Văn bản khác 76/KH-UBND

Kế hoạch 76/KH-UBND công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 76/KH-UBND 2016 quản lý xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, qua đó kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để có kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thường xuyên, toàn diện; đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; kết hợp quản lý xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực và địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; phát hiện và đề xuất phương hướng khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

- Xác định rõ nội dung, phương pháp, phân công trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính với các đơn vị có liên quan và cá nhân có thẩm quyền Xử lý vi phạm hành chính trong quá trình triển khai thực hiện.

II. PHẠM VI, CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Phạm vi hoạt động quản lý xử lý vi phạm hành chính được thực hiện tại Kế hoạch này được điều chỉnh bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính; các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Cách thức thực hiện

Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và việc niêm yết giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Tuyên Hóa và UBND thị xã Ba Đồn (mỗi đơn vị chọn 2 - 3 đơn vị cấp xã để kiểm tra); tổ chức tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ về Xử lý vi phạm hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính

02 lớp tập huấn, phổ biến các văn bản QPPL quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính cho đối tượng là cán bộ, công chức có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các Sở, ngành; cấp huyện; cấp xã

Sở Tư pháp

Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và UBND cấp huyện, cấp xã

Quý II/2016

2

Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính

Công văn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện

Sở Tư pháp

Các cơ quan có thẩm quyền Xử lý vi phạm hành chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Trong năm 2016

3

Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và việc niêm yết giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Tuyên Hóa và UBND thị xã Ba Đồn

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính; văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (nếu có)

Sở Tư pháp

Sở Y tế; UBND huyện Tuyên Hoá và UBND thị xã Ba Đồn

Trong năm 2016

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Mục III của Kế hoạch này. Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 tại địa phương;

- Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; kết quả của các Đoàn kiểm tra và các thông tin khác;

- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý Xử lý vi phạm hành chính năm 2016.

2. Các sở, ngành, UBND cấp huyện

- Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trình UBND tỉnh quyết định.

- Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, địa bàn được giao quản lý.

- Các đơn vị, địa phương được kiểm tra cử đại diện Lãnh đạo làm việc với Đoàn kiểm tra; các Sở, ngành có liên quan cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh.

3. Chế độ Báo cáo

- Sở Tư pháp xây dựng Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trình UBND tỉnh.

- Các Sở ngành, UBND cấp huyện xây dựng báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/4/2016 (đối với Báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10/10/2016 (đối với Báo cáo năm) theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/10/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở, ngành, UBND cấp huyện kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu76/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2016
Ngày hiệu lực14/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 76/KH-UBND 2016 quản lý xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 76/KH-UBND 2016 quản lý xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu76/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành14/01/2016
        Ngày hiệu lực14/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 76/KH-UBND 2016 quản lý xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 76/KH-UBND 2016 quản lý xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình

           • 14/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực