Văn bản khác 723/KH-UBND

Kế hoạch 723/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 723/KH-UBND 2015 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tín dụng chính sách xã hội Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723 /KH-UBND

Gia Lai, ngày 12 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Thực hiện Công văn số 1341-CV/TU ngày 31/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư.

Trên cơ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1/ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng và tính nhân văn của tín dụng chính sách xã hội; từ đó thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2/ Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Chính sách xã hội và các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan trong việc tạo lập nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1/ Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, các hướng dẫn của trung ương và Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Chính sách xã hội và các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sát những nội dung của Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng để thống nhất trong triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị; hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của các ngành, địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức thích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội.

- Báo Gia Lai, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước, hướng dẫn công tác khuyến nông, kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; phổ biến các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả, vươn lên thoát nghèo.

2/ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương và đơn vị; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

- Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp, lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn với chương trình tín dụng chính sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

3/ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao trách nhiệm thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phát huy vai trò tập hợp lực lượng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này.

- Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, huyện và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ xấu, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

4/ Tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện dành một phần nguồn vốn từ ngân sách phù hợp với khả năng của địa phương để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, nhằm tạo lập nguồn vốn của địa phương, cùng nguồn vốn điều chuyển từ trung ương để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn .

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác điều tra, rà soát, bổ sung và xác nhận đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để triển khai cho vay. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với chính quyền cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện thành lập Tổ thu hồi nợ và có biện pháp xử lý thu hồi các khoản nợ xấu, nợ khó đòi trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hạn chế thấp nhất các rủi ro trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm tham gia của các ngành, các đơn vị, địa phương trong việc phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn của cấp mình.

5/ Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh căn cứ nội dung chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1423/VPCP-KTTH ngày 02/3/2015 và các hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để đề xuất UBND tỉnh việc triển khai thực hiện bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện theo đúng quy định, phụ thuộc vào tình hình thực tế của địa phương.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, huyện triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là thực hiện tốt các quy trình, nghiệp vụ cho vay; phối hợp cùng chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai và nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Định kỳ (quý, năm) báo cáo kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn với cấp ủy, chính quyền, đề xuất các biện pháp quản lý để thực hiện có hiệu quả.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vay vốn hàng năm để có kế hoạch tham mưu cho chính quyền về phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; xây dựng các phương án, đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, phối hợp tham gia Tổ thu hồi nợ và có biện pháp xử lý đối với những món nợ xấu, nợ khó đòi, nợ bị chiếm dụng theo đúng các quy định của Nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng nhận ủy thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường hoạt động tại các Điểm giao dịch cấp xã; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ mang lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến các cấp, các ngành, đặc biệt là đối tượng được vay vốn, trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ của hộ vay, đảm bảo thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước đối với các chương trình tín dụng ưu đãi.

- Theo dõi và tham mưu cho các cấp chính quyền trong việc theo dõi đánh giá kết quả thực hiện, sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai, gửi về Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2/ Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, huyện là đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo cấp trên việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, kiến nghị hình thức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai; UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị liên quan quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
-
Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- NHCSXH Việt Nam (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận, các
tổ chức hội, đoàn thể;
-
TTr Huyện ủy, TTr HĐND các huyện, TX,TP;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Báo GL, Đài PT-TH;
- Lưu VT, website, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 723/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu723/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2015
Ngày hiệu lực12/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 723/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 723/KH-UBND 2015 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tín dụng chính sách xã hội Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 723/KH-UBND 2015 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tín dụng chính sách xã hội Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu723/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người ký***
        Ngày ban hành12/03/2015
        Ngày hiệu lực12/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 723/KH-UBND 2015 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tín dụng chính sách xã hội Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 723/KH-UBND 2015 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tín dụng chính sách xã hội Gia Lai

            • 12/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực