Văn bản khác 75/KH-UBND

Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg quản lý đất đai Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Nam Định, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 01/CT-TTg). Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, tổ chức thực thi đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

- Cụ thể hóa từng nhiệm vụ và giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Tập trung tối đa các nguồn lực để thực hiện, chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất, hiện đại.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai ở các cấp, các ngành, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

1.1. Rà soát xây dựng và ban hành các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai:

Giao các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động thương binh và Xã hội, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư theo phân cấp; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực. Thời gian trước ngày 30/8/2018.

1.2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Giao Sở Tài nguyên & Môi trường:

+ Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26/12/2017, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố sớm lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện để trình duyệt theo quy định.

+ Tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Làm tốt công tác lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; Đáp ứng nhu cầu về đất cho phát triển KT-XH, nhất là cho các công trình trọng điểm có ý nghĩa quyết định phát triển KT-XH của tỉnh; Tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất ở, tạo nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt là hạ tầng nông thôn, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các đối tượng sử dụng đất sai mục đích.

+ Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát trình UBND tỉnh điều chỉnh kéo dài hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

- Giao UBND các huyện, thành phố Nam Định tăng cường chỉ đạo đảm bảo hoàn chỉnh việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện, thời gian hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt trong quý III/2018.

1.3. Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Giao UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành có dự án, công trình chủ động rà soát các công trình, dự án do mình quản lý đã có quyết định thu hồi đất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa bàn quản lý nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01/7/2014; làm rõ nguyên nhân và đề xuất kế hoạch, biện pháp khắc phục để thực hiện các dự án, công trình đầu tư gửi Sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp trước ngày 30/8/2018.

- Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành: giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể, thời gian trước ngày 30/9/2018.

1.4. Chấn chỉnh và xử lý trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, việc tính các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai:

- Giao Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật;

- Giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND các huyện, thành phố Nam Định, theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý nhưng do buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời.

- Giao UBND các huyện, thành phố Nam Định thường xuyên rà soát kiểm tra xử lý vi phạm các dự án đầu tư trên địa bàn không thực hiện đúng thời gian, trình tự, thủ tục về đất đai theo quy định.

1.5. Tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất nay theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo đúng quy định của pháp luật:

Giao Sở Tài nguyên & Môi trường cùng Sở Tài chính phối hợp với UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính thực hiện thủ tục chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Yêu cầu tất cả các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện phải chuyển sang thuê đất thì phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất trong năm 2018.

1.6. Rà soát xác định rõ trách nhiệm cơ quan định giá đất và quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hàng năm:

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh rà soát xác định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá tài sản gắn liền với đất, đấu giá đất, nhất là những khu đất có lợi thế về thương mại sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018.

- Giao UBND các huyện, thành phố Nam Định, Ban quản lý các KCN tỉnh căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, xác định quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách, nhằm huy động tối đa nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

1.7. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai:

Giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị có liên quan rà soát lại hệ thống thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đang áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu đề xuất về thời gian thực hiện, bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền (nếu có), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018.

1.8. Rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng:

Giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì đối với các tổ chức, cơ quan; UBND các huyện, thành phố Nam Định chủ trì đối với hộ gia đình, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ được phân cấp, khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp xử lý theo thẩm quyền trong năm 2018; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh.

2. Xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật:

- Giao UBND các huyện, thành phố Nam Định rà soát, theo dõi, phát hiện và kiểm tra xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với UBND cấp xã; những người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai để xảy ra vi phạm theo quy định tại Điều 207 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 96, 97, 98 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và đối tượng sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn quản lý. Kết quả xử lý gửi Sở Tài nguyên & Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, theo dõi, phát hiện, kiểm tra đối với UBND các huyện, thành phố Nam Định; những người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai để xảy ra vi phạm theo quy định tại Điều 207 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và đối tượng sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn quản lý; báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

3. Tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm:

Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Nam Định tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, phương án bố trí quỹ đất và kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm (nếu có); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018.

4. Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định:

- Giao UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, tổng hợp, báo cáo về diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại địa phương; tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; những trường hợp đang cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định (báo cáo đến từng thửa đất, khu đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn); xử lý theo thẩm quyền đối với những trường hợp vi phạm; đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường trước ngày 30/10/2018.

- Giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của UBND các huyện, thành phố Nam Định, tổ chức kiểm tra, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh; đề xuất biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018.

5. Tập trung hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội:

- Giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Giao Thủy, Nghĩa Hưng và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Hoàn thành việc xác định và cắm mốc đo đạc, lập bản đồ xác định diện tích đất các Công ty giữ lại và phần bàn giao cho địa phương quản lý, thời hạn hoàn thành trước 30/11/2018.

+ Tham mưu cho UBND Tỉnh hướng dẫn 2 Công ty TNHH MTV nông nghiệp Rạng Đông, Bạch Long xây dựng phương án sử dụng đất và tổ chức thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt xong trước 30/8/2018.

+ Hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho Công ty TNHH MTV nông nghiệp Rạng Đông, Bạch Long sau khi các công ty hoàn thành đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

- Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Nghĩa Hưng, UBND huyện Giao Thủy tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH MTV nông nghiệp Rạng Đông, Bạch Long hoàn thành việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trước 31/12/2018.

- Giao UBND huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy tiếp nhận và có phương án sử dụng quỹ đất được Công ty TNHH MTV nông trường Rạng Đông, Bạch Long bàn giao cho địa phương trong quá trình rà soát, sắp xếp; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai:

- Giao Sở Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định theo chức năng nhiệm vụ của mình: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai.

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND các huyện, thành phố Nam Định rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai kéo dài đã nhiều năm đặc biệt là các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; chủ động tiếp nhận xử lý giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để người dân tham gia giám sát thi hành Luật Đất đai. Đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp đồng bộ để phòng ngừa, hạn chế tình trạng này.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

7. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai:

Giao Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ đa mục tiêu, chuyển dần các hoạt động đăng ký, giao dịch trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

8. Kiện toàn, tăng cường năng lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất:

Giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường năng lực, cơ sở vật chất trang thiết bị cho Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

9. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai:

- Đối với nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách tỉnh:

+ Hàng năm, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND các huyện (đối với những huyện có nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm không đủ để thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai) xây dựng kế hoạch và kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

+ Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí do Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND các huyện (đối với những huyện có nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm không đủ để thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai) xây dựng báo cáo UBND tỉnh xem xét, trong đó đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

- Đối với nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách huyện:

Giao UBND các huyện, thành phố Nam Định hàng năm xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành Nghị quyết bố trí đủ kinh phí từ ngân sách cấp huyện để thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn huyện, trong đó yêu cầu phải đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm để chi cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không sử dụng để chi thường xuyên và không để xảy ra trường hợp chi hết nguồn thu tiền sử dụng đất cho các công việc khác mà không còn kinh phí thực hiện chi cho các công tác quản lý đất đai theo quy định hiện hành

Hỗ trợ các xã, thị trấn không có nguồn thu hoặc thu tiền sử dụng đất thấp không đủ chi cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Nam Định khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường (chậm nhất vào ngày 20/10 hàng năm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tài nguyên & Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên & Môi trường; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh; (qua email)
- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu75/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2018
Ngày hiệu lực23/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg quản lý đất đai Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg quản lý đất đai Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu75/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành23/07/2018
        Ngày hiệu lực23/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg quản lý đất đai Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 75/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg quản lý đất đai Nam Định

           • 23/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực