Văn bản khác 75/KH-UBND

Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2014 về thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Thanh Hóa ban hành.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 75/KH-UBND 2014 về thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (Luật PCCC), đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác PCCC nhằm ngăn ngừa các vụ cháy, nổ, đảm bảo an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường đầu tư an toàn; khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về chuẩn bị nhân sự, tổ chức, biên chế thành lập lực lượng PCCC và CNCH tỉnh Thanh Hóa để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

b) Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức hội nghị cấp tỉnh triển khai phổ biến, giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo phòng, chỉ huy các đội Cảnh sát PCCC Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ liên quan của Công an các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào quý III/2014 (sau khi có Nghị đinh hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC).

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và những năm tiếp theo.

c) Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH; tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thi tìm hiểu về pháp luật PCCC, hỏi đáp thông qua cổng thông tin điện tử; xây dựng, nâng cao chất lượng, tăng cường thời lượng các chuyên mục PCCC và CNCH trên báo viết, báo hình, báo điện tử, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh và tủ sách pháp luật ở cơ sở... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục; bắt đầu từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

d) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện Luật được thống nhất. Chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị cấp tỉnh để triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật PCCC và CNCH

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH với nội dung phù hợp cho đối tượng được tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác PCCC và CNCH.

c) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC cho lãnh đạo phụ trách về PCCC và CNCH của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu và lực lượng PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp cơ sở và những người trực tiếp làm công tác PCCC và CNCH thuộc phạm vi, lĩnh vực và địa bàn quản lý.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Triển khai đồng bộ hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn về công tác PCCC và CNCH theo thẩm quyền và quy định pháp luật

a) Công an tỉnh

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thuận tiện trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong lĩnh vực PCCC, trước mắt xây dựng quy chế phối hợp với Sở Xây dựng trong thẩm duyệt PCCC đối với các dự án công trình và quy chế phối hợp với Công ty TNHH MTV cấp nước Thanh Hóa trong thẩm duyệt PCCC và quản lý sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị.

b) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến công tác PCCC và CNCH để ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/12/2014.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị, xã, thành phố tập trung tăng cường trang bị phương tiện, điều kiện làm việc và nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1110/2012/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC và CNCH;

- Xây dựng đề án, đề xuất thành lập các các Phòng (Đội) Cảnh sát PCCC và CNCH tại các địa bàn trọng điểm về PCCC. Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh về chuẩn bị nhân sự, tổ chức, biên chế Sở Cảnh sát PCCC Thanh Hóa;

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho lực lượng Cảnh sát PCCC; ưu tiên bố trí những người có năng lực, trình độ chuyên sâu về PCCC làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ PCCC và đảm nhận vị trí lãnh đạo, chỉ huy về PCCC; cải tiến phương pháp làm việc bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng năm thực hiện việc thẩm định các đề xuất về kinh phí, trang bị phương tiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực tiếp chữa cháy; chế độ hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng, đội PCCC cơ sở không chuyên trách theo quy định.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các phòng giáo dục, cơ sở giáo dục, trường dạy nghề thực hiện việc lồng ghép kiến thức rèn luyện kỹ năng về PCCC vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, ngành học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập đội dân phòng tại các thôn, bản, khu phố và đội PCCC ở cơ sở; đội PCCC chuyên ngành tại các cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật. Hàng năm, phân bổ ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của địa phương trong đó có nguồn dành riêng cho PCCC theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Bố trí quỹ đất và cố chính sách ưu tiên đầu tư xây dựng doanh trại, trụ sở làm việc của các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH đóng quân trên địa bàn;

- Nghiên cứu các giải pháp, phương án di chuyển hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC và điều kiện thoát nạn được đưa vào sử dụng trước khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực (đặc biệt là chợ, nhà cao tầng, công trình công cộng tập trung đông người, cơ sở sản xuất, chế biến hóa chất, hàng hóa dễ cháy, nổ) để đảm bảo yêu cầu an toàn về PCCC, tăng cường điều kiện thoát nạn, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

e) Các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tăng cường điều kiện, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện đảm bảo yêu cầu về PCCC tại chỗ.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC

Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước. Riêng năm 2014, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch này và tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu75/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 75/KH-UBND 2014 về thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 75/KH-UBND 2014 về thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu75/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 75/KH-UBND 2014 về thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 75/KH-UBND 2014 về thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi tỉnh Thanh Hóa

           • 02/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực