Văn bản khác 7186/KH-UBND

Kế hoạch 7186/KH-UBND năm 2017 triển khai hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7186/KH-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn Khánh Hòa 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7186/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, sử dụng các công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến khích sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần thực hiện các mục tiêu theo Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

2. Mục tiêu c thể

Phấn đấu đến năm 2020, mục tiêu cụ thể cần đạt được:

- Bảo đảm hầu hết cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 80% lượt tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xây dựng đường dây nóng để hỗ trợ người tiêu dùng khi cần thiết và kết nối với Tổng đài của Bộ Công Thương để tạo thành một hệ thống Tổng đài thống nhất trên toàn quốc.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan có chức năng nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa dịch vụ tiêu dùng.

- Xây dựng và thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

- Bảo đảm 80% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, trong đó, tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 70% vụ việc được tiếp nhận.

3. Yêu cầu

Các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải đảm bảo mục tiêu và phạm vi tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

STT

Hình thức và nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

a

Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo chủ đề của Bộ Công Thương phát động hàng năm

a) Đối với cấp tỉnh: Sở Công Thương Khánh Hòa

Các Sở, ngành có liên quan, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, UBND TP Nha Trang, các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Mỗi năm một lần, tiếp tục thực hiện giai đoạn từ năm 2017 - 2020

b) Đối với cấp huyện: UBND các huyện, thị xã thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp, người tiêu dùng.

b

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính, các địa điểm công cộng và các chợ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Văn hóa thể thao, BQL các chợ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tháng 3 hàng năm, thực hiện giai đoạn từ 2018 - 2020

2

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a

Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật và kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Sở Công Thương, Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng

Các Sở, ngành có liên quan, các doanh nghiệp.

Hàng năm, tiếp tục thực hiện giai đoạn từ 2018-2020

b

Xây dựng ấn phẩm, tờ rơi và tổ chức các chương trình với nội dung về quyền lợi người tiêu dùng theo chủ đề của Bộ Công Thương phát động hàng năm

Sở Công Thương

Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp

Hàng năm, tiếp tục thực hiện giai đoạn từ 2018-2020

c

Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh: Xây dựng tin, bài, phóng sự truyền hình tuyên truyền)

Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa

Các Sở, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

Hàng năm, tiếp tục thực hiện giai đoạn t 2017 - 2020

3

Đào tạo phát triển ngun nhân lực bảo vệ quyn li người tiêu dùng

 

Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đối tượng là cán bộ, công chức và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

2018 - 2020

4

Xây dựng tng đài tư vn hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

 

Xây dựng đường dây nóng tại Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để hỗ trợ người tiêu dùng và kết nối với Tổng đài của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, Sở Thông tin truyền thông, Hội BVQLNTD, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm 2017, 2018 triển khai theo kế hoạch của Bộ Công Thương về xây dựng hệ thống tng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng

5

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

a

Kiểm tra, kiểm soát hàng hóa và dịch vụ kinh doanh trên thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương Khánh Hòa

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hàng năm, tiếp tục tăng cường giai đoạn từ 2017 - 2020

b

Tổ chức, trang bị một số công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Chi Cục Quản lý thị trường

Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan, hỗ trợ của doanh nghiệp

2018 - 2020

c

Hỗ trợ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

Sở Công Thương

Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan, đơn vị có liên quan

2018 - 2020

6

Triển khai Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng

a

Các doanh nghiệp chủ động đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chính sách, chiến lược kinh doanh

Các doanh nghiệp

Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan, đơn vị có liên quan

2017 - 2020

b

Xây dựng bộ phận chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) và hệ thống tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng tại doanh nghiệp

Các doanh nghiệp

Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan, đơn vị có liên quan

2017 - 2020

c

Xây dựng và áp dụng quy trình, tiêu chuẩn về giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu các khiếu nại của người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp

Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan

2017 - 2020

d

Xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác theo chính sách của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp

Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan

2017 - 2020

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện sẽ bao gồm các nguồn vốn sau:

- Ngân sách nhà nước cấp Trung ương: Được cấp, hỗ trợ trên cơ sở xây dựng, đề xuất các đề án thuộc Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016.

- Ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện được bố trí trong nguồn ngân sách hàng năm và thực hiện xã hội hóa, huy động của các tổ chức, cá nhân tham gia.

2. Nguyên tắc quản lý kinh phí

- Đối với nguồn ngân sách thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, cụ thể như sau:

+ Kinh phí thực hiện của Sở Công Thương được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Công Thương.

+ Kinh phí thực hiện của các sở, ban ngành được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

+ Kinh phí thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các địa phương

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

- Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

2. Sở Tài chính:

- Trên cơ sở lập dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị thực hiện gửi Sở Tài chính trong năm kế hoạch ngân sách, Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho đơn vị sau khi cân đối nguồn kinh phí.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

5. Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan:

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định hoặc vận động các doanh nghiệp theo phương thức xã hội hóa phù hợp các quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng và các đơn vị có liên quan:

Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo Kế hoạch này tại địa phương.

7. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh:

- Chủ động triển khai Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng theo Kế hoạch này trên tinh thần tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động Bảo vệ quyền li người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Hội Bảo vệ quyền li người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, định kỳ hàng năm báo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTTTU, HĐND và UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Tài chính, TT&TT, KHCN; VH&TT, Du l
ch;
- Đài PT&TH Khanh H
òa;
- Báo Khánh Hòa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Hội BVQLNTD tỉnh KH;
- Cac Phòng: NC, TH, KGVX
- Lưu VT, HB, HN,

TM875(KHBAOVE-NGUOITD)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7186/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7186/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2017
Ngày hiệu lực14/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7186/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7186/KH-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn Khánh Hòa 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7186/KH-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn Khánh Hòa 2017 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7186/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành14/08/2017
        Ngày hiệu lực14/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 7186/KH-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn Khánh Hòa 2017 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7186/KH-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn Khánh Hòa 2017 2020

           • 14/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực