Văn bản khác 707/KH-BTP

Kế hoạch 707/KH-BTP về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 707/KH-BTP 2019 Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/KH-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

1.1. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

1.2. Tạo cơ sở pháp lý cho việc phối hợp giữa Bộ, ngành Tư pháp với các bộ, ngành, địa phương, đồng thời, tăng cường vai trò của Bộ, ngành Tư pháp trong chủ trì, điều phi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tham gia xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các văn bản, quy định hiện hành đ đra hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tin, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2.2. Các nội dung, hoạt động phải bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn năm 2019

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) (Sở Tư pháp tham mưu tổ chức thực hiện).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Bộ Tư pháp: Tháng 3/2019.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Tháng 3/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành (có thể ban hành văn bản riêng hoặc lồng ghép trong các văn bản có liên quan).

2. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả, giải đáp, tháo g khó khăn, vướng mắc trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, báo cáo.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện tiêu chí phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 03 khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị được tổ chức, báo cáo kết quả.

3.2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các tiêu chí tiếp cận pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp cp huyện, công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và đội ngũ làm công tác xây dựng nông thôn mới của một số tỉnh, huyện, xã theo vùng, miền.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Dân chủ - Pháp luật), Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương), cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập hun và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị được tổ chức, báo cáo kết quả.

4. Kiểm tra, khảo sát; sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chun tiếp cận pháp luật (bng hình thức phù hợp) gắn với tng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nghiên cu, rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thin các văn bản về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

4.1. Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) tổ chức kiểm tra, khảo sát theo khu vực (min Bắc, miền Trung, min Nam); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) tổ chức kiểm tra, khảo sát tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương); các Bộ, ngành theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019.

- Kết quả, sản phẩm: Các đoàn kiểm tra, khảo sát được tổ chức, báo cáo kết quả.

4.2. Tổ chức các hội thảo, hội nghị đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất phương hướng, giải pháp về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đáp ứng yêu cầu và mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương), Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019.

- Kết quả, sản phẩm: Các hội thảo được tổ chức, báo cáo kết quả.

4.3. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương), Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc sơ kết và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2019.

+ Bộ Tư pháp hoàn thành việc sơ kết và gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/10/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản hướng dẫn; Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tài liệu liên quan.

4.4. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân cấp tnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Viện Khoa học pháp lý, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu, đề xuất.

4.5. Rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản, quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp với thực tiễn

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân cấp tnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương), Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Điều phi nông thôn mới cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III, IV/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo rà soát, đề xuất.

5. Biên soạn tài liệu, cập nhật các kiến thức phục vụ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu được biên soạn, phát hành.

6. Truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương (trong đó có báo của ngành Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, phóng sự, tọa đàm, bài viết... được xây dựng, phát sóng hoặc đăng tải.

7. Thực hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ tập huấn về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với nhiệm vụ được giao trong Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016)

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương); đại diện các Bộ, ngành theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; đại diện đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp; Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II, III năm 2019.

- Kết quả, sản phẩm: Các đoàn kiểm tra, khảo sát được tổ chức; báo cáo kết quả.

8. Công tác quản lý, hành chính, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2019

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Công tác quản lý, hành chính: Cả năm.

+ Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019: Quý II, IV/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Các báo cáo, số liệu, thông tin, tài liệu liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan Trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

1.2. Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

1.3. Trên cơ sở trách nhiệm, nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 699/QĐ-BTP ; căn cứ Kế hoạch này và yêu cầu triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đồng thời bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2.2. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện hoạt động lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

3.1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này định kỳ 6 tháng (trước ngày 02/6/2019) và báo cáo năm 2018 (trước ngày 02/12/2019) về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - 58, 60 Trn Phú, Hà Nội) trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 theo Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3.2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị được giao làm đầu mối, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động đề xuất với Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để biết);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Điều phối nôn
g thôn mới TW (để biết);
- UBND, STP tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươ
ng;
- Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua-Khen thưởng; Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 707/KH-BTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu707/KH-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2019
Ngày hiệu lực05/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 707/KH-BTP

Lược đồ Kế hoạch 707/KH-BTP 2019 Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 707/KH-BTP 2019 Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu707/KH-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành05/03/2019
        Ngày hiệu lực05/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 707/KH-BTP 2019 Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 707/KH-BTP 2019 Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

           • 05/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực