Văn bản khác 76/KH-UBND

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2019 về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2024

Nội dung toàn văn Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 về bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên phổ thông mới tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2019-2024

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025";

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sự về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 270/KH-BGDĐT ngày 02/5/2018 về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa gi áo dục phổ thông mới và Kế hoạch số 212/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025".

2. Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, bảo đảm tất cả cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tuần tự đối với từng cấp học, như sau:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1;

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6;

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

3. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng (sau đây gọi chung là bồi dưỡng) phải thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và sát thực tế.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

a) Nội dung

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới tại địa phương.

- Tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống bồi dưỡng giáo viên qua mạng.

b) Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các môn học theo cấp học.

c) Thời gian: Từ năm 2019 đến năm 2024.

d) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị tham gia: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông (THPT).

2. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên ở tỉnh

a) Nội dung

- Nội dung 1: Tổ chức bồi dưỡng lại các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng: Tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới; hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; hướng dẫn sử dụng hệ thống bồi dưỡng giáo viên qua mạng do Bộ Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán của tỉnh để bồi dưỡng lại cho giáo viên trong tỉnh.

- Nội dung 2: Bồi dưỡng nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.

b) Thành phần tham dự:

- Nội dung 1: Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các môn học cấp tiểu học và trung học cơ sở; 100% cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông.

- Nội dung 2: Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các môn học theo cấp học.

c) Thời gian: Từ năm 2019 đến năm 2024, ngay sau các lớp bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

d) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT.

3. Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

a) Nội dung: Triển khai bồi dưỡng nội dung 1, nội dung 2 cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

b) Thành phần tham dự: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông.

c) Thời gian: Từ năm 2019 đến năm 2024, ngay sau các lớp bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

d) Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT.

4. Bồi dưỡng giáo viên dạy các môn Tin học và Công nghệ (tiểu học), Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên (trung học cơ sở)

a) Nội dung:

- Bồi dưỡng giáo viên chuyên ngành Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ (tiểu học);

- Bồi dưỡng giáo viên chuyên ngành Lịch sử, giáo viên chuyên ngành Địa lý dạy môn Lịch sử và Địa lý; giáo viên chuyên ngành Hóa, giáo viên chuyên ngành Sinh học, giáo viên chuyên ngành Vật lý dạy môn Khoa học tự nhiên (trung học cơ sở).

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Trường Đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

5. Hỗ trợ tư vấn cho giáo viên

a) Nội dung: Hỗ trợ tư vấn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động dạy học cho giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

b) Thời gian: Từ năm 2020 đến năm 2025.

c) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT.

6. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn

Việc xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn hàng năm thực hiện theo kế hoạch của Chương trình nâng cao năng lực các trường sư phạm xây dựng.

7. Đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên cấp trung học phổ thông để đánh giá việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng và vận dụng kiến thức, kĩ năng vào hoạt động nghề nghiệp của giáo viên đảm bảo thực chất, phát huy được phẩm chất, năng lực nhà giáo.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa nhằm tạo đồng thuận, đồng thời phát huy hiệu quả sự tham gia đóng góp của xã hội.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá trong bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Xây dựng ngân hàng đề phục vụ đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên hàng năm.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tình trong công tác, có tư cách đạo đức tốt, có uy tín cao về chuyên môn trong đồng nghiệp và học sinh; nắm vững ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

4. Các bước tiến hành cử giáo viên tham gia bồi dưỡng các cấp

a) Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tuyển chọn đủ số lượng giáo viên cốt cán môn học và cử tham dự các khóa bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông tiến hành tuyển chọn đủ số lượng giáo viên cốt cán môn học cử tham dự các khóa bồi dưỡng ở tỉnh; triển khai bồi dưỡng đại trà cho giáo viên tại địa phương, đơn vị.

5. Đảm bảo nguồn kinh phí, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên.

7. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc trình cấp có thẩm quyền xử lý để bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu của Kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Từ nguồn kinh phí thuộc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục và đào tạo;

b) Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp;

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Căn cứ Kế hoạch được duyệt, căn cứ nhiệm vụ được giao, cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo UBND trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo mục tiêu đề ra. Hằng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt kết quả.

- Chịu trách nhiệm cử giáo viên tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; tổ chức bồi dưỡng lại giáo viên ở tỉnh bảo đảm lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới.

- Tổ chức biên soạn, cung ứng tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên đối với nội dung 2; phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện bồi dưỡng giáo viên dạy các môn Tin học và Công nghệ (cấp tiểu học), Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên (cấp trung học cơ sở).

- Chuẩn bị các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cốt cán cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình hàng năm.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên; bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy các lớp học, môn học, cấp học để thực hiện việc bồi dưỡng hàng năm đạt kết quả.

2. Sở Tài chính

Hàng năm cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, trên cơ sở dự toán do Sở Giáo dục và Đào tạo lập, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện.

3. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên ở địa phương phù hợp với Kế hoạch của tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên đại trà theo lộ trình hàng năm tại địa phương. Bố trí, sắp xếp, tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để thực hiện việc bồi dưỡng hàng năm tại địa phương đạt kết quả.

4. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cốt cán để tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các cấp theo lộ trình hàng năm.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng đại trà cho giáo viên theo lộ trình hàng năm tại địa phương, đơn vị. Bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy các lớp học, môn học, cấp học để thực hiện việc bồi dưỡng hàng năm tại địa phương, đơn vị đạt kết quả.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm160

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu76/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 về bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên phổ thông mới tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 về bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên phổ thông mới tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu76/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 về bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên phổ thông mới tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 76/KH-UBND 2019 về bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên phổ thông mới tỉnh Quảng Ngãi

            • 16/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực