Văn bản khác 7226/KH-UBND

Kế hoạch 7226/KH-UBND năm 2019 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7226/KH-UBND 2019 biên soạn tài liệu giáo dục trong chương trình phổ thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7226/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ văn bản số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ văn bản số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính tr- xã hội và môi trường của tỉnh.

b) Triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương nhằm góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh theo quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Yêu cầu

a) Tài liệu giáo dục địa phương xây dựng theo quy định của pháp luật; cụ thể hóa mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông; các thuật ngữ được giải thích rõ ràng; thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định hiện hành.

b) Tài liệu giáo dục địa phương được xây dựng thống nhất trong bậc học phổ thông, đảm bảo tính liên thông; không trùng lặp nội dung giữa các lớp học; có tính mở để giáo viên và học sinh vận dụng, cập nhật, bổ sung các thông tin mới phù hợp tại mỗi địa phương trong tỉnh.

c) Nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt của nội dung giáo dục địa phương trong từng cấp học, lớp học bảo đảm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ, năng lực nhận thức, định hướng nghề nghiệp của học sinh, phù hp với điều kiện thực tế, làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

d) Đảm bảo vận dụng các phương pháp, hình thức tchức dạy học; phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Tổ chức biên soạn, phát hành, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo tài liệu đã biên soạn đảm bảo thiết thực, phù hp với điều kiện của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Biên son tài liu

a) Định hướng nội dung:

- Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương

+ Về văn hóa: Lễ hội truyền thống; các loại hình nghệ thuật truyền thống; truyền thống quê hương; phong tục, tập quán địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương, pháp luật.

+ Về lịch sử, truyền thống: Danh nhân văn hóa; di tích lịch sử; bảo tàng, lịch sử hình thành và phát triển của địa phương.

- Các vấn đề về địa lý, kinh tế hướng nghiệp của địa phương

+ Về địa lý: địa lý tự nhiên; địa lý dân cư; địa lý kinh tế - xã hội; địa lý du lịch.

+ Về kinh tế, hướng nghiệp: Thị trường lao động; các ngành nghề, làng nghề truyền thống; các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

- Các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương.

+ Về chính trị - xã hội: Chính sách an sinh xã hội; các vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

+ Về môi trường: Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Xây dựng chương trình và tổ chức biên soạn:

- Thành lập Ban biên soạn. Thành phần gồm các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia, cán bộ khoa học, công nghệ, các nhà hoạt động văn hóa, nghệ sĩ và nghệ nhân tiêu biểu am hiểu về địa phương tham gia biên soạn tài liệu theo từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn thành viên và tổ chức hoạt động của Ban biên soạn thực hiện theo Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông (Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT).

- Biên soạn Bộ tài liệu từ lớp 1 đến lp 12, sử dụng để phục vụ việc dạy và học trên địa bàn tỉnh với thời lượng cụ thể như sau:

+ Cấp tiểu học: Nội dung giáo dục địa phương tích hp trong hoạt động trải nghiệm; thời lượng 35 tiết/năm học/lóp.

+ Cấp trung học cơ sở: Nội dung giáo dục địa phương tổ chức thành các chủ đề học tập; thời lượng 35 tiết/năm học/lớp.

+ Cấp trung học phổ thông: Nội dung giáo dục địa phương tổ chức thành chuyên đề học tập, hướng nghiệp; thời lượng 35 tiết/năm học/lp.

2. Thẩm định và phê duyệt tài liệu

a) Thẩm định tài liệu:

- Thành lập Hội đồng thẩm định. Thành phần gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các chuyên gia, cán bộ khoa học, các nhà hoạt động văn hóa, nghệ sĩ và nghệ nhân có uy tín, kinh nghiệm tiêu biểu am hiểu về địa phương tham gia thẩm định tài liệu theo từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp. Hội đồng thẩm định và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng thẩm định. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn thành viên và tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định thực hiện theo Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT .

b) Phê duyệt tài liệu:

- Cấp tiểu học: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định tài liệu, trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: UBND tỉnh tổ chức thẩm định, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

3. Xuất bản và phát hành tài liệu

Phối hợp với Nhà xuất bản thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành để xuất bản, phát hành tài liệu.

4. Tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện

a) Tổ chức dạy thử nghiệm.

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên về nội dung, hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học nội dung giáo dục địa phương; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua thiết kế tiến trình dạy học để thực hiện cả trong và ngoài lp học.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Đến tháng 11/2019: Hoàn thành Đề án Chương trình giáo dục địa phương của 03 cấp học.

Đến tháng 5/2020: Hoàn thành tài liệu lớp 1;

Đến tháng 5/2021: Hoàn thành tài liệu lp 2 và lớp 6;

Đến tháng 5/2022: Hoàn thành tài liệu lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

Đến tháng 5/2023: Hoàn thành tài liệu lp 4, lớp 8 và lớp 11;

Đến tháng 5/2024: Hoàn thành tài liệu lớp 5, lp 9 và lp 12.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Bố trí ngân sách nhà nước của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào to

a) Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết.

b) Chủ trì xây dựng Đề án Chương trình giáo dục địa phương của tỉnh theo Chương trình giáo dục phổ thông.

c) Phối hợp với Nhà xuất bản để xuất bản, phát hành bộ tài liệu giáo dục địa phương thống nhất sử dụng trong các trường học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

d) Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

đ) Chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan đề xuất thành lập Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định; khảo sát, thu thập tài liệu phục vụ công tác biên soạn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

e) Tổ chức tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu kinh phí, cung cấp tài liệu, thực hiện biên soạn, thẩm định và triển khai nội dung giáo dục địa phương theo đúng kế hoạch, cụ thể:

a) Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí biên soạn, thẩm định, xuất bản và triển khai nội dung giáo dục địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Định hướng phát triển ngành văn hóa của tỉnh; các lễ hội, loại hình nghệ thuật truyền thống; truyền thống quê hương, phong tục, tập quán xây dựng nếp sống; danh nhân văn hóa; di tích lịch sử; bảo tàng; lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh; tiềm năng phát triển du lịch và các địa điểm du lịch của tỉnh.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Các vấn đề trọng tâm, trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh,...

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: Các nội dung về địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh,...

đ) Sở Công Thương: Các nội dung về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; các ngành nghề, làng nghề truyền thống của tỉnh,...

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Các nội dung về chính sách an sinh xã hội; thị trường lao động; công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh,...

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các nội dung về tiềm năng, thế mạnh phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; các làng nghề, sản phẩm nông nghiệp truyền thống trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn của tỉnh,...

h) Sở Khoa học và Công nghệ: Kết quả nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,...

i) Ban Dân tộc tỉnh: Các vấn đề về dân cư, dân tộc,...

3. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo cung cấp tài liệu về văn hóa, lịch sử truyền thống; kinh tế - xã hội; môi trường của địa phương khi có yêu cầu.

b) Bố trí kinh phí tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên khi triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương.

4. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cung cấp các tài liệu liên quan đến lịch sử phát triển Đảng bộ tỉnh; các vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như mục V;
- Lưu: VT, VX
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7226/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7226/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực04/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7226/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7226/KH-UBND 2019 biên soạn tài liệu giáo dục trong chương trình phổ thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7226/KH-UBND 2019 biên soạn tài liệu giáo dục trong chương trình phổ thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7226/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành04/11/2019
        Ngày hiệu lực04/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 7226/KH-UBND 2019 biên soạn tài liệu giáo dục trong chương trình phổ thông Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7226/KH-UBND 2019 biên soạn tài liệu giáo dục trong chương trình phổ thông Lâm Đồng

            • 04/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực