Văn bản khác 720/KH-UBND

Kế hoạch 720/KH-UBND năm 2019 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 720/KH-UBND 2019 thi hành pháp luật về đấu giá xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 720 /KH-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, VỀ XỬ LÝ VPHC TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN; KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Kế hoạch số 2219/KH-UBND ngày 27/12/2018 về công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2019 và Kế hoạch số 2198/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình THPL về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá khách quan thực trạng tình hình THPL về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tình hình THPL về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình THPL, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực nêu trên.

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền trong việc triển khai thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC; trong thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra, khảo sát phải thực hiện đúng quy định, theo các lĩnh vực trọng tâm, bảo đảm tiến độ và đạt hiệu quả cao;

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Việc kiểm tra, khảo sát phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các đơn vị, địa phương được kiểm tra, khảo sát.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, KHẢO SÁT

1. Kiểm tra tình hình THPL về đấu giá tài sản.

2. Kiểm tra công tác xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

3. Khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng, phương pháp kiểm tra

a) Đối tượng kiểm tra

- Kiểm tra tình hình THPL về đấu giá tài sản tại UBND các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch và Quảng Trạch.

- Kiểm tra công tác xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa. Đồng thời kết hợp kiểm tra công tác theo dõi tình hình THPL về xử lý VPHC nói chung trên các địa bàn nêu trên.

b) Phương pháp kiểm tra

- Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra trực tiếp hồ sơ việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý VPHC nói chung và xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; THPL về đấu giá tài sản.

- Đối với việc kiểm tra công tác THPL về xử lý VPHC tại UBND các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa, đề nghị lãnh đạo UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan Công an huyện và Hạt kiểm lâm chuẩn bị các hồ sơ xử lý các vụ VPHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Công an huyện và Hạt kiểm lâm huyện để phục vụ kiểm tra.

- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Mốc kiểm tra: Từ 01/10/2017 đến thời điểm kiểm tra.

2. Đối tượng, phương pháp khảo sát

a) Về đối tượng: Các đối tượng có nhu cầu thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Phương pháp khảo sát:

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh lập Phiếu khảo sát, lấy ý kiến khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc đợt khảo sát, Sở Tư pháp tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo UBND tỉnh.

3. Thời gian kiểm tra, khảo sát

Trong Quý II và Quý III/2019 (thời gian cụ thể do Đoàn kiểm tra liên ngành bố trí và thông báo cụ thể cho các đơn vị, địa phương được kiểm tra trước khi kiểm tra 05 ngày).

4. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Trưởng đoàn: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác tư pháp.

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp.

- Thành viên: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên có thể trưng tập lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan để tham gia Đoàn Kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung theo yêu cầu Kế hoạch này.

2. Đoàn kiểm tra thực hiện thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho các đơn vị được kiểm tra.

3. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện các nội dung sau:

- Chuẩn bị báo cáo và gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm nhất trước 05 ngày, kể từ ngày có thông báo kiểm tra của Đoàn kiểm tra, mốc số liệu báo cáo tính từ 01/10/2017 đến thời điểm báo cáo.

- Bố trí thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra, gồm: Đại diện Lãnh đạo đơn vị được kiểm tra; cán bộ phụ trách các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, tạo thuận lợi để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

4. Các sở, ngành và UBND các huyện còn lại tự kiểm tra theo các nội dung trên và các nội dung khác theo Kế hoạch do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành và báo cáo kết quả kiểm tra thành một mục riêng trong báo cáo tình hình thi hành pháp luật và xử lý VPHC năm 2019 gửi UBND tỉnh trước ngày 10/01/2020 (qua Sở Tư pháp).

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Quản lý XLVPHC và TDTHPL- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị được kiểm tra;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 720/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu720/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 720/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 720/KH-UBND 2019 thi hành pháp luật về đấu giá xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 720/KH-UBND 2019 thi hành pháp luật về đấu giá xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu720/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực20/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 720/KH-UBND 2019 thi hành pháp luật về đấu giá xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 720/KH-UBND 2019 thi hành pháp luật về đấu giá xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình

              • 20/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực