Văn bản khác 74/KH-UBND

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2019 về thực hiện tích hợp chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN TÍCH HP CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CHO HỘ NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG HẢI ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mc tiêu

Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội dung thông tin thiết yếu và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

2. Nhim v

a) Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tăng cường cơ sở vật cht cho hoạt động thông tin cơ sở.

b) Tăng cường cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung thông tin thiết yếu khác phục vụ hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo.

c) Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho hộ nghèo thông qua việc hỗ trợ phương tiện nghe, xem; nội dung thông tin đa dạng, phù hợp với đặc trưng đời sống văn hóa, tập quán, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho việc nâng cao hiệu quả về truyền thông.

II. NỘI DUNG CÁC CHÍNH SÁCH

1. Hỗ trđào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp v cho cán blàm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở

Hỗ trợ xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở (trong đó ưu tiên cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở các xã nghèo).

a) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hỗ trợ phương tiện Ra-đi-ô, tivi, đầu thu truyền hình kỹ thuật số cho các hộ nghèo tiếp cận thông tin cộng đồng nhằm rút ngắn khoảng cách về khả năng thụ hưởng thông tin của các hộ nghèo, nhất là các hộ sống ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc dân tộc thiểu số; hỗ trợ đầu thu tín hiệu kỹ thuật số đảm bảo tiêu chuẩn chuyển đổi tín hiệu truyền hình kỹ thuật số để các hộ gia đình có tivi tiếp tục xem các chương trình truyền hình quảng bá theo lộ trình số hóa phát sóng phát thanh, truyền hình.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Hỗ trợ về sử dụng dịch vụ viễn thông công ích (dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước sử dụng dịch vụ của 01 số thuê bao dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc 01 số thuê bao dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích nếu đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông; phổ cập dịch vụ viễn thông công ích, bảo đảm quyền truy nhập bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân, hộ gia đình; đồng thời theo từng thời kỳ, ưu tiên hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ viễn thông công ích của hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp viễn thông.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Hỗ trợ truyền thông về giảm nghèo và cung cấp các nội dung thông tin thiết yếu

Hỗ trợ xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về định hướng giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông; thực hiện các chương trình, đợt truyền thông,...); tuyên truyền, giáo dục ý chí tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo; phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ tỉnh tới cơ sở; tăng cường hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo để tạo diễn đàn và chia sẻ thông tin.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân; ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, hp báo, thông cáo báo chí. Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các địa phương có huyện nghèo, xã nghèo đặc biệt khó khăn (thiết lập đường dây nóng về trợ giúp pháp lý; xây dựng, phát chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên đài truyền thanh xã; tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở).

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Cung cấp sản phẩm báo chí cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

Nhà nước cấp không thu tiền một số loại ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; thông tin, tuyên truyền đến nhân dân các dân tộc thiểu số dưới hình thức báo ảnh, song ngữ.

a) Đơn vị chủ trì: Ban Dân tộc.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Cung cấp các sản phẩm thông tin có tính chất chuyên biệt, có đối tượng phục vụ tập trung là nhân dân các dân tộc thiểu số

Sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình ấn phẩm bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, kiến thức khoa học, kỹ thuật, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội phục vụ các dân tộc thiểu số (Sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình ấn phẩm với nhiều thể loại khác nhau để phù hợp với đời sống của nhân dân các dân tộc thiểu số).

a) Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở

Hỗ trợ trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin tuyên truyền cổ động tại cơ sở; xây dựng các điểm tuyên truyền, cđộng cđịnh ngoài trời; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động truyền thanh cơ sở (trong đó ưu tiên các xã chưa có đài truyền thanh hoặc đã có đài truyền thanh nhưng cần nâng cấp để phù hợp với công nghệ hiện nay; ưu tiên đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiu số; các xã khó khăn vùng bãi ngang, ven bin).

a) Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

9. Chính sách hỗ trợ dịch vụ bưu chính và phát hành báo chí đến khu vực vùng sâu, vùng xa, biên gii, hải đảo

Đảm bảo cung ứng các dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế, phát hành báo chí phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin và tiếp cận thông tin của nhân dân khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo (Các dịch vụ này đảm bảo việc nhận, chuyển và phát thư, báo, tạp chí đến địa chỉ nhận, bao gm đến hộ nghèo, đng bào dân tộc ít người vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo theo chất lượng dịch vụ và giá cước do Nhà nước quy định).

a) Đơn vị chủ trì: Bưu điện tỉnh Cà Mau.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì quản lý, thực hiện các chính sách nêu tại Kế hoạch này thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu quả của các chính sách.

2. Tăng cường thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông có tính chuyên biệt cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo.

3. Tăng cường phối hợp thực hiện các chính sách, tránh chồng chéo, trùng lắp; thực hiện chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá thực hiện các chính sách để làm căn cứ cho việc xây dựng, đề xuất các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo giai đoạn sau năm 2020.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách hỗ trợ thông tin cơ sở của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng dự án đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; bảo đảm quản lý thống nhất về hạ tng thông tin ở cơ sở.

- Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở.

- Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động “Giảm nghèo về thông tin” của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định kinh phí thực hiện. Hướng dẫn quản lý, sử dụng thanh, quyết toán nguồn kinh phí đúng theo quy định hiện hành.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động “Truyền thông về giảm nghèo” của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

4. Sở Tư pháp

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung được phân công tại kế hoạch này. Đồng thời thiết lập đường dây nóng về trợ giúp pháp lý; xây dựng, phát chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên đài truyền thanh xã; tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở.

5. Ban Dân tộc

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung được phân công tại kế hoạch này; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp một số loại ấn phẩm báo, tạp chí, thiết bị cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn... phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng; sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; thông tin, tuyên truyền đến nhân dân các dân tộc thiểu số dưới hình thức báo ảnh, song ngữ.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-TTg và Kế hoạch này, từng cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt thông tin, tuyên truyền nội dung của Kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ có hình thức phù hợp để cụ thể hóa thực hiện; đồng thời tăng cường các hoạt động, các loại hình thông tin phục vụ cho các hoạt động phát trin kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là công tác giảm nghèo, các chủ trương, chính sách van sinh xã hội, chính sách đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung được phân công tại kế hoạch này; tổ chức sản xuất, đăng tải, phát sóng các tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình với nhiều thể loại khác nhau để phù hợp với đời sống của nhân dân các dân tộc thiểu số,... nhằm kịp thời phổ biến các quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chính sách được hỗ trợ. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các tin, bài phóng sự tuyên truyền về các chính sách được hỗ trợ và các lĩnh vực có liên quan.

8. Bưu điện tỉnh Cà Mau và Các doanh nghiệp Viễn thông

- Bưu điện tỉnh Cà Mau: Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ dịch vụ bưu chính và phát hành báo chí đến khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo theo nội dung phân công kế hoạch này. Đảm bảo cung ứng các dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế, phát hành báo chí phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin và tiếp cận thông tin của nhân dân khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo (Các dịch vụ này đảm bảo việc nhận, chuyển và phát thư, báo, tạp chí đến địa chỉ nhận, bao gồm đến hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo theo chất lượng dịch vụ và giá cước do Nhà nước quy định).

- Các doanh nghiệp Viễn thông: Triển khai hoạt động hỗ trợ về sử dụng dịch vụ viễn thông công ích (dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đt trả sau) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước sdụng dịch vụ của 01 sthuê bao dịch vụ điện thoại cđịnh mặt đất hoặc 01 số thuê bao dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích nêu đã ký hợp đng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông.

9. UBND các huyện, thành phố Cà Mau

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại địa phương; giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước v thông tin và truyn thông, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch ở địa phương và bố trí ngân sách cho việc trin khai thực hiện.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê của các chính sách hỗ trợ của địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin, báo cáo, thống kê cho Ủy ban nhân dân tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, ủy ban MTTQVN t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Các cơ quan báo, đài;
- Bưu điện tỉnh Cà Mau;
- VNPT; Viettel, Mobiphone Cà Mau;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
- KGVX (Th.09-VIC);
- Lưu:
VT. Tr 19/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu74/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu74/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành21/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Cà Mau

             • 21/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực