Văn bản khác 71/KH-UBND

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. UBND tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các nội dung đã xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ- CP), bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức trực tiến làm công tác liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

Các nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thống nhất theo các nhiệm vụ cụ thể đã nêu trong Kế hoạch này và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định cấp độ bảo đảm an toàn thông tin và thực hiện phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin báo cáo thuộc phạm vi của UBND tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật. Thiết lập các hệ thống giám sát, phòng, chống tấn công, chống thất thoát dữ liệu để đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

5. Sở Tài chính, UBND cấp huyện bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao.

6. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT tỉnh ủy, TT HĐND (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh; (qua email)
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh.
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Nam Định)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1

Rà soát, ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn và công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Quyết định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các Sở ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Ban hành Quyết định trước 01/6/2019 và công bố danh mục chế độ báo cáo trước 15/6/2019

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố.

2

Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các Sở ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

Các văn bản quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền.

3

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương được hoàn thiện và đi vào vận hành.

III

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY

1

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Từ tháng 4/2020 và định kỳ hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch.

2

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của địa phương; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.

Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan thông tấn báo chí

Thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng.

3

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch này và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Thường xuyên

Báo cáo Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh,

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu71/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(22/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu71/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (22/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo Nam Định

           • 16/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực