Văn bản khác 75/KH-UBND

Kế hoạch 75/KH-UBND về triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 Đề án Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ Công ước chống tra tấn Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN” NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây gọi tắt là Đề án 65), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 65 năm 2018 tại địa phương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp để từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án;

b) Tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án nhằm nâng cao năng lực thực hiện phổ biến nội dung cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (sau đây gọi tắt là Công ước chống tra tấn).

c) Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ban, ngành, địa phương.

b) Các nội dung và hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ trách nhiệm; chú trọng lồng ghép, kết hp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gkịp thời các khó khăn, vướng mc ny sinh từ thực tiễn.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Nội dung cơ bản của Công ước chng tra tấn; các văn bản về việc phê chun, triển khai thực hiện Công ước.

2. Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tấn

- Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyn, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn;

- Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tcáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tn;

- Nội dung cơ bản của Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn;

- Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chng tra tấn;

- Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chng tra tấn.

3. Các hành vi tra tấn, đi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan;

4. Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018

b) Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

c) Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt và triển khai thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

2. Biên soạn, phát hành và đăng tải tài liệu phổ biến

Đăng tải nội dung Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ngành, đoàn thể, địa phương; Trên cơ sở Bộ tài liệu do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an biên soạn, phát hành, lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp, thiết thực với yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để biên soạn lại, in, phát hành phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn;

Biên soạn, phát hành sách Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tra tấn; tờ gấp pháp luật về phòng, chống tra tấn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức lớp tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chng tra tấn

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

5. Tuyên truyền, phbiến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp:

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

6. ng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tn

Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Đề án; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

b) Sở Tài chính

- Đảm bảo ngân sách Nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

c) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền, ph biến cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và Nhân dân; vận động nhân dân tìm hiểu, nâng cao hiu biết về nội dung cơ bn của Công ước chng tra tấn và pháp luật Việt Nam v phòng, chng tra tấn để bo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tăng cường giám sát việc thực hiện Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chng tra tấn;

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Đề án.

d) Đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, chú trọng tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Đề án.

đ) Đài Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí: Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về phòng, chống tra tấn.

e) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch (gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/4/2018 để theo dõi) và triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án ở địa phương;

- Bố trí kinh phí thực hiện Đề án;

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp. Việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành phù hợp quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Chế độ báo cáo: Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp - cơ quan Chủ trì Đề án đtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ. Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 05 tháng 5 năm 2018; Báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 11 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Thường vụ T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, th
ành phố Huế;
- Ủ
y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn th
cấp tỉnh;
- C
ông an tnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- VP: LĐ và CV: NC, VX, TC, TH;
- Lưu, VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu75/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2018
Ngày hiệu lực11/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 Đề án Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ Công ước chống tra tấn Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 Đề án Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ Công ước chống tra tấn Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu75/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành11/04/2018
        Ngày hiệu lực11/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 Đề án Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ Công ước chống tra tấn Huế

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 Đề án Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ Công ước chống tra tấn Huế

         • 11/04/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực