Văn bản khác 71/KH-UBND

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Sau đây gọi tắt là Ch thị số 12/CT-TTg); để thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp, các ngành và nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn.

- Đề ra các giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg; xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến dịch vụ cho vay, cầm đồ, đòi nợ trên địa bàn tỉnh; góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp; Đề án “Phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020”...

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự; thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; kiểm soát chặt chẽ các hộ kinh doanh dịch cầm đồ, đòi nợ thuê.

4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tài chính; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...; nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thđoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức nắm tình hình, rà soát, lên danh sách các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng lợi dụng, núp bóng để hoạt động “tín dụng đen”; thành lập Tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở nói trên để xử lý khi có vi phạm.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật; trong đó tập trung đấu tranh, triệt xóa các loại tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” như các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, biêu, phường...

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ... và các vụ có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn hợp pháp khi có nhu cầu; quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Sở Tư pháp

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; các quy định về công tác giám định tài chính...để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về công chứng…; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản của người dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng.

- Quản lý hiệu quả đối với các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, xuất bản phẩm và các quảng cáo tích hợp trên các sản phm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và trên môi trường mạng; không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn rà soát và thu hồi sim rác; tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” theo đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, các khu công nghiệp.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện hoặc các nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy phép giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ. Thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến “tín dụng đen”.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo ngành Tòa án, Kiểm sát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp cùng cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn đưa ra xét xử lưu động một số vụ án trọng điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến “tín dụng đen” nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

- Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Tích cực phối hợp tuyên truyền các chính sách, hỗ trợ các thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính.

- Phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo về cho vay tài chính, cầm đồ treo, dán tại những nơi công cộng

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Dự án, Chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... tại địa phương. Thông báo rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm; vận động người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”; tố giác các đối tượng đòi nợ với các hành vi ném chất bẩn, chất thải, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự.

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành tại địa phương tham gia Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của lực lượng Công an để kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và các cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”, xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân vi phạm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo UBND (qua Công an tỉnh) tỉnh trước ngày 15/6/2019. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể của t
nh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT, NC.Sơn
Sonnh\Kh37.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu71/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu71/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNhữ Văn Tâm
        Ngày ban hành24/05/2019
        Ngày hiệu lực24/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 71/KH-UBND 2019 về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Nguyên

           • 24/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực