Văn bản khác 736/KH-UBND

Kế hoạch 736/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Thú y do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 736/KH-UBND triển khai thi hành luật thú y do Hà Tĩnh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THÚ Y

Thực hiện Văn bản số 9205/BNN-TY ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thi hành Luật Thú y năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016); sau khi xem xét đề nghị ca Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2552/SNN-TY ngày 16/12/2015; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thú y trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

a) Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Thú y đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác thú y. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của Luật.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương tchức trin khai thi hành Luật, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo đm tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

c) Xác định cơ chế phi hp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác thú y và các hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phm động vật; kim tra vệ sinh thú y; quản lý thuc thú y; hành nghthú y, góp phần phát triển sản xuất chăn nuôi bền vững và thúc đẩy sn xuất, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc tuyên truyền phổ biến Luật phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng, đến mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

c) Trong quá trình triển khai phi đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG:

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức tập huấn, quán triệt Luật cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y trên địa bàn tỉnh. Biên soạn tài liệu, tổ chức phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiu biết của nhân dân, người đứng đu cơ quan, tổ chức, nht là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về thú y.

- Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

b) Giới thiệu phổ biến những nội dung cơ bản, ý nghĩa của Luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội nghị.

- Nội dung:

+ Đăng tải toàn văn Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang website của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

+ Thông qua Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật, đăng tải bài viết, bài nghiên cứu về nội dung Luật; đưa tin về các hoạt động liên quan đến công tác triển khai Luật. Góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, người đng đầu cơ quan, tổ chức và những người trực tiếp làm công tác trong lĩnh vực thú y.

- Tổ chức thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chuẩn bị nội dung, tài liệu; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương trong tnh để thực hiện nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội họp.

+ Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) đăng tải toàn văn Luật, tài liệu giới thiệu về Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dn thi hành Luật trên cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điều hành tác nghiệp tỉnh.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh mcác chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các nội dung, ý nghĩa của Luật, các văn bản chỉ đạo triển khai Luật của Trung ương và của tỉnh.

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh và các địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về nội dung, ý nghĩa của Luật.

- Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương phù hp với Luật

- Nội dung:

+ Tổ chức rà soát toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thú y do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành còn hiệu lực để tham mưu sa đổi, bổ sung, bãi bhoặc ban hành mới cho phù hợp với nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Rà soát, lập danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vc thú y trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định ban hành.

+ Xây dng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa Luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chthị về tăng cường công tác quản lý lĩnh vực thú y trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu.

+ Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

3. Nâng cao năng lực qun lý nhà nước của đội ngũ công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thú y

- Nội dung:

+ Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thú y; kiện toàn và củng cố mạng lưới thú y viên ở các cơ sở.

+ Phát huy, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tnh chỉ đạo thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật

- Nội dung:

+ Xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y trên địa bàn tnh.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thú y. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực thú y theo đúng quy định.

+ Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tnh; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tcáo về thú y.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin và báo cáo về thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyn, thành phố, thị xã.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/7/2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Kế hoạch

- Cấp tỉnh: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt, đm bảo triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định.

IV. T CHỨC THC HIỆN:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến các nội dung của Luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, xây dựng, tham mưu UBND tnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới các quy định về thú y phù hợp với Luật. Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và đúng tiến độ; báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện Luật.

2. S Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát, đxuất việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh phù hợp với Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

3. S Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu hủy thuốc thú y cấm sử dụng, thuốc ngoài danh mục, thuốc giả, thuốc quá hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc; hướng dẫn thu gom, xlý bao gói thuốc thú y sau sử dụng đảm bảo môi trường.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thường xuyên đăng tải nội dung, bài viết, bài giới thiệu liên quan đến việc triển khai Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật qua các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời phản ánh tình hình trin khai thi hành Luật tại các địa phương trong toàn tỉnh.

5. S Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thú y ở cơ sở theo quy định.

6. Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và các địa phương lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định; thẩm định và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tnh xem xét, phê duyệt btrí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để tổ chức thực hiện.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng kế hoạch, chđạo công tác tuyên truyền, phbiến Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y tại từng địa phương.

- Ban hành Kế hoạch triển khai, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị tập huấn Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế/Quản lý đô thị), y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ; đồng thời phi hp, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y chp hành đúng theo quy định và tăng cường xlý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định ca pháp luật. Thường xuyên bi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vchuyên môn về công tác thú y cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về việc triển khai thi hành Luật của địa phương về Ủy ban nhân dân tnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để theo dõi, tng hợp.

8. Đề nghị các Ban Đảng thuộc Tnh ủy, các đơn vị trực thuộc Tnh ủy và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thi hành Luật.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, tổ chức triển khai thi hành Luật và tham gia giám sát thực hiện Luật theo đúng quy định.

Trong quá trình trin khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các cơ quan, địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn đ tng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để B/C)
- Cục Thú y, Cơ quan TY vùng 3; (để B/C)
- TTr: Tnh y, HĐND tỉnh; (để B/C)
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn th cp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tnh;
- Chánh, PVP UBND tnh (phụ trách);
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL.
Gửi: VB giấy và ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 736/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu736/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 736/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 736/KH-UBND triển khai thi hành luật thú y do Hà Tĩnh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 736/KH-UBND triển khai thi hành luật thú y do Hà Tĩnh 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu736/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 736/KH-UBND triển khai thi hành luật thú y do Hà Tĩnh 2015

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 736/KH-UBND triển khai thi hành luật thú y do Hà Tĩnh 2015

             • 29/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực