Kế hoạch 73/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND 2023 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 27 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn năm 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn Tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, phấn đấu 100% người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

2. Yêu cầu

Xác định rõ trách nhiệm tham gia, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính;

Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính thông qua các hoạt động thích hợp

Truyền thông hoạt động về trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các quy định có liên quan đến trợ giúp pháp lý, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật người khuyết tật và các quy định có liên quan đến người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Đài truyền thanh huyện, thành phố… hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật.

Tổ chức điểm truyền thông về trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở cơ sở trong dịp kỷ niệm 25 năm “Ngày Người khuyết tật Việt Nam” (18 tháng 4 năm 1998- 18 tháng 4 năm 2023) và “Ngày Quốc tế người khuyết tật (03 tháng 12); lồng ghép truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính với các chương trình, dự án, tập huấn khác có liên quan đến người khuyết tật ở các địa phương nhất là tại xã, phường, thị trấn nơi người khuyết tật sinh sống.

Biên soạn, in ấn và cấp phát sổ tay hỏi đáp pháp luật, các loại tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung phổ biến, tuyên truyền về chính sách trợ giúp pháp lý, quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, viết tin bài đăng trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bệnh nhân nghèo Tỉnh.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Cung cấp danh sách các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bệnh nhân nghèo Tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng để nắm bắt kịp thời thông tin về nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Đẩy mạnh việc thực hiện trợ giúp pháp lý đối với hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng. Đảm bảo 100% người khuyết tật thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội; các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện; Trại tạm giam; Nhà tạm giữ; Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bệnh nhân nghèo Tỉnh.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Xây dựng chương trình, tài liệu, tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính các nội dung liên quan trong hoạt động trợ giúp pháp lý (Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật người khuyết tật và các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích của người khuyết tật), đặc biệt là kỹ năng tư vấn, tham gia tố tụng đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong đó, chú trọng kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, hình sự.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bệnh nhân nghèo Tỉnh.

- Thời gian thực hiện: quí III, quí IV.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh

Căn cứ quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý phân công việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại cơ quan, tổ chức do mình phụ trách.

Kịp thời tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội; các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bệnh nhân nghèo tỉnh.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II của Kế hoạch này và có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi quá trình triển khai Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II của Kế hoạch này, thực hiện thống kê, tổng hợp tình hình, số lượng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân Tỉnh kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

- Đề nghị Công an Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính thông qua việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự, hành chính….

- Đề nghị Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bệnh nhân nghèo Tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc truyền thông về trợ giúp pháp lý và chỉ đạo chi hội trực thuộc tham gia hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp trong công tác tuyên truyền về hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Tỉnh năm 2023 theo quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Cục TGPL - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- VKSND Tỉnh;
- TAND Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bệnh nhân nghèo Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (H.Phương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND 2023 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND 2023 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Đồng Tháp
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhạm Thiện Nghĩa
        Ngày ban hành28/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND 2023 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND 2023 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Đồng Tháp

              • 28/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực