Văn bản khác 74/KH-UBND

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Thông báo 150/TB-VPCP và 197/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 74/KH-UBND 2018 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 150/TB-VPCP NGÀY 21/3/2017 VÀ THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 197/TB-VPCP NGÀY 30/5/2018 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀ PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện công văn số 2193-CV/TU ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nhiệm vụ chủ yếu theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 150/TB-VPCP và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 197/TB-VPCP .

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, đơn vị gắn với kiểm tra, đánh giá theo định kỳ việc triển khai thực hiện.

B. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1.1. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính trung hạn và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

1.2. Tổ chức rà soát xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đúng quy định Luật Quy hoạch, phù hợp với quy hoạch Quốc gia, quy hoạch vùng, lãnh thổ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 19 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng cường kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

1.3. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung thu hút các dự án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; Thường xuyên làm việc với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu năm 2018 hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án: Nhà máy chế biến gỗ của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, nhà máy sản xuất viên gỗ nén tại xã Hoàng Khai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, 8B, dự án thủy điện Yên Sơn hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2019.

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tổ chức lại sản xuất và phát triển kinh tế hợp tác. Tích tụ đất đai, ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn và xây dựng thương hiệu sản phẩm có lợi thế. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tập trung một số cây trồng, vật nuôi chủ lực có hiệu quả kinh tế cao gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; tiếp tục nhân rộng sản xuất theo quy trình VietGAP, quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

1.5. Huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới; ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất tại các thôn, bản vùng có điều kiện khó khăn.

1.6. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; Tập trung phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái định hướng có sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

1.7. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; hoàn thiện cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

2. Về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh

2.1. Về Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể Di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang: Là cơ quan đầu mối chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị của Bộ, ngành Trung ương, đồng thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bố trí vốn còn thiếu cho dự án từ nguồn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trong việc thực hiện các nội dung đề nghị bổ sung vốn cho dự án.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động để tạo quỹ đất cho nhân dân tái định cư.

2.2. Về bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang với cao tốc Hà Nội - Lào Cai

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bố trí vốn đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án trong năm 2018 từ nguồn vốn thu hồi của dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành có liên quan:

+ Tích cực làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án trong năm 2018 từ nguồn vốn thu hồi của dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh.

+ Làm việc với các cơ quan thuộc Bộ, ngành Trung ương để sớm có báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

2.3. Về đầu tư xây dựng cầu Bến Nước (Km263+789) và cầu Suối Cóc (Km269+891) và phần đường dẫn hai đầu cầu thuộc địa phận xã Hùng Lợi

- Sở Giao thông Vận tải:

+ Chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp QL.1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đã bố trí cho dự án Cầu Bình Ca, đường Hồ Chí Minh địa phận tỉnh Tuyên Quang để thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải và các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thực hiện tuyên truyền cho nhân dân, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2.4. Về vốn còn thiếu cho dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang

- Sở Tài chính tích cực chủ động làm việc với các đơn vị của Bộ Tài chính đề nghị bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn cho dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang theo chức năng nhiệm vụ chủ động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2.5. Về việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Km187+610-Km209+00

- Sở Giao thông Vận tải:

+ Chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải và các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các bước theo Luật Đất đai và triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

2.6. Về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông đất đỏ liên xã của huyện Yên Sơn

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh:

+ Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn đầu tư bố trí vốn cho tỉnh từ nguồn vốn vượt thu năm 2018 và các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

+ Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành liên quan hoàn thành điều chỉnh dự án đối với đoạn tuyến 3 và 4; thực hiện thiết kế bản vẽ thi công đoạn tuyến 3 và 4.

+ Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong việc triển khai thực hiện, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2.7. Về cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang

- Sở Công Thương:

+ Tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương làm việc với Văn phòng Chính phủ để triển khai các nội dung công việc về cổ phần hóa Công ty theo quy định.

+ Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập phương án cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang, trong đó nhà nước nắm cổ phần chi phối.

+ Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang.

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.8. Dự án phát triển kinh doanh nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu vay vốn Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Quỹ khí hậu xanh (GCF) và Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông hộ (ASAP)

- Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn:

+ Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban điều phối dự án các tỉnh Ninh Thuận, Đắk Nông làm việc với các bộ, ngành Trung ương và Văn phòng IFAD Việt Nam thực hiện các bước tiếp theo khi có ý kiến của Văn phòng IFAD Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bố trí vốn cho dự án.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn vốn đối ứng cho Dự án phù hợp với nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

2.9. Về xây dựng Hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) - Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn)

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

+ Là cơ quan đầu mối tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lập hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) - Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) vào Danh mục xây dựng Hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới.

+ Chủ động làm việc với Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường bố trí vốn để lập hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) - Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) là di sản thiên nhiên thế giới.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phối hợp, cung cấp số liệu, tài liệu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình lập hồ sơ.

- Sở Ngoại vụ

+ Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao hướng dẫn, giúp đỡ trong việc gửi hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) - Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) là di sản thiên nhiên thế giới.

+ Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp và làm việc với các đoàn chuyên gia nước ngoài đến thẩm định, đánh giá Khu Di sản thiên nhiên thế giới.

2.10. Về lập hồ sơ khoa học Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình đề nghị xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ động tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm trình Bộ xếp hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình là danh lam thắng cảnh quốc gia để làm căn cứ lập hồ sơ khoa học Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình đề nghị xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt.

- Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bố trí vốn cho việc lập hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di sản thiên nhiên quốc gia đặc biệt.

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình: Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện lập hồ sơ khoa học Khu thiên nhiên đề nghị xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt.

2.11. Bố trí vốn thực hiện Dự án phát triển mạng lưới điện, đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới của Tỉnh

- Sở Công Thương:

+ Là cơ quan đầu mối tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí vốn ODA cho dự án.

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương bố trí vốn ODA cho dự án.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn vốn đối ứng cho Dự án phù hợp với nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

2.12. Về bố trí vốn để triển khai cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn từ Nông Tiến (thành phố Tuyên Quang) qua khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hóa tới thị trấn Na Hang

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ cho dự án để thực hiện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện tốt công tác tuyền truyền, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

2.13. Về xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, Ủy ban nhân dân huyên Na Hang xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018.

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4347/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26/6/2018 để tổ chức xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung dự án và bổ sung kế hoạch vốn vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

+ Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án theo quy định.

2.14. Về quy hoạch sân golf tại huyện Yên Sơn

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Vinpearl) hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết, hồ sơ đề xuất dự án sân golf báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các sở, ngành liên quan kịp thời cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu cho Doanh nghiệp trong quá trình lập Hồ sơ dự án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đảm bảo đúng quy định; triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

(Chi tiết nhiệm vụ và thời gian thực hiện có biểu đính kèm)

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện, giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo phân công.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện của ngành, đơn vị, địa phương mình và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm xác định rõ từng nội dung, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể.

Định kỳ hàng quý tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của ngành mình, cấp mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng, phó trưởng phòng, CV khối NCTH;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số: 74/KH-UBND ngày 02/ 8/2018 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian
hoàn thành

Người chỉ đạo

1

Về Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể Di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực

 

Chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị bổ sung vốn cho dự án

Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương

Tháng 7/2018

 

Tham mưu với UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bố trí vốn còn thiếu cho dự án từ nguồn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương

Tháng 8/2018

 

 

UBND huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan Báo, Đài PTTH tỉnh

Thường xuyên

2

Về bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang với cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bố trí vốn đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án trong năm 2018 từ nguồn vốn thu hồi của dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Tham mưu với UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan

Tháng 8/2018

 

Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án đảm bảo tiến độ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện, các sở, ngành liên quan

Sau khi có kế hoạch vốn của Trung ương

 

Tích cực làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án trong năm 2018 từ nguồn vốn thu hồi của dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,

Sở Giao thông Vận tải, Các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Làm việc với các cơ quan thuộc Bộ, ngành trung ương để sớm có báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,

Sở Giao thông Vận tải, Các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

3

Về đầu tư xây dựng cầu Bến Nước (Km263+789) và cầu Suối Cóc (Km269+891) và phần đường dẫn hai đầu cầu thuộc địa phận xã Hùng Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, ngâng cấp QL.1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và số vốn đã bố trí cho dự án Cầu Bình Ca, đường Hồ Chính Minh địa phận tỉnh Tuyên Quang để thực hiện đầu tư xây dựng công trình

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải và các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, BQLý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Các sở, ngành liên quan

Theo kế hoạch vốn Trung ương giao

 

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Yên Sơn và các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch vốn Trung ương giao

 

Thực hiện tuyên truyền cho nhân dân để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án

UBND huyện Yên Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường,

 Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4

Về vốn còn thiếu cho dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang

 

Tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018

BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Tích cực chủ động làm việc với các đơn vị của Bộ Tài chính đề nghị bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT, Các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Chủ động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và PTNT BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT, UBND huyện Na Hang, các sở, ngành liên quan

Theo kế hoạch vốn Trung ương giao

5

Về việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Km187+610-Km209+00

Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải, phối hợp với các ngành liên quan kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng công trình

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, UBND cấp huyện, các sở, ngành liên quan

Theo kế hoạch vốn Trung ương giao

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân và phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

UBND cấp huyện

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, BQL dự án ĐT xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Các sở, ngành liên quan

Thường xuyên

6

Về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông đất đỏ liên xã của huyện Yên Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn đầu tư bố trí vốn cho tỉnh từ nguồn vốn vượt thu năm 2018 và các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Hoàn thành điều chỉnh dự án đối với đoạn tuyến 3 và 4; thực hiện thiết kế bản vẽ thi công đoạn tuyến 3 và 4

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành liên quan

Theo tiến độ triển khai

 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong việc triển khai thực hiện, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Yên Sơn, các sở, ngành liên quan

Theo tiến độ triển khai

 

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, UBND huyện Yên Sơn, các sở, ngành liên quan

Theo tiến độ triển khai

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

UBND huyện Yên Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan

Thường xuyên

7

Về cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực

 

Tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương làm việc với Văn phòng Chính phủ để triển khai các nội dung công việc về cổ phần hóa Công ty theo quy định

Sở Công Thương

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập phương án cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang, trong đó nhà nước nắm cổ phần chi phối

Sở Công Thương

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang

Sở Công Thương

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan

Tháng 8/2018

 

Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án

8

Dự án phát triển kinh doanh nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu vay vốn Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Quỹ khí hậu xanh (GCF) và Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông hộ (ASAP)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực

 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban điều phối dự án các tỉnh Ninh Thuận, Đắk Nông làm việc với các bộ, ngành Trung ương và Văn phòng IFAD Việt Nam thực hiện các bước tiếp theo khi có ý kiến của Văn phòng IFAD Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương

Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan

Thường xuyên

 

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bố trí vốn cho dự án

Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Rà soát, cân đối nguồn vốn đối ứng cho Dự án phù hợp với nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Các sở ngành liên quan

Thường xuyên

9

Về xây dựng Hồ sơ di sản thế giới Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) - Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh

 

Tham mưu với UBND tỉnh trong việc lập hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) - Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) vào Danh mục xây dựng Hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình, Các sở ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Chủ động làm việc với Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường bố trí vốn để lập hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) - Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) là Di sản thiên nhiên thế giới

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình, Các sở ngành liên quan

Thường xuyên

 

Cung cấp số liệu, tài liệu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong quá trình lập hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình, Các sở ngành liên quan

Thường xuyên khi có yêu cầu

 

Làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao hướng dẫn, giúp đỡ tỉnh trong việc gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị UNESCO công nhận Khu Di sản thiên nhiên Na Hang - Vườn quốc gia Ba Bể là di sản thiên nhiên thế giới

Sở Ngoại vụ

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Các sở ngành liên quan

Theo tiến độ triển khai

 

Tham mưu cho UBND tỉnh đón tiếp và làm việc với các đoàn chuyên gia nước ngoài đến thẩm định, đánh giá Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) - Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) là Di sản thiên nhiên thế giới

Sở Ngoại vụ

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Các sở ngành liên quan

Theo tiến độ triển khai

10

Bố trí vốn thực hiện Dự án phát triển mạng lưới điện, đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực

 

Tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí vốn ODA cho dự án

Sở Công Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện dự án

Sở Công Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các sở ngành liên quan

Theo kế hoạch vốn Trung ương giao

 

Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương bố trí vốn ODA cho dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và các sở ngành liên quan

Tháng 8/2018

 

Rà soát, cân đối nguồn vốn đối ứng cho Dự án phù hợp với nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các sở ngành liên quan

Thường xuyên

11

Về bố trí vốn để triển khai cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn từ Nông Tiến (thành phố Tuyên Quang) qua khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hóa tới thị trấn Na Hang

 Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ cho dự án để thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, UBND huyện, thành phố, các đơn vị liên quan

Theo tiến độ triển khai

 

Triển khai thực hiện tốt công tác tuyền truyền, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đề gia

UBND huyện, thành phố

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

12

Triển khai xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang

 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4347/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26/6/2018 để tổ chức xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình

Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan

Tháng 7/2018

 

Hướng dẫn UBND huyện Lâm Bình, UBND huyện Na Hang xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 27/3/2018

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan

Tháng 7/2018

 

Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung dự án và bổ sung kế hoạch vốn vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan

Tháng 8/2018

 

Thẩm định báo cáo UBND tỉnh phê duyệt đề án theo quy định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan

Theo tiến độ triển khai

13

Về quy hoạch sân golf tại huyện Yên Sơn

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực

 

Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Yên Sơn đôn đốc Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Vinpearl) hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết, hồ sơ đề xuất dự án sân golf báo cáo UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công ty cổ phần Vinpearl, UBND huyện Yên Sơn, các đơn vị liên quan

Tháng 8/2018

 

Kịp thời cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu cho Doanh nghiệp trong quá trình lập Hồ sơ dự án đảm bảo đúng quy định; triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành liên quan

Thường xuyên

14

Về lập hồ sơ khoa học Khu thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình đề nghị xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh

 

Chủ động tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm trình Bộ xếp hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình là danh lam thắng cảnh quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình, các sở ngành liên quan

Tháng 7/2018

 

Lập hồ sơ khoa học Khu thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình đề nghị xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình, các sở ngành liên quan

 

 

Tham mưu bố trí vốn cho việc lập hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di sản thiên nhiên quốc gia đặc biệt

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sau khi Thủ tướng phê duyệt thắng cảnh quốc gia

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu74/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2018
Ngày hiệu lực02/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 74/KH-UBND 2018 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 74/KH-UBND 2018 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu74/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành02/08/2018
        Ngày hiệu lực02/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 74/KH-UBND 2018 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 74/KH-UBND 2018 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Tuyên Quang

           • 02/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực