Văn bản khác 7331/KH-UBND

Kế hoạch 7331/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7331/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7331/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Triển khai kịp thời các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Việc xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân.

- Xác định trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch được đồng bộ, toàn diện và khả thi.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý:

1.1. Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về trợ giúp pháp lý và tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017, Quý I năm 2018

1.2. Tổ chức Hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý

Tổ chức Hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý cho đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, UBMTTQ cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

1.3. Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và các hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác

a) Tuyên truyền, phbiến trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Sở Tư pháp phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý.

- Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý; đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hợp đồng với UBND các xã nghèo, các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn để phổ biến, tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý trên hệ thống truyền thanh cấp xã, biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, cấp phát cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: trong Quý IV năm 2017 và năm 2018.

b) Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan đơn vị mình lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn như: phổ biến, quán triệt; tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt “Ngày pháp luật”; biên soạn, in ấn tờ gấp pháp luật...

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, hàng năm.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoc ban hành mới nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

2.1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; kịp thời gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tổng hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017, quý I năm 2018.

2.2. Xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiu strên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phi hp: Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

b) Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đng vhoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động ttụng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan về thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trợ giúp pháp lý

Vận hành trang thông tin điện tử về trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Tổ chức các lớp tập huấn nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và hàng năm

5. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

5.1. Rà soát Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập và đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý được bnhiệm theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 để tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017

5.2. Rà soát đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I và quý II năm 2018

5.3. Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo

5.4. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên, hàng năm

6. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và thực hiện sơ kết, tổng kết theo định kỳ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở xây dựng dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm tổng hp trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ kinh phí theo quy định của pháp luật, đảm bảo các hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được btrí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm, Ngân sách Trung ương hỗ trợ và các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước, đóng góp hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

4. Sở Thông tin - Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tin ở địa phương thực hiện truyền thông về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

5. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý.

6. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt kế hoạch này và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý.

7. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực đóng góp, tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý; khuyến khích các Luật sư, các tổ chức tư vn pháp luật thuộc các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cho các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư Cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia tố tụng và hiệu quả công tác phối hợp liên ngành theo quy định.

Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế, Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tại đơn vị, địa phương mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh; Công an tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH t
nh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (STP);
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7331/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7331/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7331/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7331/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7331/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7331/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 7331/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7331/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lâm Đồng

           • 31/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực