Văn bản khác 732/KH-UBND

Kế hoạch 732/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 732/KH-UBND toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị) và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong việc tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy hiệu quả các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

3. Quá trình thực hiện phải xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng với tình hình thực tin của địa phương, đảm bảo thiết thực, nghiêm túc, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào cấp tỉnh:

Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quc gia do 01 đng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; phân công 01 đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đề nghị 01 đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan là thành viên.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2016.

2. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ:

- Cấp tỉnh: Đã thực hiện tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị (do Bộ Quốc phòng chủ trì).

- Cấp huyện: UBND huyện, thành ph, thị xã chủ trì (thành phần tham gia do UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định); thời gian tổ chc hội nghị 1/2 ngày, hoàn thành trong tháng 01/2016.

- Cấp xã: UBND xã, phường, thị trấn chủ trì (thành phần tham gia do UBND các xã, phường, thị trn quyết định); thời gian tổ chức hội nghị 1/2 ngày, hoàn thành trong tháng 02/2016.

3. T chức khảo sát:

Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh chđạo, hướng dẫn chỉ đạo các Đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn biên giới, bờ biển tiến hành thực hiện các nội dung sau: Tổng hợp tình hình biên giới, địa bàn và hệ thống đường biên, mốc quốc giới do đơn vị đang quản lý, bảo vệ; khảo sát, thống kê các bến, bãi, khu vực tàu thuyền hoạt động; số lượng tàu, thuyền tham gia đánh bắt hải sản, sản xuất, kinh doanh, cơ sở vật chất, văn hóa, nhu cầu phát triển sản xuất... ở khu vực biên giới, biển, đảo đo đơn vị quản lý; khảo sát, thống kê các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị và cá nhân có đất sản xuất, kinh doanh hoặc có trụ sở làm việc, nhà ở trong khu vực vành đai biên giới; rà soát, tổng hợp các mục tiêu cần bảo vệ như: đường biên, mốc quốc giới và công trình biên giới,...

Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2016 đến tháng 4/2016.

4. Tổ chức ký kết thực hiện phong trào:

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-BTL ngày 24/6/2003 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phi hợp với Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng Bản ký kết mu về tự quản phù hợp với các mô hình, thực tiễn từng địa bàn; hướng dẫn, chđạo các Đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp xã tổ chức ký kết thực hiện phong trào tự quản.

- Các mô hình tự quản chủ yếu sau:

+ Tự quản đường biên, mốc quốc giới: Tùy theo tình hình thực tế về đường biên, mốc quốc giới và điều kiện của các tập thể, hộ gia đình, cá nhân để tổ chức đăng ký tự quản cho phù hợp. Trường hợp các đơn vị đã tổ chức ký kết theo Chỉ thị số 34/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Biên phòng thì chỉ tổ chức rà soát, thng kê và ký kết lại theo tinh thần Chthị của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dn của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

+ Tổ tự quản an ninh trật tự: Mỗi khu dân cư (cấp thôn) khu vực biên giới, biển, đảo; mỗi bến, bãi, khu vực tàu thuyền neo đậu ven sông, ven biển thành lập 01 “Tổ tự quản an ninh trật tự”. Căn cứ vào kết quả phối hợp, thống nht với Công an tỉnh để thành lập “Tổ tự quản an ninh trật tự” ở các khu dân cư cho phù hợp, không bị chồng chéo (trung bình 3 - 5 người/tổ, trong đó có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó).

+ Tổ tàu, thuyền an toàn: Tàu, thuyền của tập thể, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trên bin (có sự ổn định) ở cùng một khu vực, một ngành nghề thì thành lập “Tổ tàu, thuyền an toàn” tham gia bảo vệ quyền, chủ quyền biển, đảo (căn cứ kết quả khảo sát để xác định số lượng thành viên cho phù hợp).

- Thành phần ký kết: Đồn trưởng Đồn Biên phòng, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và đại diện tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia phong trào.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp chỉ đạo các Đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp UBND cấp xã tổng hợp số lượng các đối tượng đăng ký tham gia tự quản (tập th, hộ gia đình, cá nhân), hoàn chỉnh hsơ trình UBND cấp huyện ra quyết định công nhận.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2016 đến tháng 7/2016.

III. CÔNG TÁC SƠ KT, TNG KT

1. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” (ngày 03/3), UBND cấp xã và các Đồn Biên phòng (do UBND cp xã chủ trì, Đồn Biên phòng phi hợp) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào; rà soát danh sách đăng ký tham gia của tập thể, hộ gia đình và cá nhân, nếu có thay đổi về slượng, đối tượng báo cáo UBND cấp huyện ra quyết định điều chỉnh, bổ sung.

2. Định kỳ 05 năm tổ chức sơ kết 01 lần cấp tỉnh.

3. Hàng năm, các huyện, thị xã có biên giới, bờ biển báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) trước ngày 20/11 hàng năm; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh trước ngày 30/11 hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh:

- Là cơ quan thường trực, chtrì việc triển khai thực hiện Chỉ thvà các phong trào tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; đnh kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh về kết quả thực hiện;

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào trên địa bàn; chủ trì, phi hợp với Ban Thi đua - Khen thưng tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp, đxuất khen thưng thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong thực hiện Chỉ thị theo quy định;

- Sửa đổi, bsung Quy chế phi hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cp ủy, chính quyn các huyện, thị xã có biên giới, bờ bin trong việc tchức cho tập th, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng: Xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của cấp trên; ký kết, bsung Quy chế, Chương trình phối hợp hoạt động với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội cấp xã có liên quan; có trách nhiệm phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn biên giới xác định về nội dung, yêu cầu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; tổng hợp, đ xut khen thưởng cho các đi tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyn lãnh th, an ninh biên giới quc gia.

2. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng nội dung kết hợp phong trào “Toàn dân bo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong xây dựng “Tổ tự quản an ninh trật tự” tại các thôn, bản,... các xã có biên giới, bờ biển;

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành ph, thxã có biên giới, bờ biển phối hợp với các Đồn Biên phòng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” ở khu vực biên giới, bờ biển; xây dựng quy chế phối hợp trong xây dựng các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực biên giới, bờ biển.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch định kỳ và dài hạn để phổ biến, giáo dục nhận thức cho Nhân dân về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo trên các báo, đài của Trung ương và địa phương.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường: Đại học Hà Tĩnh, cao đẳng, trung cấp:

Đưa các nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào các chương trình ging dạy cho học sinh phổ thông và sinh viên các Trường: Đại học Hà Tĩnh, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, rà soát lại quy hoạch, b trí dân cư các xã biên giới theo các Quyết đnh của Thủ tướng Chính ph: Số 57/QĐ-TTg ngày 17/5/2012; số 1178/QĐ-TTg ngày 10/8/2009; số 1179/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 và các quy định pháp luật liên quan để triển khai thực hiện, gắn với xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới, bờ biển.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

6.1. Đi với các huyện, thị xã có biên giới, bờ biển:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đạt chất lượng tốt;

- Chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chthị của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch của UBND tỉnh tại địa phương. Hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đi tượng tham gia về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật, các điều ước và thỏa thuận quốc tế về biên giới mà Việt Nam đã tham gia ký kết với các nước liên quan;

- Chđạo chính quyền các xã biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng và ban, ngành liên quan tổ chức tốt việc ký cam kết đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời thực hiện tốt các chính sách theo Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng;

- Gắn giao đất, giao rừng ở khu vực biên giới, bờ biển và ưu tiên hỗ trợ trang bị, phương tiện, kỹ thuật, vốn sản xuất, kinh doanh,... cho các đối tượng tham gia các phong trào tự quản;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với UBND các huyện, thị xã trong việc tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Hàng năm, bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn. Chỉ đạo tốt việc sơ kết phong trào ở cấp xã vào dịp kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” (ngày 03/3).

6.2. Đối với các huyện, thành ph, thị xã không có biên giới, bờ biển:

Căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với địa phương.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị ca Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung Bản ký kết tham gia tự quản theo từng mô hình.

Yêu cầu Giám đốc các s, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn phản ánh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để được giải quyết; trường hp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng VN;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh;
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- y ban Mặt trận T quốc tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Trường: ĐH Hà Tĩnh, CĐ, TC;
- Lưu: VT, NC;
- Gửi:
+ Bn giấy: Thành phần không nhận điện t;
+ Điện t: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 732/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu732/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 732/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 732/KH-UBND toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 732/KH-UBND toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu732/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 732/KH-UBND toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 732/KH-UBND toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia Hà Tĩnh

           • 22/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực