Văn bản khác 767/KH-UBND-NC

Kế hoạch 767/KH-UBND-NC năm 2015 tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 767/KH-UBND-NC phòng chống mua bán người bảo vệ nạn nhân bị mua bán Nghệ An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI VÀ BẢO VỆ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Thực hiện Kế hoạch số 267/KH-BCĐ ngày 05/11/2015 của Ban chđạo 138/CP của Chính phủ về tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về phòng, chng mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020. y ban nhân dân tỉnh Nghệ An có kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt nội dung Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động cho các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người dân trong hoạt động hợp tác Việt Nam - Lào về phòng, chống tội phạm mua bán người.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp gia các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương trong thực hiện Hiệp định Việt Nam - Lào về phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán giai đoạn 2016 - 2020.

3. Việc thực hiện Hiệp định phải được tchức triển khai nghiêm túc, sâu rộng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các nội dung Hiệp định, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật phòng, chống mua bán người và các chính sách pháp luật liên quan khác; cảnh báo phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, hậu quả tác hại của tội phạm mua bán người; tuyên truyền knăng tự ứng phó khi gặp nguy cơ bị mua bán. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân dân, các tổ chức cá nhân và mỗi gia đình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người nhất là tại các địa bàn khu vực biên giới Việt - Lào, các địa phương có tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp.

2. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng tội phạm mua bán người. Tăng cường công tác điều tra cơ bản, tuần tra, kiểm soát biên giới, tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm, phc tạp nhm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phạm pháp liên quan đến tội phạm mua bán người và đưa người qua biên giới trái phép.

- Chủ động tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác, tiến hành điều tra, khám phá các vụ án, đường dây phạm tội, truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân bị mua bán trong các vụ mua bán người nói chung, các vụ mua bán người sang Lào và ngược lại nói riêng. Hàng năm, căn cứ vào din biến tình hình hoạt động của tội phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng Lào triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

- Phi hợp tổ chức xét xử lưu động một svụ án mua bán người tại địa bàn biên giới Việt Nam - Lào nhằm răn đe tội phạm và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn biên giới.

3. Làm tốt công tác phối hợp tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo nội dung, tiêu chí hợp tác đã thống nhất giữa hai nước. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

4. Tăng cường phối hợp tchức các hoạt động hợp tác quốc tế với nước CHDCND Lào về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên cơ scác nội dung được ký kết tại Hiệp định.

- Phi hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương của Lào kịp thời tổ chức điều tra các vụ án, triệt phá các đường dây mua bán người; phát hiện, gii cứu và hồi hương an toàn cho nạn nhân bị mua bán liên quan đến hai nước. Đồng thời, duy trì giao ban, thiết lập và sử dụng hiệu quả đường dây nóng trong trao đổi thông tin, hỗ trợ giải quyết các vụ việc mua bán người, hợp tác trong điều tra, bắt giữ, chuyển giao đối tượng phạm tội, nạn nhân bị mua bán trên tinh thần Hiệp định, quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào và pháp luật của mỗi nước.

- Phi hợp với các đơn vị chc năng, địa phương của Lào trao đổi thông tin, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, khảo sát, điều tra, tập huấn, đào tạo, tổ chức các đoàn tham quan mô hình điển hình tiên tiến, học tập kinh nghiệm... theo nội dung Hiệp định, phù hợp với điều kiện của địa phương và pháp luật mỗi nước. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Văn phòng BLO gia tnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn - Lào.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tnh

- Chđạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền gắn với lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; kiện toàn các tổ chức, đoàn thquần chúng phòng, chống tội phạm cơ sở; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người hoạt động hiệu quả tại các địa bàn biên giới, khu vực trọng điểm phức tạp về tội phạm mua bán người. Tham mưu các nội dung triển khai hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người tại mục 4, phần II của kế hoạch này.

- Tiến hành xác minh và phối hợp tiếp nhận các nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật. Tăng cường hợp tác với các đơn vị chức năng, địa phương của Lào trong xác minh nhân thân, xác định nạn nhân và tổ chức hồi hương an toàn cho nạn nhân bị mua bán theo mẫu tờ khai và Tiêu chí xác minh, xác định nạn nhân đã thống nhất giữa hai nước. Tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực 05 năm (2013 - 2017) việc phối hợp với nước Lào thực hiện Tiêu chí chung về xác minh, xác định, hồi hương nạn nhân để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại cuộc họp thường niên hàng năm giữa hai nước.

- Tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng nạn nhân bị mua bán, nắm tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, nhất là các đường dây, nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia nói chung, hoạt động liên quan đến nước Lào nói riêng đtập trung đấu tranh triệt xóa; xác định tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến tội phạm mua bán người; tiến hành mở các đợt cao đim tấn công trấn áp tội phạm mua bán người.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chng tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp lựa chọn một số vụ án điển hình để tổ chức xét xử công khai lưu động tại các địa phương, tuyến biên giới Việt - Lào nhằm phòng ngừa, răn đe tội phạm.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới, tuyến biển. Phối hợp Công an tỉnh chđạo mở các đợt cao điểm phòng, chng mua bán người ở khu vực biên giới gắn với các chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới Việt - Lào về chủ động phòng ngừa, tham gia các hoạt động phòng, chống mua bán người và hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán.

- Phối hợp với các ngành và lực lượng chức năng của Lào trong phòng, chống và đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán theo tinh thần Hiệp định.

3. SLao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức nắm tình hình về nạn nhân bị mua bán trở về, đảm bảo cơ sở vật chất và thực hiện công tác htrợ nạn nhân theo quy định của pháp luật. Tích cực nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định chế độ, chính sách htrợ nạn nhân và các vấn đề có liên quan.

- Tham mưu chđạo lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài... nhằm htrợ, bảo vệ nạn nhân bị buôn bán và phòng, chng việc lợi dụng các hoạt động này để thực hiện hành vi mua bán người.

- Phi hợp tham mưu tăng cường trao đổi với các cơ quan chức năng, địa phương cùng cấp của Lào tchức các đoàn tham quan mô hình hiệu quả, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về htrợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng.

4. SThông tin và Truyền thông

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiệp định; chỉ đạo hệ thống thông tin truyền thông từ tỉnh đến cơ sở, Đài phát thanh và truyền hình, các báo địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tăng thời lượng đưa thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và công tác phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng bng nhiu hình thức: phóng sự điều tra, phát tin, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục... tuyên truyền về công tác phòng chống mua bán người, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền liên quan đến Hiệp định nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng ngừa và tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin truyền thông cơ svề phòng chống mua bán người, đặc biệt là ở các địa bàn biên giới.

5. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch, kinh doanh dịch vụ, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Hiệp định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh chđộng lập dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm và trích nguồn kinh phí hỗ trợ các đơn vị liên quan phục vụ công tác phòng chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán.

- Nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thm quyền các biện pháp phù hợp nhằm huy động sự đóng góp kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau để htrợ việc thực hiện các nội dung của Hiệp định.

7. Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về mua bán người và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân. Quản lý và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động htrợ kết hôn, cho, nhận con nuôi có liên quan đến người nước ngoài nhằm phòng, chống tội phạm mua bán người việc lợi dụng các hoạt động này đphạm tội.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các ngành liên quan, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thông qua các hoạt động ngoại khóa và các diễn đàn đ phbiến, giáo dục pháp luật về những vấn đề liên quan đến tội phạm mua bán người và các nội dung liên quan đến Hiệp định cho học sinh, sinh viên.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng kiểm sát điều tra, xét xử và thực hành quyền công tố đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm trong các vụ án mua bán người. Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án mua bán người.

- Phối hợp tổ chức xét xử công khai, lưu động một số vụ án mua bán người tại địa bàn biên giới Việt Nam - Lào nhằm răn đe tội phạm và phát động phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa tội phạm mua bán người ở địa bàn biên giới.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng của mình tham gia giám sát thực hiện Hiệp định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tgiác tội phạm; cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp tuyên truyền, truyền thông tại cộng đồng, phổ biến nội dung Hiệp định và các quy định về phòng, chống mua bán người, thông qua việc: thực hiện chiến lược thay đổi hành vi tại cộng đồng; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong phòng ngừa mua bán người; xây dựng và đưa vào sử dụng tài liệu truyền thông chung bằng các thứ tiếng phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân tộc, nhất là bằng hai thtiếng Lào - Việt đphục vụ cho người dân dọc tuyến biên giới hai nước; tiến hành tổ chức ít nhất 01 chiến dịch truyền thông chung với các địa phương của nước Lào có chung đường biên giới trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng, củng cố và mở rộng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên về phòng, chống mua bán người. Chú ý bồi dưỡng những nạn nhân bị mua bán trvề làm cộng tác viên tích cực, phục vụ công tác tuyên truyền; có giải pháp hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán, tránh tư tưởng kỳ thị đối với những nạn nhân trở về địa phương.

12. Các ngành chức năng, các tchức chính trị - xã hội khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người (khi có yêu cầu). Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công nhân viên và vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

13. UBND các huyện, thành, thị

Chđạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Hiệp định; lồng ghép thực hiện nhiệm vụ phòng chống mua bán người với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán tại địa phương mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Định kỳ 6 tháng, 01 năm các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh (qua Phòng Tham mưu - Công an tnh Nghệ An) đtổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy theo quy định.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu qucác nội dung Kế hoạch này; tng hp kết quả thực hin để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Cảnh sát - BCA; để b/cáo
- TT T
nh ủy, HĐND tnh; để b/cáo
- Đ/c Chủ tịch UBND tnh; để b/cáo
- PCT TT UBND t
nh Lê Xuân Đại;
- Chánh, Phó VPNC UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh liên quan;
- UBND các huyện, TP, TX;
- CV: Nội chính;
- Lưu VT.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 767/KH-UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu767/KH-UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2015
Ngày hiệu lực01/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 767/KH-UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 767/KH-UBND-NC phòng chống mua bán người bảo vệ nạn nhân bị mua bán Nghệ An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 767/KH-UBND-NC phòng chống mua bán người bảo vệ nạn nhân bị mua bán Nghệ An 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu767/KH-UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành01/12/2015
        Ngày hiệu lực01/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 767/KH-UBND-NC phòng chống mua bán người bảo vệ nạn nhân bị mua bán Nghệ An 2015

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 767/KH-UBND-NC phòng chống mua bán người bảo vệ nạn nhân bị mua bán Nghệ An 2015

             • 01/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực