Văn bản khác 726/KH-BVHTTDL

Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL năm 2021 Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL 2021 Hợp tác quốc tế phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. CĂN CỨ:

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ ngày 20 tháng 1 năm 2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ban hành theo Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Cụ thể hóa các hoạt động Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ban hành theo Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. NỘI DUNG:

1. Thiết lập, mở rộng hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch:

- Ký kết và triển khai thực hiện các hiệp định, văn bản thỏa thuận về hợp tác với các đối tác nước ngoài về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Tham gia các tổ chức, mạng lưới khu vực và quốc tế về khoa học-công nghệ. Tham gia và phối hợp thực hiện các cơ chế hợp tác song phương và đa phương với các đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực có liên quan.

- Mở rộng các hình thức hợp tác với các tổ chức, cơ quan quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Xây dựng, triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài.

- Trao đổi thông tin, tài liệu, ấn phẩm về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

2. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ, hoạt động chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch:

- Xây dựng, thúc đẩy môi trường học tập, nghiên cứu và trao đổi học thuật quốc tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nâng cao chất lượng, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về khoa học-công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch bằng nhiều hình thức. Tổ chức chương trình giới thiệu và triển lãm các thành tựu, các dự án nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài, trợ giảng, thực tập sinh quốc tế, sinh viên quốc tế đến trao đổi học thuật, giảng dạy và học tập tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tăng cường thực hiện các chương trình trao đổi cán bộ, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Khuyến khích cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... tại các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự và báo cáo tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Nâng cao chất lượng, số lượng các công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín, đặc biệt là các tạp chí trong danh mục ISI/Scopus.

- Tiếp cận, khai thác các chương trình học bổng, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn tổ chức ở trong và ngoài nước do các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế chủ trì hoặc thông báo.

3. Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch:

- Xây dựng chính sách, cơ chế thu hút đầu tư nước ngoài đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Kết hợp giới thiệu, quảng bá về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các sự kiện Tuần Văn hóa, hội chợ du lịch, hội nghị, hội thảo... tổ chức ở trong và ngoài nước.

- Tổ chức các đoàn Ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đoàn phóng viên, báo chí tham quan tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đơn vị sự nghiệp về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cục Hợp tác quốc tế:

Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo kết quả việc thực hiện, triển khai Kế hoạch.

2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

- Phối hợp Cục Hợp tác quốc tế triển khai các hoạt động tại Kế hoạch.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ về nội dung chuyên môn liên quan đến khoa học-công nghệ khi thực hiện Kế hoạch.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng chính sách, cơ chế thu hút đầu tư nước ngoài đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Xây dựng và lồng ghép danh mục các dự án kêu gọi tài trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vào danh mục các dự án kêu gọi tài trợ hàng năm.

4. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

Các tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, đơn vị truyền thông, báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí của đơn vị mình về hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, HTQT, TQA. 15.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2021-2025

STT

Tên hoạt động

Đối tác nước ngoài

Thời gian dự kiến triển khai

Dự kiến nguồn ngân sách

Ghi chú

 

Các hoạt động hàng năm trong giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

1

Tổ chức các lớp học đào tạo tại chỗ và trực tuyến về chuyên ngành với chuyên gia nước ngoài cho cán bộ, học sinh, sinh viên

Colombia, Hàn Quốc, Úc, Thụy Sỹ

Hàng năm

Hỗ trợ của các đối tác và một phần từ nguồn thu để lại của Trường

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

2

Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến chuyên ngành về chế biến món ăn Việt Nam với các đối tác nước ngoài

Colombia, Hàn Quốc, Úc

Hàng năm

Hỗ trợ của các đối tác và một phần từ nguồn thu để lại của Trường

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

3

Công nghệ mới trong trưng bày bảo tàng

ICOM

Hàng năm

ICOM hỗ trợ chuyên môn, Bộ VHTTDL thực hiện

Cục Di sản văn hóa và các bảo tàng quốc gia

4

Công nghệ mới trong thuyết minh tương tác và diễn giải di sản văn hóa

ICOM

Hàng năm

ICOM hỗ trợ chuyên môn, Bộ VHTTDL thực hiện

Cục Di sản văn hóa, các bảo tàng, Ban Quản lý các khu di tích, di sản thế giới

5

Trao đổi xuất bản phẩm, tài liệu nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các ký kết hợp tác, tập huấn, hội thảo về ứng dụng và phát triển công nghệ quốc tế

Các cơ quan, tổ chức chính phủ, phi Chính phủ hoạt động về di sản văn hóa

Hàng năm

Tài trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế. Bộ VHTTDL đối ứng

Cục Di sản văn hóa

6

Tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên đề khu vực, quốc tế về chủ đề ứng dụng khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

Các tổ chức khu vực, quốc tế

Hàng năm

Nguồn ngân sách được bố trí cho các đơn vị

Vụ Thư viện, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

 

Năm 2021

 

 

 

 

1

Hội nghị Đào tạo sân khấu Thế giới lần thứ 4 và Liên hoan các trường Sân khấu Châu Á lần thứ 6

Trung tâm Đào tạo Sân khấu Châu Á (ATEC)

Tháng 5/2021

ATEC và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

- Các phiên thảo luận, cuộc họp sẽ được được tiến hành trực tuyến qua Internet.

- Các bài thuyết trình, tham luận, vở diễn sẽ được ghi hình trước, sau đó được trình chiếu trực tuyến.

2

Hội thảo quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong quản lý hoạt động văn hóa

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội

Tháng 6/2021

Nguồn ngân sách được bố trí và xã hội hóa

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

3

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, năng lực cơ sở đào tạo về ứng dụng nền tảng để khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

- Nâng cao kỹ năng khai thác dữ liệu sinh viên tốt nghiệp để áp dụng các biện pháp đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo Việt Nam.

- Chia sẻ kết quả nghiên cứu về giám sát sinh viên sau tốt nghiệp giữa các Trường ở Việt Nam và đối tác nước ngoài

Trường ĐH Alma Laurea (Italia)

2021-2023

Hỗ trợ của chương trình Erasmus+ và một phần từ nguồn thu để lại của Trường

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

 

Năm 2022

 

 

 

 

1

Học tập kinh nghiệm chuyển đổi số thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Hàn Quốc

Quý III/2022

Nguồn ngân sách được bố trí cho các đơn vị và xã hội hóa

Trung tâm Công nghệ Thông tin

2

Học hỏi kinh nghiệm xây dựng, quản lý, khai thác kho lưu trữ dữ liệu áp dụng công nghệ Big Data

Mỹ, Hàn Quốc

Quý III/2022

Nguồn ngân sách được bố trí cho các đơn vị và xã hội hóa

Trung tâm Công nghệ Thông tin

3

Học hỏi công nghệ 3D VR và AR để tăng cường công tác quảng bá du lịch và bảo tồn di tích

Pháp

Quý III/2022

Nguồn ngân sách được bố trí cho các đơn vị và xã hội hóa

Trung tâm Công nghệ Thông tin

4

Khoa học bảo tàng: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động bảo quản hiện vật di sản văn hóa

Wallonie Bruxelles, Vương quốc Bỉ

2022-2024

Wallonie Bruxelles tài trợ, Bộ VHTTDL đối ứng

Cục Di sản văn hóa

5

Tchức tập huấn về chuyển đi số trong hoạt động thư viện

Malaysia

Tháng 11/2022

Nguồn ngân sách được bố trí cho các đơn vị và xã hội hóa

Vụ Thư viện

 

Năm 2023

 

 

 

 

1

Học tập kinh nghiệm chuyển đi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch, các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên nn tảng ứng dụng công nghệ thông tin

Pháp

Quý III/2023

Nguồn ngân sách được bố trí cho các đơn vị và xã hội hóa

Trung tâm Công nghệ Thông tin

2

Dự án Lưu trữ kỹ thuật số các di sản văn hóa ASEAN

Ban Thư ký ASEAN, Nhật Bản

2023-2025

Ban Thư ký ASEAN, Nhật Bản tài trợ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối ứng

Có thể thay đổi theo Kế hoạch của Ban Thư ký ASEAN

Ghi chú: Các hoạt động được triển khai trên cơ sở tình hình kiểm soát dịch bệnh trên thế giới và nguồn ngân sách được bố trí cho các đơn vị.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 726/KH-BVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu726/KH-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2021
Ngày hiệu lực09/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(12/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 726/KH-BVHTTDL

Lược đồ Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL 2021 Hợp tác quốc tế phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL 2021 Hợp tác quốc tế phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu726/KH-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành09/03/2021
        Ngày hiệu lực09/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (12/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL 2021 Hợp tác quốc tế phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL 2021 Hợp tác quốc tế phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa

              • 09/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực