Văn bản khác 7196/KH-UBND

Kế hoạch 7196/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7196/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7196/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ; đồng thời kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với việc thực hiện các chương trình, đề án có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019 và năm 2020.

2. Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hp: Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

3. Rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất thay thế, sửa đi, bổ sung cho phù hợp Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

4. Xây dựng Chương trình triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và theo giai đoạn.

4.1. Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4.2. Cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà y ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan; văn bản trả lời đi với vưng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý lên cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Nội dung, thời gian phối hợp: Khi có bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà UBND tỉnh là một bên có liên quan thì các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gửi file Word và file Pdf đến Sở Tư pháp.

4.3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mạng lưới tư vn viên pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch, Chương trình.

4.4. Tư vấn pháp luật phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Khi doanh nghiệp có nhu cu.

4.5. Củng c, kiện toàn đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, các Trung tâm tư vấn pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

Hàng năm lập dự toán kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khác

- Căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả Kế hoạch.

3. Trách nhiệm của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch này.

- Chủ động đề xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do mình chủ trì để thực hiện.

Khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo theo đúng yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TAND tỉnh; Viện KSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT Xúc tiến ĐTTMDL;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7196/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7196/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7196/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7196/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7196/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7196/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 7196/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7196/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

             • 01/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực