Văn bản khác 751/KH-UBND

Kế hoạch 751/KH-UBND năm 2016 triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 751/KH-UBND triển khai Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn Nghệ An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/KH-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Quyết định số 1147/QĐ-BTP ngày 30/5/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 1897/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt dự án đầu tư Thí điểm thiết lập hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Việc triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung (bao gồm cả Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử) trên toàn tỉnh nhằm quản lý tập trung, thống nhất, vừa bảo đảm tính đồng bộ, vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí và có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước được trong quá trình khai thác, sử dụng, nhất là việc tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau này, tạo một bước thay đổi đột phá góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện và cấp xã.

Quá trình triển khai là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện để hoàn chỉnh phần mềm chuẩn dùng chung về đăng ký và quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc.

2. Yêu cầu

a) Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai phần mềm hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Quá trình triển khai phần mềm phải thận trọng, khách quan, chính xác, hoàn thành đúng tiến độ và thời gian quy định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn, năng lực làm công tác hộ tịch, nhất là năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp.

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 hoặc Quý I/2017

2. Tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch cho cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh,

a) Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và truyền thông.

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

d) Thời gian thực hiện: Quý I, II/2017

e) Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện từ nguồn của Đề án.

3. Trang bị máy tính có kết nối mạng Internet cho các công chức làm công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp

c) Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố, thị xã

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017

4. Tổ chức học tập kinh nghiệm tại tỉnh, thành phố đã triển khai phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.

b) Thời gian thực hiện: Quý II/2017

5. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Hộ tịch.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quý I/2017

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch này;

b) Tổ chức giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh;

c) Báo cáo kết quả triển khai gửi Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Thẩm định kinh phí do Sở Tư pháp tổng hợp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Hướng dẫn cho UBND các huyện, thành phố, thị xã lập dự toán kinh phí đảm bảo các điều kiện khi áp dụng Thí điểm phần mềm đăng ký hộ tịch.

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp, Báo Nghệ An, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng việc triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn tỉnh.

4. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Hộ tịch.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch của địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện;

b) Trang cấp máy tính có kết nối mạng Internet cho các công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Sở Tư pháp tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị các ngành, các đơn vị báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính; Nội vụ, Thông tin và truyền thông; UBND các huyện, thành phố, thị xã (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 751/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu751/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 751/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 751/KH-UBND triển khai Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 751/KH-UBND triển khai Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn Nghệ An 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu751/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực08/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 751/KH-UBND triển khai Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn Nghệ An 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 751/KH-UBND triển khai Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn Nghệ An 2016

           • 08/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực