Văn bản khác 72/KH-UBND

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 72/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế quyền dân sự chính trị cán bộ Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”; Công văn số 1106/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, UBND tỉnh Lạng Sơn dựng Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu đến năm 2020, có 90% Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân trong các trường học trên địa bàn tỉnh được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường;

b) Phấn đấu đến năm 2020, có 90% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ;

c) Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung phổ biến

a) Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp phổ biến

3.1. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của tỉnh; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3.2. Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường học trên địa bàn tỉnh; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; tổ chức bồi dưỡng cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3.3. Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên một số báo in, báo điện tử, trên các kênh sóng của Đài Phát thanh- truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các trang tin của các cơ quan có liên quan.

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn; Sở Tư pháp phối hợp.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3.4. Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện chỉ đạo điểm Đề án tại một số địa bàn các xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo thông qua các hình thức, biện pháp phổ biến sau:

- Tổ chức phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hoá, lễ hội truyền thống...;

- Thực hiện thông qua hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị của nhân dân;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như tranh in cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ, lễ hội, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền...;

- Tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở; các đợt chiếu phim lưu động; các tiểu phẩm pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa;

- Bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn chỉ đạo điểm.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm

3.5. Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong trại tạm giam, Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh.

Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật liên quan đến quyền dân sự, chính trị trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phù hợp với nội dung giáo dục pháp luật đối với từng cấp học và trình độ đào tạo; hướng dẫn tổ chức và làm điểm tổ chức một số hình thức phổ biến phù hợp trong các cơ sở giáo dục.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2017.

3.6. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Giao Sở Tư pháp là cơ quan thường trực, chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Bộ tư pháp, UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án;

b) Hằng năm, căn cứ vào nội dung Đề án và hướng dẫn của Sở Tư pháp các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong phạm vi quản lý, trong đó chú trọng lồng ghép trong các hoạt động tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Tư pháp.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới, nhất là ở xã, phường, thị trấn tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện Đề án, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công, lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính trình HĐND, UBND tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố phản ánh về Sở Tư pháp tỉnh để xem xét, xin ý kiến UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Hùng Khoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu72/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 72/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế quyền dân sự chính trị cán bộ Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 72/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế quyền dân sự chính trị cán bộ Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu72/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýTô Hùng Khoa
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 72/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế quyền dân sự chính trị cán bộ Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 72/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế quyền dân sự chính trị cán bộ Lạng Sơn

           • 22/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực