Văn bản khác 73/KH-UBND

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2019-2020

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020 và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Kế hoạch thông tin đối ngoại Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018, đảm bảo mọi người dân trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, các thông tin quảng bá hình ảnh của đất nước, của tỉnh và thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của thông tin đi ngoại đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh, đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn Tỉnh. Tạo cơ sở đcác sở, ban, ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020.

- Góp phần quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Ninh trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng bằng ngôn ngtiếng Việt và tiếng nước ngoài nhằm xúc tiến thương mại, du lịch và thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc chia rkhối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin đi ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải bám sát đường li, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Ninh; bám sát thực tiễn, phù hợp với khả năng của đơn vị, địa phương.

- Công tác thông tin đối ngoại phải được triển khai một cách chủ động, tích cực, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong tỉnh, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định hiện hành.

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG

- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các nội dung, nhiệm vụ được nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020.

- Bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng quan trọng của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2020; các hoạt động và lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương.

- Đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh trên trường quốc tế.

- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các địa phương có đường biên giới chung với Trung Quốc, khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường thủy và đường hàng không; tiếp tục triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả các đề án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ, của tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, tham gia diễn đàn quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin đi ngoại và tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh ra thế giới, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI).

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

1.1. Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh

Thành viên Ban chỉ đạo (theo Quyết định số 1144-QĐ/TU ngày 31/8/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

1.2. Nhân sự phụ trách thông tin đối ngoại của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ban, ngành, địa phương bố trí ít nhất 01 cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của đơn vị; là đầu mi báo cáo kết quả triển khai của đơn vị về cơ quan thường trực (Sở Thông tin và Truyền thông) tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại của Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Thông tin Truyền thông.

2. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác thông tin đi ngoại; Hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh.

- Hình thức: Tổ chức tập huấn cho đối tượng là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị, địa phương; tập trung tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng, cán bộ các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc.

- Thời gian tổ chức: Quý II hằng năm.

3. Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin cho báo chí

3.1. Họp báo thường kỳ của Ủy ban nhân dân Tỉnh

- Chủ trì họp báo: Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Đơn vị tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng và phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo; giao lưu, trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí về các nội dung mà báo chí và dư luận quan tâm.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng tháng trong năm 2019 và 2020.

3.2. Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng và Hội nghị thông tin báo chí hằng tuần

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Cung cấp thông tin cho báo chí về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong tuần; thông tin về các sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và thông tin kịp thời về những sự kiện, vấn đề "nóng" đang được dư luận, truyền thông quan tâm.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng tháng và hằng tuần trong năm 2019 và 2020.

3.3. Theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Truyền thông tỉnh, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt những thông tin tiêu cực, trái chiều, xuyên tạc, sai sự thật về Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

4. Nâng cao chất lượng các trang thông tin điện tử/ cổng thông tin điện tử thành phần

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Cập nhật thường xuyên thông tin, tài liệu, thủ tục hành chính, các hoạt động nổi bật của đơn vị, địa phương trên trang thông tin điện tử/cng thông tin điện tử thành phần của đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của người dân, du khách, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

- Hình thức: Các trang thông tin điện tử/ cổng thông tin điện tử thành phần hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt; ngoài ra có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác như: Tiếng Anh, Tiếng Trung...

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

5. Tăng cường tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh, qua đó lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Ninh đến với cộng đồng trong nước và nước ngoài.

- Hình thức: Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu tại Quyết định số 37/KH-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020 và bám sát thực tiễn, phù hợp với khả năng của đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm

6. Triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên gii, biển đảo giai đoạn 2011 - 2020

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Nội dung: Triển khai Kế hoạch số 269/KH-STTTT-BCHBĐBP ngày 29/5/2018 giữa Sở Thông tin Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2018 - 2020.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm

7. Tăng cường công tác quảng bá tại các khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường thủy và đưng hàng không

Nhiệm vụ cụ thể: Các, sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh bám sát nội dung Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để hình thành hệ thống thông tin đối ngoại tại các khu vực cửa khu quốc tế (bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không) hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ, liên tục, thường xuyên, phát huy được những thành tựu và khắc phục được những hạn chế yếu kém để phục vụ tốt hoạt động thông tin đối ngoại.

7.1. Đối với khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các địa phương: Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà.

- Đơn vị phối hợp: các, sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức: Xây dựng nhiệm vụ, dự án, huy động các nguồn lực xây dựng Cụm thông tin đi ngoại tại khu vực cửa khu quốc tế Móng Cái, Hoành Mô, Bc Phong Sinh nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

7.2. Đối với khu vực cửa khẩu quốc tế đường thủy

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long

- Đơn vị phối hợp: các, sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức: Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, trang thiết bị; hiện trạng nội dung và các hình thức thông tin; đánh giá đội ngũ phụ trách, vận hành các hình thức thông tin tại Cảng Tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

7.3. Đối với khu vực cửa khẩu quốc tế đường hàng không

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn

- Đơn vị phối hợp: các, sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức: Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, trang thiết bị; hiện trạng nội dung và các hình thức thông tin; đánh giá đội ngũ phụ trách vận hành các hình thức thông tin tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

8. Thực hiện tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh

8.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Về định hướng thông tin: Đề nghị Ban Tuyên giáo chủ trì định hướng thông tin thông qua các hội nghị thông tin báo chí hằng tuần, hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, hội nghị báo cáo viên.

- Về cung cấp thông tin: Các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng, các địa phương thực hiện cung cấp thông tin theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Đơn vị triển khai tuyên truyền: Trung tâm Truyền thông tỉnh, các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, chuyên trách trên địa bàn, các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh; Các phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội nhập quốc tế, về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia. Tiếp tục tuyên truyền về cơ sở pháp lý, những bng chứng lịch sử, khai thác các tư liệu, các công trình nghiên cứu của học giả trong và ngoài nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quan hệ giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

+ Tiềm năng, thế mạnh, những chủ trương, chính sách của tỉnh Quảng Ninh trong thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế xã hội; các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế đối ngoại, ngoại giao nhân dân trên địa bàn tỉnh.

+ Các giá trị văn hóa, lịch sử và các danh lam thắng cảnh, các sự kiện lớn din ra trên địa bàn tỉnh; các hoạt động thăm và làm việc của các đoàn công tác nước ngoài tại Quảng Ninh, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh ở nước ngoài, các sự kiện đối ngoại trong năm 2019...

- Hình thức thực hiện:

+ Trung tâm Truyền thông tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, sử dụng đa dạng các hình thức thể hiện (tin, bài, phóng sự, video clip....); chú trọng tuyên truyền trên báo điện tử, mạng xã hội.

+ Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm truyền thông và Văn hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền qua hệ thng truyền thanh cấp huyện và hệ thng truyền thanh cơ sở; thực hiện tiếp sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tỉnh; tăng cường cập nhật thông tin trên cng thông tin điện tử thành phần của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm

8.2. Tuyên truyền trên các ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài của các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh đối ngoại VOV5 - Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Đầu tư, Báo Quân đội nhân dân, Báo Thế giới và Việt Nam, Bizlive...

- Nội dung tuyên truyền: Các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh; đặc biệt chú trọng đưa hình ảnh của tỉnh Quảng Ninh, của Việt Nam ra các nước khu vực và thế giới, góp phần thu hút khách du lịch và thu hút đầu tư. Các ấn phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Lào... quảng bá đến bạn bè quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm

8.3. Phi hp, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí, truyền thông và tổ chức xúc tiến nước ngoài

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Phối hợp với Tập đoàn Truyền thông Quảng Tây Nhật báo trao đổi thông tin hai chiều, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trên các ấn phẩm của Tập đoàn Truyền thông Quảng Tây và của Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây (Trung Quốc) xuất bản ấn phẩm Đặc San “Hoa Sen” bằng 02 ngôn ngViệt - Trung và phối hợp sản xuất, phát sóng các chương trình trên kênh phát thanh QNR2 thông tin về tình hình kinh tế, đất nước, con người, các giá trị văn hóa, các danh lam thắng cảnh và các tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, phát triển, thương mại, du lịch của tỉnh Quảng Ninh, của Việt Nam và Trung Quốc.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

b) Đơn vị chủ trì: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.

Phối hợp, trao đi với các tổ chức quốc tế có uy tín trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư như: JETRO, BTD, VERI, KOTRA... và một số tờ báo nước ngoài để trao đi thông tin hai chiều, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi của tỉnh Quảng Ninh nhằm thúc đẩy hợp tác, thu hút nguồn vn FDI vào Quảng Ninh. Đẩy mạnh, phát huy vai trò của Bộ phận Japan Desk Quảng Ninh trong việc trao đổi thông tin, kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

8.4. Duy trì phiên bản tiếng nước ngoài trên các sản phẩm truyền thông của Trung tâm Truyền thông tỉnh và trang thông tin điện tử/ cng thông tin điện tử thành phần về du lịch, đầu tư

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông tỉnh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.

- Nội dung: Duy trì phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung trên các sản phẩm truyền thông của Trung tâm Truyền thông tỉnh; phiên bản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý vịnh Hạ Long; phiên bản tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật trên cng thông tin điện tử thành phần của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh con người, vùng đất, truyền thống lịch sử, văn hóa, du lịch và những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

8.5. Tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc

- Đơn vị cung cấp thông tin: Ban Dân tộc tỉnh.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh;

+ Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

+ Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 5 0/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh;

+ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

- Hình thức thực hiện:

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai nhiệm vụ được phê duyệt tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gồm: Xây dựng chuyên mục đặc thù bằng tiếng dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đặt hàng sản xuất sản phẩm truyền thông theo chuyên đề đặc thù trên sóng truyền hình, phát thanh quốc gia; Xuất bản sách chuyên đề.

+ Trung tâm Truyền thông tỉnh: Sản xuất và phát sóng các chương trình, chuyên mục phát thanh, truyền hình bng tiếng dân tộc phục vụ đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

+ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng các chương trình phát thanh tại địa phương, tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở; thực hiện tiếp sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

8.6. Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên về tình hình trong nước, quốc tế và những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác thông tin đi ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

- Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tăng cường bồi dưỡng, cập nhật các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức về công tác thông tin đối ngoại.

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị được phép xuất bản bản tin nội bộ theo thông báo số 501-TB/TU ngày 08/3/2017 của Thường trực Tỉnh ủy duy trì việc cung cấp, định hướng thông tin đi ngoại trên bản tin của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

9. Tổ chức các sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, thương hiệu đặc trưng của tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Tổ chức các sự kiện, hoạt động xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức như: hội chợ chuyên đề, chuyên ngành, hội thảo, hội nghị xúc tiến về các lĩnh vực đầu tư, thương mại có ý nghĩa thiết thực, tạo ấn tượng sâu sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, tham quan du lịch.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

10. Thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách các địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương; tng hợp dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị, địa phương; gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng năm gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 30/11) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Cục Thông tin đối ngoại (báo cáo);
- Ban chỉ đạo TTĐN tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- V0, V1-4, TM3, NV, VX4;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2019
Ngày hiệu lực20/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành20/03/2019
        Ngày hiệu lực20/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Quảng Ninh

           • 20/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực