Văn bản khác 73/KH-UBND

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2017 hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017-2018 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 2017 2018 Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017-2018

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; thực hiện công văn số 08/CV-QPCTHCTL ngày 12/01/2017 của Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017-2018, UBND tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của chiến lược quốc gia nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuc lá. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống tác hại của hút thuốc, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuc lá gây ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kết hp với các biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

- Các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo để định hướng triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuc từ 25-31/5 và Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 năm 2017, 2018 cấp tỉnh:

Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc từ 25-31/5 và Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm 2017, 2018 thực hiện luân phiên tại địa bàn các huyện, thành phố.

Dự kiến năm 2017 tổ chức tại huyện Bắc Hà; Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh giao UBND huyện chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan đăng cai tổ chức.

Dự kiến năm 2018 tổ chức tại huyện Sa Pa; Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh giao UBND huyện chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan đăng cai tổ chức.

3. Công tác tuyên truyền:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe con người... trên các phương tiện thông tin đại chúng (xây dựng phóng sự, clip phát thanh, TV spot, Radio spot...) và tuyên truyền trực tiếp tại các địa điểm đông người như phiên chợ, trường học, địa điểm công cộng, nhà máy, xí nghiệp...

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật).

- Đơn vị phối hợp: Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017, 2018.

4. Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt, cán btham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá:

- Tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuc lá; thực hiện môi trường không khói thuc; xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác phòng chng tác hại của thuc lá của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) phối hợp với các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017, 2018.

5. Giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá:

Thành lập Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh thực hiện giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế chủ trì tham mưu thành lập Đoàn giám sát.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017, 2018.

6. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; kinh phí địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố báo cáo công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, gửi về Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chng tác hại của thuc lá của tỉnh) để tng hp, báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6, báo cáo năm trước ngày 10/12 hằng năm.

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thphối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Quỹ PCTCCTL - Bộ Y tế;
- TT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu VT, TH
1, VX1,2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2017
Ngày hiệu lực15/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 2017 2018 Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 2017 2018 Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành15/03/2017
        Ngày hiệu lực15/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 2017 2018 Lào Cai

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 2017 2018 Lào Cai

             • 15/03/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/03/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực