Văn bản khác 734/KH-BGDĐT

Kế hoạch 734/KH-BGDĐT năm 2015 về rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 734/KH-BGDĐT điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 734/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu

Đánh giá Chương trình giáo dục mầm non đồng thời xác định được những nội dung cần điều chỉnh, giải pháp thực hiện và sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về Chương trình giáo dục mầm non.

II. Nội dung

Một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Rà soát, đánh giá Chương trình GDMN sau 5 năm triển khai thực hiện.

2. Điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình giáo dục mầm non.

III. Các hoạt động cụ thể (có phụ lục kèm theo)

1. Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá, điều chỉnh CTGDM; xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá chương trình GDMN sau 5 năm thực hiện.

2. Tổ chức triển khai rà soát, đánh giá, viết báo cáo kết quả và lấy ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá và kết luận, kiến nghị của báo cáo và hoàn thiện báo cáo.

3. Lấy ý kiến về các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình GDMN.

4. Thành lập Hội đồng tác giả điều chỉnh chương trình GDMN. Xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN

5. Tổ chức nghiệm thu nội dung chương trình GDMN đã được điều chỉnh. Thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

6. Trình Bộ trưởng ký phê duyệt Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Kết quả mong đợi

1. Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá Chương trình và thực hiện Chương trình GDMN.

2. Xác định được những nội dung cần điều chỉnh Chương trình GDMN và các giải pháp thực hiện, nội dung sửa đổi bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về Chương trình GDMN.

3. Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục mầm non: chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch (tổng thể và chi tiết), tổ chức hội nghị, hội thảo, rà soát, đánh giá, điều chỉnh Chương trình GDMN.

2. Viện Khoa học GD Việt Nam (Trung tâm nghiên cứu GDMN): phối hợp đánh giá, điều chỉnh Chương trình GDMN.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: bố trí nguồn ngân sách thực hiện.

4. Các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non: phối hợp rà soát, đánh giá, điều chỉnh Chương trình GDMN.

5. Các sở giáo dục và đào tạo: phối hợp rà soát, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, cung cấp thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước và dự án Unicef hỗ trợ.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch – Tài chính (để thực hiện);
- Viện KH GDVN, Trung tâm NCGDMN (để thực hiện);
- Các sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Các cơ sở đào tạo GVMN (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Kèm theo Kế hoạch số 734 /KH-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

I. Rà soát, đánh giá Chương trình GDMN

STT

Tên hoạt động

Nhiệm vụ

Địa điểm

Thời gian

(Tháng/ năm)

Thành phần

Dự kiến kết quả

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng kế hoạch tổng thể rà soát, điều chỉnh CTGDMN;

Xây dựng kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá CT GDMN, nội dung, tiêu chí đánh giá, cách chọn mẫu và phương pháp đánh giá chương trình GDMN;

Xây dựng bộ công cụ đánh giá Chương trình GDMN

1. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia đế định hướng kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non

Hà Nội

5-7/2015

Vụ GDMN

- Trung tâm NCGDMN

 

Kế hoạch tổng thể rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non

2. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện nội dung, tiêu chí đánh giá, cách chọn mẫu và phương pháp đánh giá chương trình GDMN.

Hà Nội

Vụ GDMN

- Trung tâm NCGDMN

- Một số chuyên gia

 

-Biên bản hội thảo.

-Báo cáo tổng hợp ý kiến hội thảo.

- Kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá CT GDMN và nội dung, tiêu chí đánh giá, cách chọn mẫu và phương pháp đánh giá chương trình GDMN.

3. Xây dựng bộ công cụ đánh giá Chương trình GDMN

Hà Nội

Vụ GDMN

- Trung tâm NCGDMN

- Một số chuyên gia

- Bộ công cụ đánh giá Chương trình GDMN.

4. Xây dựng bộ công cụ đánh giá việc thực hiện Chương trình GDMN

Hà Nội

- Bộ công cụ đánh giá việc thực hiện Chương trình GDMN

5. Xây dựng bộ công cụ đánh giá trẻ theo độ tuổi

Hà Nội

Bộ công cụ đánh giá trẻ theo độ tuổi

2

Tổ chức triển khai đánh giá và xử lý số liệu , viết báo cáo kết quả

 

1. Gửi phiếu điều tra và mẫu báo cáo đến địa phương và thu thập lại.

- 21 tỉnh đại diện cho các vùng miền

8-10/2015

Vụ GDMN

- Trung tâm NCGDMN

- Một số chuyên gia

Các phiếu điều tra và các báo cáo theo mẫu đã được thu thập lại và báo cáo kết quả xử lý số liệu 5 bộ phiếu và báo cáo theo mẫu

2. Điều tra, khảo sát trực tiếp (cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và trẻ)

- 10 tỉnh đại diện cho các vùng miền.

 

3. Xử lý số liệu điều tra, đánh giá, trưng cầu ý kiến

Hà Nội

Vụ GDMN

 

3

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá và kết luận, kiến nghị của báo cáo và hoàn thiện báo cáo

1. Trưng cầu ý kiến về báo cáo kết quả đánh giá

2. Hoàn thiện báo cáo

Hà Nội

10/2015

Vụ GDMN

- Trung tâm NCGDMN

- Một số chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá chương trình GD

- Biên bản hội thảo

- Tổng hợp Ý kiến chuyên gia

- Báo cáo đã được hoàn thiện

II. Điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình GDMN

STT

Tên hoạt động

Nhiệm vụ

Địa điểm

Thời gian

(Tháng/ năm)

Thành phần

Dự kiến kết quả

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

1

Hội thảo lấy ý kiến về các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình giáo dục mầm non

Tập hợp ý kiến của các địa phương, các trường đào tạo giáo viên mầm non về các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình giáo dục mầm non

Hà Nội

10-11/2015

Vụ GDMN

- Trung tâm NCGDMN

- Một số chuyên gia

- Các sở GD&ĐT

- Các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non

Các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình GDMN

 

2

Thành lập Hội đồng tác giả điều chỉnh chương trình GDMN

Ra quyết định thành lập Hội đồng tác giả điều Điều chỉnh chương trình GDMN

Bộ GD&ĐT

10/2015

Vụ GDMN

- Trung tâm NCGDMN

- Một số chuyên gia

 

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng tác giả điều chỉnh chương trình GDMN

3

Xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN

1. Xây dựng Dự thảo chương trình điều chỉnh

2. Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo

3. Đăng lên mạng Dự thảo

4. Tổ chức thử nghiệm kết quả điều chỉnh.

5. Tổng hợp, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về các Dự thảo

6. Hoàn thiện các Dự thảo

7. Trình lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo về các Dự thảo

Hà Nội

11/2015-3/2016

Vụ GDMN

-TTNCGDMN

- Hội đồng tác giả điều chỉnh CT

- Các sở GD&ĐT

- Các trường đào tạo

- Các đơn vị Vụ, Cục có liên quan

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm

- Bản Dự thảo Thông tư

 

4

Nghiệm thu chương trình GDMN đã được điều chỉnh

Tổ chức Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu của Lãnh đạo Bộ

Hà Nội

3/2016

Vụ GDMN

- Vụ GDMN

- Trung tâm NCGDMN

- Hội đồng nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu (thẩm định) Chương trình đã điều chỉnh

5

Thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư 17, ngày 25 tháng 7 năm 2009

Thẩm định về Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư 17, ngày 25 tháng 7 năm 2009

Hà Nội

Vụ Pháp chế

Vụ GDMN

 

Văn bản ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế

6

Bộ trưởng ký phê duyệt Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư 17, ngày 25 tháng 7 năm 2009

Trình Bộ trưởng phê duyệt chương trình GDMN và ký ban hành

Hà Nội

5/2016

Vụ GDMN

Vụ GDMN

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ban hành (Dự thảo 5)

- Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư 17, ngày 25 tháng 7 năm 2009

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 734/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu734/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2015
Ngày hiệu lực20/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 734/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 734/KH-BGDĐT điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 734/KH-BGDĐT điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu734/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành20/08/2015
        Ngày hiệu lực20/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 734/KH-BGDĐT điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 734/KH-BGDĐT điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non 2015

           • 20/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực