Văn bản khác 73/KH-UBND

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Quyết định số 88/QĐ-TTg) Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 88/QĐ-TTg với Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009; Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và các quy định có liên quan về quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến người dân thành phố.

c) Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Yêu cầu

a) Xác định trách nhiệm cụ thể của các Sở, Ban ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 88/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

b) Huy động được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo dõi việc thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của người dân thành phố trong các lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, khoa học, biểu diễn, ghi âm, ghi hình và phát sóng chương trình có giá trị phục vụ công chúng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Hệ thống cơ quan quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan từ thành phố đến các quận, huyện được củng cố, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan từ thành phố đến quận, huyện được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan được tổ chức định kỳ hằng năm cho chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Các Sở, Ban ngành thành phố phụ trách các lĩnh vực có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan từ thành phố đến quận, huyện được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan được tổ chức định kỳ hằng năm cho chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

a) Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền quyền tác giả, quyền liên quan, lồng ghép với nội dung tuyên truyền các quy định pháp luật khác có liên quan; thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời các quy định mới về quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đối tượng có liên quan về quyền lợi, trách nhiệm và quy định xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan bằng nhiều hình thức như: Phát hành tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng...

c) Huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các chương trình tương tác, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan từ thành phố đến quận, huyện; đồng thời, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, đủ năng lực kiêm nhiệm phụ trách lĩnh vực này.

3. Quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nghệ thuật, quảng cáo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường, các khu vui chơi, giải trí... đảm bảo hoạt động theo quy định, trong đó có các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

5. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và văn hóa phẩm độc hại.

6. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này gồm: Ngân sách nhà nước, các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đối với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước: Các Sở, Ban ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công, lập dự toán kinh phí đưa vào nội dung chi thường xuyên hằng năm theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, quảng cáo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường, các khu vui chơi, giải trí…;

- Tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;

- Nghiên cứu, rà soát các quy định và đánh giá kết quả thực hiện để có cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan cho phù hợp.

b) Phát hành tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

c) Bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn, đủ năng lực kiêm nhiệm công tác quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

đ) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho các Sở, Ban ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Quản lý hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

6. Sở Công Thương

a) Nghiên cứu, rà soát các quy định để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực phụ trách.

b) Tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa trên thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện đúng quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.

7. Công an thành phố

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, lưu hành các văn hóa phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố

a) Thực hiện nghĩa vụ pháp lý đối với chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan khi khai thác tác quyền của họ.

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan và Luật Sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, đưa tin, bài viết phản ánh kết quả thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, lồng ghép với nội dung tuyên truyền các quy định khác có liên quan.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có liên quan phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành, Đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm trước ngày 01/12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành05/05/2017
        Ngày hiệu lực05/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả

           • 05/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực