Văn bản khác 760/KH-UBND

Kế hoạch 760/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 760/KH-UBND 2017 thực hiện 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 760/KH-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 13/3/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, người dân.

c) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

d) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về công dân trong quá trình thực hiện; kiện toàn tổ chức, biên chế trong triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

đ) Nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo hoàn thành các công việc được phân công đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra.

b) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

c) Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan đối với việc triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc thu thập, nhập và chuyển đổi dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh một cách chính xác, đầy đủ.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành có liên quan triển khai việc thu thập, cập nhật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông qua đó, để các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thu thập thông tin dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư; tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Triển khai kế hoạch của Bộ Công an tập huấn về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác thu thập thông tin dân cư cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt làm công tác xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc các Công an các đơn vị, địa phương.

- Rà soát củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân lực, hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh; nhận chuyển giao phần mềm, trang thiết bị thuộc Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát khu vực, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; kịp thời bổ sung, cập nhập hồ sơ, sổ sách, các thông tin có liên quan đến dân cư trên địa bàn đảm bảo khả năng vận hành khi hệ thống được đưa vào sử dụng.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp tổ chức thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất biện pháp giải quyết trong quá trình triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp các ngành liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo liên quan công tác quản lý dân cư phục vụ ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch chủ động phối hợp lực lượng Công an đối chiếu thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai lệnh khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư.

- Tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử; phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh trên địa bàn tỉnh.

- Khi công dân đăng ký việc khai tử, cơ quan Tư pháp có trách nhiệm nhập thông tin khai tử của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kể từ thời điểm này mọi thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ không được thay đổi hoặc cập nhật mới mà chỉ có giá trị lưu trữ. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc liên thông giữa thủ tục hành chính đăng ký khai tử đối với các thủ tục hành chính liên quan đến thừa kế.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng truyền thông; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin về dân cư, xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân, để người dân biết, tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính khi có nhu cầu.

- Phối hợp Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất phương án cập nhật, chia sẻ, kết nối dữ liệu chuyên ngành liên quan về dân cư do các sở, ban, ngành liên quan đang quản lý đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sẵn sàng kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ trình quy định.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tiếp tục kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư trên cơ sở các trường thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đề xuất sửa đổi các mẫu đơn, tờ khai theo hướng giảm các thông tin công dân phải khai khi thực hiện thủ tục hành chính. Công dân không phải khai các thông tin cơ bản (thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) mà chỉ cần khai số định danh cá nhân; cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tra cứu thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan: Công an, Tư pháp, Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm nguồn lực để thực hiện xác lập, cập nhật các thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tập trung chuẩn hóa đội ngũ Hộ tịch viên, Công an xã bảo đảm nguồn lực để vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đề xuất chế độ, chính sách cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước tại các cấp chính quyền khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư

Theo khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh kinh phí phục vụ xây dựng và duy trì hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh triển khai liên thông việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản với các hoạt động công chứng, chứng thực; phối hợp với Công an tỉnh cập nhật thông tin công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

7. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân thuộc địa bàn tỉnh đang cư trú ở nước ngoài.

8. Các thành viên Ban chỉ đạo 896 tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan

Phối hợp với Công an tỉnh đề xuất phương án khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thu thập thông tin cơ bản của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ trong Quân đội do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý theo quy định.

10. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với lực lượng Công an cập nhật thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại địa phương theo hướng dẫn của Công an tỉnh; chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với từng cơ quan, đơn vị, từng hộ gia đình và người dân; chỉ đạo Công an cấp huyện hướng dẫn công dân kê khai Phiếu thu thập thông tin về dân cư và đối chiếu thông tin theo quy định.

- Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp của địa phương để chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương.

- Có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, công việc liên quan Đề án 896 tại địa phương.

- Đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn quản lý. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân, để công dân nắm, chủ động cung cấp chính xác các thông tin cá nhân phục vụ công tác cập nhật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh chủ trì giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này và tập hợp tình hình, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo Bộ Công an về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; định kỳ 6 tháng và năm tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 896 TW;
- Bộ Công an; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an huyện, TX, TP;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo An Giang;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Vp. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: HCTC, Phòng PV11 - Công an tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 760/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu760/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 760/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 760/KH-UBND 2017 thực hiện 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 760/KH-UBND 2017 thực hiện 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu760/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 760/KH-UBND 2017 thực hiện 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 760/KH-UBND 2017 thực hiện 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư An Giang

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực