Văn bản khác 74/KH-UBND

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 74/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Phấn đấu đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường;

b) Phấn đấu đến năm 2020, có 70 - 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ;

c) Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Nhân dân.

2. Nội dung phổ biến

a) Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp phổ biến

3.1. Khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu tìm hiểu quy định của pháp luật về các quyền dân sự, chính trị của cán bộ và nhân dân nhằm phục vụ cho việc xác định nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: các năm 2015-2016.

3.2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành

a) Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, bao gồm: Sách tìm hiểu, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp phổ biến pháp luật dành cho các đối tượng khác nhau; tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

b) Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

3.3. Bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức

a) Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; phóng viên, biên tập viên báo, đài; giáo viên dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2015-2017.

b) Lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm để phổ biến pháp luật quốc tế và trong nước về các quyền dân sự, chính trị.

- Cơ quan thực hiện: Trường Chính trị tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Chọn đơn vị cấp xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho Trưởng thôn, buôn, khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận; Tổ trưởng tổ hòa giải và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc (theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ)

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.4. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp nhận những phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí ở tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.5. Chọn địa bàn chỉ đạo điểm tại một số xã nghèo, xã bãi ngang ven biển để tuyên truyền thông qua các hình thức sau:

- Phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, xóm, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống…

- Thực hiện thông qua hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị của nhân dân.

- Lắp đặt panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, xe tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ, lễ hội, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền…

- Tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở; sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cộng đồng; các tiểu phẩm pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật…

- Bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn chỉ đạo điểm.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện:

- Tổ chức chỉ đạo điểm: Các năm 2015-2017;

- Tổng kết, hướng dẫn nhân rộng mô hình điểm: Các năm 2018-2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này; Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết theo quy định.

2. Hàng năm, căn cứ vào nội dung thực hiện Đề án và hướng dẫn của Sở Tư pháp, đề nghị các sở, ngành, UBMTTQVN tỉnh, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án; Kịp thời sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình và báo cáo kết quả theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

b) Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án, các sở, ngành, UBMTTQVN tỉnh, đoàn thể tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh UBND tỉnh;
- Lưu: VT, STP, NC(Th).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu74/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2015
Ngày hiệu lực01/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 74/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 74/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu74/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành01/06/2015
        Ngày hiệu lực01/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 74/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 74/KH-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị Phú Yên

           • 01/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực