Văn bản khác 73/KH-UBND

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ (sau đây viết tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP);

Thực hiện Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học.

b) Xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; kịp thời tuyển dụng bổ sung vào đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh đảm bảo khách quan, công bằng và đúng pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các chính sách phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống chính trị;

b) Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 140/2017/NĐ-CP .

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của chính sách thu hút

- Nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách thu hút đến toàn thđảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Phát hiện, tổng hợp danh sách sinh viên, cán bộ khoa học trẻ thuộc din thu hút

- Nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổng hợp danh sách sinh viên, cán bộ khoa học trẻ thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn cán bộ của tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/11 hàng năm.

3. Tổ chức tuyển dụng

a) Đối với vị trí việc làm công chức:

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng công chức trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật cán bộ, công chức, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và các văn bản triển triển khai của cơ quan có thẩm quyền về tuyển dụng công chức.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Đối với vị trí việc làm viên chức:

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định Luật viên chức, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và các văn bản triển triển khai của cơ quan có thẩm quyền về tuyển dụng viên chức.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Theo dõi, kiểm tra, kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện

- Nhiệm vụ: Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP .

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ kết quả thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Vụ CTTN -BNV;
- CT, các Phó PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- CVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, K12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2018
Ngày hiệu lực20/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành20/11/2018
        Ngày hiệu lực20/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND 2018 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Bình Định

           • 20/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực