Văn bản khác 7488/KH-UBND

Kế hoạch 7488/KH-UBND năm 2017 về triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7488/KH-UBND 2017 triển khai Luật sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7488/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

a) Nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành tốt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết gọn là Luật).

b) Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức Hi ngh triển khai thi hành Luật:

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, ph biến Luật:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ.

b) Biên soạn, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Phân công thực hiện:

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phbiến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho chiến sĩ trong Công an nhân dân và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nquân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý;

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu ncông nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ quan, tổ chức và nhân dân;

- Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng mở các chuyên mục giới thiệu Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành, chú trọng phản ánh các hoạt động triển khai công việc của các cơ quan, đơn vị trên báo in, báo điện tử và sóng phát thanh truyền hình.

- Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chủ trì nêu trên để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

d) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và báo cáo kết quả theo quy định; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12 hàng năm.

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ phù hợp với đối tượng được tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

c) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý;

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm biên soạn, cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

- Sở Công thương chịu trách nhiệm biên soạn, cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cơ sở vật chất, cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

6. Kinh phí triển khai thi hành Luật:

a) Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

c) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017, cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong kế hoạch này có trách nhiệm chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2017 để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công trách nhiệm:

a) Các cơ quan chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện theo từng nội dung công việc được giao tại kế hoạch này.

c) Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, bố trí kinh phí bảo đảm triển khai các nhiệm vụ cụ thể quy định trong kế hoạch này.

đ) Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Chế độ thông tin, báo cáo:

Định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm, các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;

- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7488/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7488/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7488/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7488/KH-UBND 2017 triển khai Luật sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7488/KH-UBND 2017 triển khai Luật sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7488/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 7488/KH-UBND 2017 triển khai Luật sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7488/KH-UBND 2017 triển khai Luật sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Lâm Đồng

           • 03/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực