Văn bản khác 75/KH-UBND

Kế hoạch 75/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 75/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin lao động tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; xét Tờ trình số 230/TTr-SLĐTBXH ngày 17/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh (gọi tắt là thông tin cung lao động).

- Thu thập thông tin về thực trạng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo ngành nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí nguồn nhân lực phù hợp (gọi tắt là thông tin cầu lao động).

2. Yêu cầu

a) Về hình thức thu thập thông tin cung, cầu lao động: Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào Sổ ghi chép cung lao động, S ghi chép cu lao động, biu mu theo quy định.

b) Đảm bảo tính chính xác của thông tin thu thập được:

- Việc ghi chép, cập nhật thông tin cung, cầu lao động phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực.

- Xây dựng hệ thng số liệu quản lý lao động lâu dài trên địa bàn từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thành phố, thị xã; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý và quản lý nguồn số liệu: Các thông tin thu thập được, phải được xử lý và lưu trữ bng phần mm được chuyn giao từ Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng thu thập thông tin

a) Đối tượng thu thập thông tin về cung lao động: Người lao động.

b) Đối tượng thu thập thông tin về cầu lao động: Người sử dụng lao động.

2. Nội dung thu thập thông tin

a) Thu thập thông tin phần cung lao động:

* Nội dung: Thu thập thông tin thay đổi của 100% hộ dân có sổ hộ khẩu thường trú hoặc stạm trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm:

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

- Trình độ giáo dục phổ thông.

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Đang tham gia hoạt động kinh tế:

+ Đối với người có việc làm: Thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế.

+ Đối với người thất nghiệp: Thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

- Không hoạt động kinh tế theo lý do.

* Phương thức thực hiện: Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc stạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, tổ dân phố và tương đương vào sghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động theo quy định.

b) Thu thập thông tin phần cầu lao động:

* Nội dung: Cập nhật thông tin của 100% doanh nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm điều tra, bao gồm các nội dung sau:

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động.

- Ngành, nghề kinh doanh chính.

- Tiền lương.

- Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

* Phương thức thực hiện:

- Trực tiếp phỏng vấn chủ sử dụng lao động và ghi chép thông tin theo biểu mẫu có xác nhận của chủ sử dụng lao động.

- Đối với các doanh nghiệp có hạch toán độc lập thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Giao Ban Qun lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện.

- Đối với các doanh nghiệp có hạch toán độc lập có trụ sở trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã (không thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh): Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã thực hiện.

3. Thời điểm, thời gian thu thập thông tin cung, cầu lao động

a) Thời điểm thu thập thông tin: Ngày 01/7/2019.

b) Thời gian thu thập thông tin: 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập thông tin.

4. Tiến độ triển khai

a) Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 25/6/2019: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ.

- Đối với cung lao động: Đối tượng tập huấn nghiệp vụ là đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường, thị trấn; trưng hoặc phó các thôn, xóm, bản, tổ dân phố.

- Đối với cầu lao động: Đối tượng tập huấn nghiệp vụ là các điều tra viên do UBND các huyện, thành phố, thị xã và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh lựa chọn.

b) Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019: Tổ chức thu thập thông tin cung, cầu lao động.

c) Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/8/2019: Nghiệm thu kết quả, nhập cập và tổng hợp thông tin biến động cung, cầu lao động trên địa bàn tỉnh.

d) Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/9/2019: Chuyển tải dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn tỉnh vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện

a) Cấp tỉnh: Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động đã phân bổ năm 2019 theo Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh.

b) Cấp huyện: UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách của đơn vị mình theo phân cấp của Luật Ngân sách để thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ghi chép, cập nhật thông tin các cuộc điều tra tại cơ sở; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên, các Phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện công tác điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời sổ ghi chép; phiếu khảo sát và danh sách doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tại địa phương về các huyện, thành phố, thị xã, để tổ chức triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2019 theo quy định.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động cho các đơn vị, địa phương.

- Nghiệm thu kết quả thu thập, xử lý thông tin, cập nhật, tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quản lý cơ sở dữ liệu về lao động của tnh theo quy định.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Lựa chọn, hướng dẫn điều tra viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định; quản lý Sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí thực hiện Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018. Hướng dẫn, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định được phân công.

- Quản lý Sổ Cầu lao động, lựa chọn điều tra viên và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung lao động cho điều tra viên là trưng hoặc phó các thôn, xóm, bản, tổ dân phố.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. UBND các xã, phường, thị trấn

- Quản lý Sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cu của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch thu thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (báo cáo);
- S Lao động - TB&XH;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Trung tâm Dịch vụ việc làm TN;
- UBND các huyện, th
ành ph, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KGVX.

Vanht5/2018-KH6(20b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Việt Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu75/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2019
Ngày hiệu lực27/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(18/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 75/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin lao động tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 75/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin lao động tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu75/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýTrịnh Việt Hùng
        Ngày ban hành27/05/2019
        Ngày hiệu lực27/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (18/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 75/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin lao động tỉnh Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 75/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin lao động tỉnh Thái Nguyên

           • 27/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực