Văn bản khác 73/KH-UBND

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2016 về quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 73/KH-UBND quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ, KINH DOANH THỊT GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-BNN-TY ngày 10/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác quản hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tnh. Đđảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, phòng chống bệnh lây tgia súc, gia cầm sang người và bảo vệ môi trường sinh thái, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phn đấu đến năm 2020 quản lý tốt hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh đm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm, đáp ng yêu cầu ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- 100% số lượng gia súc gia cầm, thịt gia súc, gia cầm được vận chuyển bằng phương tiện đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đảm bo vệ sinh môi trường.

- 100% thịt gia súc, gia cầm kinh doanh, buôn bán trên thị trường trong tỉnh và xuất đi ngoài tỉnh được thực hiện kiểm soát giết mổ.

- 100% số cơ sở giết mổ được nâng cấp và xây dựng mới theo quy hoạch và đi vào hoạt động có hiệu quả đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường. Tất cả các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ nằm trong khu dândi dời vào các cơ sở giết mổ tập trung đã đưc xây dng nâng cấp theo quy hoạch.

II. NỘI DUNG

2.1. Kiện toàn, củng cố hệ thống quản lý chỉ đạo, điều hành hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm

2.1.1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực quản lý của cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo yêu cầu quản lý, phù hợp với sự phát triển của ngành và hội nhập của tỉnh trong thời gian tới.

2.1.2. Nội dung:

- Ban hành văn bản chỉ đạo, quy chế phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm; vận chuyển gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm; kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp trong đó thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc quản lý, thanh kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm vi phạm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các hoạt động này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường sự hợp tác, trao đổi thông tin giữa các đơn vị có liên quan quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trong tỉnh và ngoài tỉnh đưa ra các giải pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý tận gốc các hành vi vi phạm, đảm bảo thịt gia súc, gia cầm đến tay người tiêu dùng an toàn.

2.1.3. Thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

2.1.4. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

2.2. Đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; vận chuyển gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm; kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

2.2.1. Mục tiêu: Đến năm 2020, công tác giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái.

2.2.2. Nội dung

a) Nâng cấp, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

- Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng các cơ sở giết mổ theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Các cơ sở giết mổ được nâng cấp, xây dựng mới đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Xây dựng lộ trình di rời các điểm giết mổ nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh trên địa bàn vào các cơ sở giết mổ tập trung đã được nâng cấp, xây dựng theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thời gian thực hiện như sau:

+ Năm 2016: Nâng cấp, xây dựng mới 12 cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và đi vào hoạt động, quản lý có hiệu quả.

+ Năm 2017: Xây dựng mới các cơ sở giết mổ thủ công tập trung theo quy hoạch: Trong đó, ưu tiên tập trung xây dựng 23 cơ sở giết mổ tại thị trấn, trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng mới 15 trên tổng số 23 cơ sở tại 8 huyện không quy hoạch xây dựng mới các cơ sở giết mổ thủ công tập trung tại thị trấn, trung tâm các huyện: Lang Chánh, Hà Trung, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa ưu tiên xây dựng trước các cơ sở giết mổ cung ứng sản phẩm cho các khu công nghiệp, khu đông dân cư trên địa bàn.

+ Năm 2018: Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mới các cơ sở giết mổ tập trung với mục tiêu xây dựng được 20 cơ sở giết mổ tại các huyện, thxã, thành phố.

Đến cuối năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng được ít nhất 70 cơ sở giết mổ tập trung. Trong đó: Tất cả các thị trấn, trung tâm các huyện đều xây dựng xong các cơ sở giết mổ; riêng Tp. Thanh Hóa, Tx. Bỉm Sơn, Tx. Sầm Sơn huyện Tĩnh Gia, huyện Ngọc Lặc là các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh cần phải xây dựng xong các khu giết mổ tập trung.

+ Giai đoạn năm 2019 - 2020: Trong giai đoạn 2019 - 2020 các huyện cần thực hiện xây mới 30 cơ sở giết mổ thủ công tập trung. Đến cuối năm 2020 hoàn thiện xây dựng 100% số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch của UBND tỉnh.

b) Nâng cấp, cải tạo phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm.

- Nâng cấp cải tạo, phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm đến các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm sau giết mổ đi tiêu thụ để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Yêu cầu phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế dùng làm thực phẩm được quy định tại Thông tư số 30/2012/TT-BNN&PTNT ngày 03/7/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (QCVN 01- 100:2012/BNNPTNT).

c) Xây dựng, cải tạo, sắp xếp chợ có buôn bán thịt gia súc, gia cầm.

- Rà soát các chợ có buôn bán gia súc, gia cầm; thịt gia súc, gia cầm. Thực hiện bố trí, sắp xếp lại các khu chuyên kinh doanh gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Kiên quyết không để gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tiêu thụ trong chợ.

- Nhân rộng mô hình xây dựng chợ an toàn trong phạm vi toàn tỉnh, trên cơ sở mô hình thí điểm các chợ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được xây dựng, nâng cấp tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2.1.3. Thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai và trực tiếp chỉ đạo và tổ chức quản lý thực hiện việc quy hoạch chi tiết, tuyên truyền tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ vào trong quy hoạch và nâng cấp, cải tạo trang bị mới phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm đảm bảo yêu cầu vệ sinh; kiên quyết di dời, đóng cửa điểm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định; chỉ đạo UBND cấp xã quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý, xử lý triệt để các cơ sở vi phạm theo quy định.

2.3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát

2.3.1. Mục tiêu: Chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

2.3.2. Nội dung

- Thống kê, cập nhật đầy đủ các cơ sở giết mổ được nâng cấp, xây dựng mới, thực hiện việc đánh giá phân loại, kiểm tra định kỳ điều kiện vệ sinh thú y và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

- Xây dựng chương trình quản lý dữ liệu về các cơ sở giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh và các hoạt động khác liên quan.

- Thực hiện chế độ miễn giảm kiểm tra đánh giá phân loại đối với các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm duy trì tốt, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ sở vi phạm. Công bố các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gia súc, gia cầm; thịt gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ, cửa hàng, siêu thị, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn. Kịp thời phát hiện các tổ chức cá nhân vận chuyển, tiêu thụ, gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch.

- Nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát, tăng cường phối hợp của lực lượng liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc gia cầm, thịt gia súc gia cầm. Xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, kinh doanh trái quy định, vi phạm các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường.

2.1.3. Thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên thị trường.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

- Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, điểm kinh doanh, siêu thị.

- Sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm sau giết mổ đảm bảo an toàn, đúng quy định.

2.3.4. Thời gian thực hiện: Định kỳ tháng, quý, năm theo quy định.

2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

2.4.1. Mục tiêu: Đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản lý về hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

2.4.2. Nội dung

- Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, trong hoạt động vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, áp dụng các chế tài quản lý theo quy định tại cơ sở giết mổ, tại các chợ, siêu thị, cửa hàng buôn bán thịt gia súc, gia cầm.

- Đào tạo tập huấn các kiến thức về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và các chương trình quản lý chất lượng cho cán bộ làm công tác thú y quản lý, trực tiếp thực hiện công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và đánh giá phân tích nguy cơ trong chuỗi ngành hàng thịt gia súc gia cầm cho các cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm.

- Đào tạo kỹ năng kiểm soát giết mổ, kỹ năng lấy mẫu, kỹ năng kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển, cơ sở giết mổ, các chợ, cửa hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Đào tạo kỹ năng tuyên truyền, tập huấn về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm cho các cán bộ từ tỉnh đến xã.

- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thú y về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

- Đào tạo về phân tích nguy cơ trong chuỗi ngành hàng thịt gia súc, gia cầm cho các cán bộ lầm công tác quản lý an toàn thực phẩm từ tỉnh đến xã.

2.4.3. Thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Giao thông và Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2.4.4. Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm

2.5. Thông tin tuyên truyền

2.5.1. Mục tiêu: Nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành đúng về an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và người tiêu dùng.

2.5.2. Nội dung

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ quản lý, người vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, tập trung tư vấn và trang bị cho người tiêu dùng kiến thức để tự bảo vệ mình. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, quảng cáo, tờ rơi... và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn dân về việc la chọn sử dụng thực phẩm an toàn và tẩy chay các thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Thường xuyên phổ biến rộng rãi những quy định của nhà nước về hoạt động vận chuyển, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc, gia cầm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị xã hội để người dân biết và thực hiện.

- Phổ biến, tuyên truyền kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc gia cầm.

- Công khai trên các phương tin đại chúng các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm thực hiện tốt, các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Xây dựng chương trình truyền thông về giết mổ gia súc, gia cầm hoàn chỉnh với lộ trình và có các giải pháp đồng bộ, nhằm từng bước hình thành thói quen "Tiêu dùng thực phẩm có địa chỉ" cho người dân, đồng thời đẩy lùi những điểm kinh doanh nhỏ lẻ không rõ nguồn gốc.

- Tập huấn, phbiến hướng dẫn thực hiện Luật Thú y, Luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho người quản lý, người trực tiếp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và người tiêu dùng,...

- Xây dựng các mô hình trình diễn về đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc gia cầm, tăng cường tập huấn và phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật yêu cầu vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

2.5.3. Thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

2.5.4. Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm.

2.6. Tăng cường hợp tác

- Thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước, quốc tế để tiếp cận với các kiến thức vvệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong vận chuyn, giết mvà kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp, thủ công tập trung; nâng cấp phương tiện vận chuyển; xây dựng chợ thực phẩm an toàn.

- Mở rộng hợp tác trao đổi kinh nghiệm, thông tin với các tỉnh khác trong lĩnh vực vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; kịp thời nắm bắt được thông tin về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; thông tin xuất, nhập gia súc gia cầm, thịt gia súc, gia cầm ra vào địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ

- Hỗ trợ đào tạo kiến thức chung về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, áp dụng các hệ thống GMP (thực hành sản xuất tốt), GHP (thực hành vệ sinh tốt), HACCP (phân tích nguy cơ và kiểm soát tới hạn).

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, các trang thiết bị, cho các cơ quan, phòng xét nghiệm, phục vụ cho việc quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm; đào tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng cán bộ thú y; công tác lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm.

2. Vốn của các tổ chức cá nhân

Các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở giết mổ, nâng cấp phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm, các cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thịt và trang thiết bị, các điều kiện cần thiết để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; đào tạo; quảng bá, xúc tiến đầu tư trong sản xuất kinh doanh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ; đồng thời, xây dựng Kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động vận chuyển gia súc gia cầm, thịt gia súc gia cầm, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y thịt gia súc gia cầm thuộc phạm vi quản lý.

+ Tăng cường, phối hp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa,… đăng tin, tuyên truyền về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, để người dân biết thực hiện.

+ Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật Thú y cho người quản lý, người liên quan đến việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, buôn bán thịt gia súc, gia cầm làm thực phẩm và bảo quản, tiêu thụ thực phẩm sau giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

+ Thực hiện lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm phát hiện tồn dư chất cấm, kháng sinh và mức độ ô nhiễm vi sinh vật. Đưa ra các giải pháp thực hiện, cảnh báo tới người tiêu dùng.

+ Chỉ đạo lực lượng thú y các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ đã được xây dựng theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

+ Kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ động vật xếp loại C; đề xuất với Chính quyền địa phương, kiên quyết đóng cửa các cơ sở giết mổ trái phép, các cơ sở giết mổ xếp loại C.

+ Phối hợp, trao đổi thông tin tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập ra vào địa bàn tỉnh với các tỉnh khác, kịp thời nắm bắt được dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm soát được thịt gia súc, gia cầm lưu thông buôn bán trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Thành lập tổ chức kiểm tra lưu động liên ngành để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyn, lưu thông và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thú y, an toàn thực phẩm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm; thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm có nguồn gc động vật theo quy định.

2. S Công Thương

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức kết nối các tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, tiêu thụ sản phẩm từ các chuỗi.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; thịt gia súc gia cầm lưu thông trên thị trường; chỉ đạo các doanh nghiệp quản lý chợ; ban quản lý các chợ bố trí, sắp xếp phân khu kinh doanh của các chợ, đảm bảo các chợ có khu buôn bán động vật và sản phẩm động vật đảm bảo vệ sinh thú y.

- Thực hiện kiểm tra phòng chống sản phẩm gia súc, gia cầm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng và gian lận thương mại trong quá trình lưu thông trên thị trường.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, kế hoạch về kiểm soát công tác bảo vệ môi trường trong vận chuyn, giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường, công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh, phòng, chống các tội phạm về buôn lậu, kinh doanh vận chuyn, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm bẩn, không rõ nguồn gc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia trực tại các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành theo Quyết định của UBND tỉnh và cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra công tác giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc gia cầm, thịt gia súc gia cầm khi có yêu cầu.

4. Sở Tài chính

- Căn cứ kế hoạch khi lượng được phê duyệt, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.

- Thẩm định và trình Chtịch UBND tỉnh giao kinh phí cho các đơn vị thực hiện, thông báo và quyết toán kinh phí cho các đơn vị theo quy định hiện hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Có kế hoạch bố trí, phân bổ ngân sách từ nguồn vn đầu tư phát triển hàng năm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị có kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trình tự, thủ tục để hưởng các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước liên quan đến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch ngân sách hỗ trợ các dự án đầu tư giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung theo quy định hiện hành; hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục, trình tự và thẩm định tiếp nhận dự án đầu tư.

6. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm sau giết mổ lưu thông trên thị trường đảm bảo an toàn, đúng quy định.

7. Sở y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt đối với các sản phẩm động vật thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

- Chỉ đạo các trung tâm y tế, cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng trực tiếp tham gia giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm theo quy định

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm hàng năm.

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị liên quan trong ngành phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa,.. đăng tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, công khai các cơ sở kinh doanh, sơ chế, chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, để người dân biết, lựa chọn thực phẩm an toàn; tổ chức in, sao tài liệu truyền thông về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý (tờ rơi, áp phích, băngzon, khẩu hiệu, đĩa CD, VCD,..) gửi các huyện, thị xã, thành phố.

+ Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật An toàn thực cho người quản lý, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật tại các cơ sở thuộc quyền quản lý.

9. STài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo quy hoạch;

- Hướng dẫn các cơ sở giết mổ, các chợ xây dựng các công trình xử lý chất thải, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

10. SThông tin và Truyền thông

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của trung ương, tỉnh về ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm vi phạm các quy định về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; các cơ sở giết mổ, cửa hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y cho người dân biết lựa chọn sản phẩm.

11. Các sở, ngành và các tổ chức chính trị xã hội liên quan

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức vận động tuyên truyền nhân dân tự giác chấp hành trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tươi sống theo các quy định hiện hành; tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống có nguồn gốc, có tem kiểm soát giết mổ,... để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết, nâng cấp, xây dựng các cơ sở giết mổ và tổ chức quản lý việc thực hiện một cách có hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện nâng cấp, xây dựng mới cơ sở giết mổ. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thuộc địa bàn quản lý.

- Kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ hoặc tập hợp các hộ tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để tạo thói quen cho người dân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung; người kinh doanh thịt gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm không kinh doanh buôn bán thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch; tác dụng, sự cần thiết cũng như chất lượng an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn các sản phẩm gia súc, gia cầm qua giết mổ tập trung được quản lý và kiểm soát.

- Kiểm tra các điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh giết mổ cho chủ các cơ sở giết mổ; giấy phép kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống cho các chủ ki ốt, cửa hàng buôn bán sản phẩm động vật tươi sống theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện quy hoạch về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiên quyết dẹp bỏ chợ cóc, chợ tự phát trên địa bàn; Ban quản lý các chợ trên địa bàn kiên quyết không để sản phẩm động vật chưa có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y vào chợ buôn bán; từng bước xóa bỏ giết mổ gia súc, gia cầm tại chợ; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

13. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Chấp hành việc quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở giết mổ trên địa bàn xã theo quy hoạch, chỉ đạo của huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền, vận động đưa những hộ giết mổ vào cơ sở giết mổ tập trung đã xây dựng hoặc điểm giết mổ đã nâng cấp đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái

- Phối hợp với cơ quan chuyên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở giết mổ; nghiêm cấm việc kinh doanh thịt gia súc, gia cầm ở các quy, sạp, chợ cóc, chợ tự phát không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng mô hình chợ an toàn.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

14. Trách nhiệm của các tổ chc, cá nhân có liên quan

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường. Thông tin đầy đủ, chính xác về các vấn đề an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật được phát hiện trong toàn bộ quá trình vận chuyển, giết mổ và kinh doanh để truy xuất nguồn gốc.

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. Việc giết mổ phải đưa vào cơ sở giết mổ giết mổ tập trung, được cán bộ thú y kiểm tra trước trong sau khi giết mổ và đóng dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt, dán tem vệ sinh thú y khi đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra ngoài thị trường, sản phẩm sau giết mổ phải được vận chuyển bằng xe đảm bảo vệ sinh theo quy định; tuyệt đối không kinh doanh bày bán thịt động vật tại vỉa hè, quầy, sạp,… không đảm bảo vệ sinh.

- Những tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về vận chuyển, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng liên quan tổ chức, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c):
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Công thương;
- Sở Y tế;
- Sở Giao t
hông và Vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Thú y;
- Lưu: VT, NN. (A
117)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu73/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2016
Ngày hiệu lực12/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 73/KH-UBND quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 73/KH-UBND quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu73/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành12/05/2016
        Ngày hiệu lực12/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 73/KH-UBND quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 73/KH-UBND quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa 2016 2020

         • 12/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực