Văn bản khác 76/KH-BCĐ-TANDTC

Kế hoạch 76/KH-BCĐ-TANDTC năm 2021 xây dựng "Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp" do Ban Chỉ đạo Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 76/KH-BCĐ-TANDTC 2021 xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng cải cách tư pháp


TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BAN CHỈ ĐẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-BCĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG “ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TÒA ÁN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP”

Triển khai thực hiện Quyết định số 152/QĐ-TANDTC ngày 28/5/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án) theo Chương trình công tác năm 2021 số 08-CTr/BCĐCCTPTW ngày 28/02/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Chương trình công tác toàn khóa số 01-CTr/BCSĐ ngày 15/4/2021 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động trọng tâm của Đề án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Các hoạt động trong Kế hoạch phải đánh giá được thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Tòa án nhân dân; xu hướng, kinh nghiệm quốc tế; các quy định của pháp luật và sự cần thiết xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Đề án, làm cơ sở đề xuất xây dựng “Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”.

- Việc xây dựng Đề án phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các hoạt động nghiên cứu, xây dựng Đề án

1.1. Tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng nguồn nhân lực, trình độ tin học, cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin; nghiên cứu xây dựng Báo cáo tổng kết thực tiễn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án nhân dân thời gian qua

- Chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 7 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Kết quả khảo sát và Báo cáo tổng kết thực tiễn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án nhân dân thời gian qua.

1.2. Nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng các quy định pháp luật có liên quan, kiến nghị, giải pháp và sự cần thiết xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam

- Chủ trì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 7 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo đánh giá thực trạng các quy định pháp luật có liên quan, kiến nghị, giải pháp và sự cần thiết xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam

1.3. Nghiên cứu xây dựng Báo cáo nghiên cứu một số mô hình Tòa án điện tử trên thế giới và bài học kinh nghiệm (trong đó tập trung phân tích sâu mô hình và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, phát triển Tòa án điện tử của Trung Quốc và Hàn Quốc); thu thập tài liệu Quốc tế có liên quan phục vụ xây dựng Đề án.

- Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 7 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo nghiên cứu một số mô hình Tòa án điện tử trên thế giới và bài học kinh nghiệm và các tài liệu Quốc tế có liên quan phục vụ nghiên cứu xây dựng Đề án.

1.4. Đề xuất nội dung chính, xây dựng Đề cương Đề án

- Chủ trì: Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: dự thảo Đề cương Đề án.

1.5. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án để xin ý kiến về những vấn đề lớn, Xây dựng và hoàn chỉnh đề cương chi tiết

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tổng hợp ý kiến và Đề cương chi tiết Đề án.

1.6. Xây dựng Dự thảo 1 Đề án

- Chủ trì: Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước 15 tháng 8 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: dự thảo 1 Đề án.

1.7. Tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án để xin ý kiến Dự thảo 1 Đề án

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Biên bản tổng hợp, giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý.

1.8. Tổng hợp, tiếp thu, chỉnh hoàn thiện Dự thảo 1 Đề án

- Chủ trì: Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Dự thảo 2 Đề án.

1.9. Tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án để xin ý kiến về Dự thảo 2 Đề án

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Biên bản tổng hợp, giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý.

1.10. Tổng hợp, tiếp thu, chỉnh , hoàn thiện Dự thảo 2 Đề án

- Chủ trì: Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Dự thảo Đề án (chính thức).

2. Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tổng hợp và giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý.

3. Xin ý kiến thành viên Hội đồng Thẩm phán, Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân các cấp; xin ý kiến các Bộ, ngành đối với dự thảo Đề án

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tổng hợp và giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý.

4. Hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo Chánh án, báo cáo Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao xem xét, trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

- Chủ trì: Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Đề án hoàn thiện; báo cáo tóm tắt Đán; hồ sơ trình phê duyệt Đề án;...

5. Xây dựng dự toán kinh phí xây dựng Đề án

- Chủ trì: Tổ giúp việc.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính và Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2021.

- Kết quả thực hiện: Dự toán kinh phí được phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm thực hiện

1.1. Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

- Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo điều hành, đôn đốc các Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc hiện các nội dung của Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Tổ giúp việc là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án và là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

1.2. Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị khác của Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phần II (Nội dung kế hoạch) và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);

- Đ/c Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để triển khai thực hiện);
- Cổng TTĐT TANDTC (để triển khai thực hiện);
- Báo Công lý (để triển khai thực hiện);
- Tạp chí Tòa án (để triển khai thực hiện);
- Lưu: VT; Vụ TH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du
PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/KH-BCĐ-TANDTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu76/KH-BCĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2021
Ngày hiệu lực10/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(23/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/KH-BCĐ-TANDTC

Lược đồ Kế hoạch 76/KH-BCĐ-TANDTC 2021 xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng cải cách tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 76/KH-BCĐ-TANDTC 2021 xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng cải cách tư pháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu76/KH-BCĐ-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Du
        Ngày ban hành10/06/2021
        Ngày hiệu lực10/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (23/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 76/KH-BCĐ-TANDTC 2021 xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng cải cách tư pháp

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 76/KH-BCĐ-TANDTC 2021 xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng cải cách tư pháp

              • 10/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực