Văn bản khác 747/KH-UBND

Kế hoạch 747/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Nội dung toàn văn Kế hoạch 747/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đào tạo nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám.

II. PHẠM VI

1. Phạm vi không gian: Bao gồm tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Phạm vi thời gian: Từ năm 2020 đến năm 2030.

III. NỘI DUNG

1. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn thám, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về viễn thám.

2. Đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám

a) Cung cấp thông tin, dữ liệu viễn thám;

b) Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám giữa các cơ quan quản lý dữ liệu với các ngành, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng;

c) Thúc đẩy sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong các ngành, lĩnh vực.

IV. KINH PHÍ

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

(Chi tiết chương trình, đề án triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 tại Phụ lục kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quản lý hoạt động viễn thám cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Kế hoạch theo đúng quy định.

3. Các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ kế hoạch hàng năm; kịp thời đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình của từng ngành, đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH
Ủ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

PHỤ LỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040
(Kèm theo Kế hoạch số 747 /KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên chương trình, đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thi gian thực hiện

1

Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám tỉnh Quảng Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan

2020-2025

2

Tăng cường năng lực quản lý viễn thám tỉnh Quảng Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan

2021-2025

3

Ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quốc phòng; công tác an ninh tỉnh Quảng Bình

BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan

2021-2025

4

ng dụng viễn thám trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển theo quy hoạch, giao thông vận tải, công thương tỉnh Quảng Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan

2022-2030

 

THÔNG TIN CƠ QUAN, CÁN BỘ ĐẦU MỐI

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     tháng     năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên cơ quan và cán bộ đầu mối

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 105 Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0232.3823810

 [email protected]

2

Lê Thanh Vũ

Số 105 Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0912027606

[email protected]

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 747/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu747/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 747/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 747/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 747/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu747/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành23/05/2019
        Ngày hiệu lực23/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 747/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 747/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình

             • 23/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực