Văn bản khác 76/KH-UBND

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên cơ sở Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ HGVOCS để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi HGOCS; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác HGOCS, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

2. Yêu cầu.

- Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về HGOCS; tạo cơ chế thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật HGOCS và các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn công tác HGOCS với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

- Lấy HGVOCS làm trung tâm, kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng HGOCS cho HGV bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, chồng chéo với nhiệm vụ thường xuyên đã và đang được các Sở, ngành, địa phương thực hiện.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò quản lý của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; huy động các nguồn lực xã hội; xây dựng đội ngũ HGV có trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải đáp ứng yêu cầu của công tác HGOCS trong giai đoạn mới.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Biên soạn, phát hành Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ HGOCS cho đội ngũ HGVOCS và các tài liệu dành cho đội ngũ tập huấn viên theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư; UBND các huyện và thành phố Nam Định.

Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho HGVOCS

2.1. Xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh (từ 03 - 05 người), cấp huyện (từ 04 - 06 người/01 huyện, thành phố) từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về HGOCS của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác HGOCS; báo cáo viên pháp luật và các cá nhân khác đáp ứng tiêu chuẩn làm HGVOCS theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện và thành phố Nam Định. Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Hội Luật gia, Đoàn luật sư.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2.2. Tổ chức tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng HGOCS cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện bằng hình thức phù hợp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2022.

3. Thực hiện chỉ đạo điểm

3.1. Sở Tư pháp căn cứ tình hình và đặc thù của địa phương, chủ động lựa chọn 01 - 02 đơn vị cấp xã để thực hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên lựa chon các xã có điểm tiêu chí về HGOCS thấp khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3.2. Các hoạt động chỉ đạo điểm: Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận; UBND huyện, xã được lựa chọn chỉ đạo điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022.

Các hoạt động cụ thể:

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ (tổ chức các lớp tập huấn, cấp phát tài liệu; tổ chức các diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm...) cho HGV của đơn vị cấp xã thực hiện chỉ đạo điểm; hỗ trợ nguồn lực thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

- Hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực đội ngũ HGV.

- Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ hòa giải, HGV, cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác HGOCS.

4. Xây dựng đội ngũ HGV có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác HGOCS

4.1. Rà soát, kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ HGVOCS đảm bảo các tổ hòa giải có đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn và hoạt động hiệu quả đáp ứng nhu cầu HGOCS.

Cơ quan chủ trì: UBND cấp xã.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

5.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho HGVOCS.

Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ HGVOCS.

5.1. Số hóa, đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ HGOCS và các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về HGOCS trên Trang/ Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định; trên mạng xã hội facebook, youtube, trang fanpage và các mạng xã hội khác..., các phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 -2022.

5.2. Tiếp nhận, xử lý thông tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện HGOCS,

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận; cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 -2022.

6. Các nhiệm vụ, giải pháp khác

6.1. Tổ chức hội nghị, tọa đàm, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện HGOCS; đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác HGOCS.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận; cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6.2. Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động HGOCS. Khuyến khích Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư hỗ trợ tài liệu, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ hòa giải, HGVOCS; vận động và tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức mình tham gia làm HGVOCS.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, xã. Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2022 và những năm tiếp theo.

6.3. Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những HGV, tổ HGOCS điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác HGOCS.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, xã.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Thời gian thực hiện: Kiểm tra: hàng năm; Tổng kết: năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông triển khai tuyên truyền sâu, rộng Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ HGVOCS giai đoạn 2019 - 2022” và Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Nam Định, các quy định pháp luật về HGOCS và kết quả HGOCS.

3. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài các quy định pháp luật về HGOCS và tình hình triển khai thi hành pháp luật về HGOCS, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác HGOCS trong đời sống xã hội, khuyến khích sử dụng hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng.

4. UBND các huyện và thành phố Nam Định

Chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận:

Chủ động, thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên ở địa phương phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án; tăng cường các hoạt động truyền thông về vai trò, ý nghĩa của công tác HGOCS; vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và Nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua HGOCS.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư:

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức đào tạo đội ngũ tập huấn viên để thực hiện bồi dưỡng cho HGVOCS; hướng dẫn, chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi hội Luật gia, Luật sư phối hợp với UBND các huyện, thành phố hỗ trợ thực hiện bồi dưỡng cho HGVOCS, hỗ trợ cung cấp tài liệu, tổ chức xây dựng mô hình huy động luật gia, luật sư, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, kiểm sát viên hỗ trợ nghiệp vụ cho HGVOCS.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Bộ Tư pháp; Để báo cáo
- Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định;
- Hội Luật gia tỉnh Nam Định
- Website của tỉnh và VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu76/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên cơ sở Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên cơ sở Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu76/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên cơ sở Nam Định

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên cơ sở Nam Định

          • 22/05/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/05/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực