Văn bản khác 73/KH-UBND

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH THÁI BÌNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xây dựng kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

2. Yêu cầu:

- Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Trong kế hoạch phân công, làm rõ nhiệm vụ của từng đơn vị có liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

- Việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, lập quy hoạch, lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cần được tiến hành khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các Bộ, Sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn có liên quan, đáp ứng tiến độ kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung công việc chủ yếu sau:

- Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

- Xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch.

- Xây dựng quy hoạch tỉnh.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

- Lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh.

- Trình thẩm định quy hoạch tỉnh.

- Trình phê duyệt quy hoạch tỉnh.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.

Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Theo Bảng kế hoạch chi tiết đính kèm).

Việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo và tham gia tích cực của các ngành, các cấp trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình lập quy hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và TH TB;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH TỈNH THÁI BÌNH THỜI KỲ 2021-2030, TM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung công việc chính

Cơ quan chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Cơ quan xử lý (Quyết định)

Thời gian hoàn thành

1

Giai đoạn chuẩn bị

 

 

 

 

1.1

Thành lập Ban Chỉ đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

UBND tỉnh

Đã hoàn thành

1.2

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

UBND tỉnh

Đã hoàn thành

1.3

Quyết định cơ quan lập quy hoạch.

- UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh

Đã hoàn thành

2

Giai đoạn xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch

 

 

 

 

2.1

Lựa chọn đơn vị tư vấn

- Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC);

- Phát hành HSYC để mời thầu;

- Đánh giá HSYC và báo cáo kết quả;

- Trình phê duyệt kết quả trúng thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

UBND tnh

Tháng 8/2019

2.2

Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán

- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch.

- Lập dự toán chi phí lập quy hoạch theo hạng mục nội dung quy hoạch xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch.

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

UBND tnh, Ban chỉ đạo

Tháng 9/2019

2.3

Thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch tỉnh

- Lấy ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cho ý kiến

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Hội đồng thẩm định quy hoạch (Bộ kế hoạch và Đầu tư)

Tháng 10/2019

2.4

Trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

- Hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo ý kiến thẩm định của Bộ kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 10/2019

3

Giai đoạn xây dựng quy hoạch tỉnh, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

 

 

 

 

3.1

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh

- Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC);

- Phát hành HSYC để mời thầu;

- Đánh giá HSYC và báo cáo kết quả;

- Trình phê duyệt kết quả trúng thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

UBND tnh, Ban chđạo

Tháng 12/2019

3.2

Xây dựng quy hoạch tỉnh:

- Sở kế hoạch và đầu tư phối hợp với Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiến hành lập từng nội dung quy hoạch được phân công trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

- Sở kế hoạch và đầu tư xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; tổng hợp ý kiến, đề xuất lựa chọn phương án tích hợp quy hoạch; báo cáo Ban chỉ đạo lập quy hoạch xem xét quyết định những vấn đề còn ý kiến khác nhau; điều chỉnh lại phương án tích hợp theo ý kiến của Ban chỉ đạo và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

UBND tỉnh, Ban chđạo

Từ tháng 1/2020- 9/2020

3.3

Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC)

- Lập, thẩm định đồng thời với quá trình lập quy hoạch tỉnh;

- Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

Đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và môi trường

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo

Từ tháng 1/2020- 9/2020

3.4

Lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch.

- Hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến về quy hoạch theo Điều 19 Luật Quy hoạch;

- Gửi xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh;

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 10/2020

3.5

Trình thẩm định quy hoạch tỉnh

- Tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện nội dung quy hoạch.

- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Hội đồng thẩm định quy hoạch (Bộ kế hoạch và Đầu tư)

Tháng 11/2020

3.6

Hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch trình UBND tỉnh

Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

UBND tnh, Ban chỉ đạo

Tháng 11/2020

3.7

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua quy hoạch

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

HĐND tỉnh

Tháng 12/2020

3.8

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2020

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2019
Ngày hiệu lực24/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành24/07/2019
        Ngày hiệu lực24/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình

             • 24/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực