Văn bản khác 73/KH-UBND

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Hoa Bình 2018 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH, THIẾU NIÊN”, GIAI ĐOẠN 2018-2020

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn II (2016 - 2020); Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh; xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phát huy vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên;

- Nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng cao năng lực, phát huy vai trò của người làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên và cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh, thiếu niên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai, thực hiện Kế hoạch, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên;

- Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền PBGDPL; Nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm cho công tác PBGDPL;

- Gắn tuyên truyền PBGDPL với xây dựng, thực hiện hiệu quả các cơ chế theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ và việc triển khai các Chương trình, đề án khác.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

1.1. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện Đề án

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn đến năm 2020.

- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh có liên quan;

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

b) Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

1.2. Tự kiểm tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án

1.2.1. Tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án

Sở Tư pháp hướng dẫn các đơn vị, địa phương tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, báo cáo kết quả tự kiểm tra vào báo cáo công tác PBGDPL hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.2.2. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án đến năm 2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020, lồng ghép vào chương trình kiểm tra công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

1.2.3. Tổng kết thực hiện Đề án

Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

2. Triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên

2.1. PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

a) Thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; (?)

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, và cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên; cuộc thi về giải pháp tăng cường công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa hoặc hình thức thi khác phù hợp với đối tượng, địa bàn và điều kiện thực tế.

- Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan thực hiện: Tỉnh đoàn;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu và điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Vận hành Tủ sách pháp luật điện tử trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Sau khi có kết quả thí điểm xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử do Bộ Tư pháp thực hiện.

d) Khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật tham gia phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

đ) Cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.2. PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”

a) Tổ chức hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch chung của cơ quan cấp trên.

b) Tổ chức các hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” ban hành kèm theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.3. PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL gắn với triển khai các chương trình, Đề án về PBGDPL do Bộ, Ngành, Địa phương chủ trì, hướng dẫn thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Đối tượng thụ hưởng: Thanh, thiếu niên là người khuyết tật, người lao động trong doanh nghiệp, nạn nhân mua bán người, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, người dân tộc thiểu số;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL, tiếp cận pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

4. Thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên

a) Rà soát, nhân rộng một số mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên cơ sở chỉ đạo điểm của Đề án giai đoạn 2010 - 2015.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Các hoạt động thực hiện chỉ đạo điểm.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Căn cứ các nhiệm vụ tại Kế hoạch, đơn vị được giao làm đầu mối, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị

2.1. Sở Tư pháp: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch; Theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh, theo quy định.

2.2. Sở Tài chính: Tham mưu đảm bảo kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch, theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện các hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên Báo, Đài.

2.5. Các Sở, Ngành: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Tỉnh Đoàn: Trên cơ sở nhiệm vụ tại Kế hoạch này chỉ đạo, phân công đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

2.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Trên cơ sở Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên ở địa phương.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ hàng năm, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Tư pháp, trước ngày 20/11 (tổng hợp trong Báo cáo công tác PBGDPL), để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 65b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2018
Ngày hiệu lực29/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Hoa Bình 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Hoa Bình 2018 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành29/05/2018
        Ngày hiệu lực29/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Hoa Bình 2018 2020

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Hoa Bình 2018 2020

         • 29/05/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/05/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực