Văn bản khác 7341/KH-UBND

Kế hoạch 7341/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7341/KH-UBND 2017 thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7341/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Nhằm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b. Xác định cơ chế phối hợp giữa các Sở ban ngành, cơ quan liên quan và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

c. Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai, thi hành Luật.

2. Yêu cầu

a. Đảm bảo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai Luật.

b. Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh và đa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

c. Bảo đảm sự phi hp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

d. Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

đ. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

a. Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, cơ quan liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật bằng các hình thức: Tổ chức hội nghị; biên soạn chuyên đề, bài viết trong các sách; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật tới chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đcác tổ chức tôn giáo và các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tổ chức giới thiệu, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

b. Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của Luật chuyên ngành và các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp với quy định của Luật.

a. Ở cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Sở Nội vụ).

b. Ở cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội Vụ các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 09 năm 2017 gửi Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) để tổng hợp chung.

c. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

3. Rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp với nhiệm vụ mà Luật quy định

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trong phạm vi và địa phương mình quản lý chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

3. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) để được hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Báo cáo)
- Bộ Nội vụ; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Các Sở: Nội vụ, Công an, Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính;
- BCH. Quân sự tỉnh;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Lê Đức Vinh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7341/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7341/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2017
Ngày hiệu lực17/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7341/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7341/KH-UBND 2017 thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7341/KH-UBND 2017 thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7341/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành17/08/2017
        Ngày hiệu lực17/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 7341/KH-UBND 2017 thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7341/KH-UBND 2017 thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Khánh Hòa

             • 17/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực