Kế hoạch 7692/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7692/KH-UBND 2022 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7692/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Triển khai Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 31/12 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2022; Quyết định 3573/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh.

- Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 là cơ sở để đề ra các giải pháp phù hợp, định hướng công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các nhiệm vụ, tiến độ thời gian, trách nhiệm trong triển khai Kế hoạch được xác định rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính.

- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.

- Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng, khảo sát được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng đánh giá, xếp hạng

- 19 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

- 18 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- 05 cơ quan ngành dọc cấp tỉnh (Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh).

2. Nội dung triển khai

TT

Nội dung

Thời gian hoàn thành

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

1

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022.

Tháng 11 năm 2022

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

2

Tự đánh giá và chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính.

15/12/2022

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

Sở Nội vụ

3

Điều tra xã hội học.

 

 

 

3.1

Xây dựng nội dung phiếu điều tra xã hội học và triển khai thực hiện điều tra trực tiếp và trực tuyến đánh giá công tác cải cách hành chính.

(Đối tượng lấy phiếu gồm: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã; Lãnh đạo các phòng ban và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương)

15/12/2022

Sở Nội vụ phối hợp với Bưu Điện tỉnh Quảng Nam

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

3.2

Giám sát quá trình lấy phiếu điều tra

15/12/2022

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

3.3

Tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu điều tra.

Tháng 12 năm 2022

Sở Nội vụ

 

4

Thẩm định kết quả Chỉ số cải cách hành chính.

Tháng 01 năm 2023

Hội đồng thẩm định

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

5

Tổng hợp, xây dựng Báo cáo xác định Chỉ số cải cách hành chính.

Tháng 01 năm 2023

Sở Nội vụ

 

6

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả

Tháng 01 năm 2023

Sở Nội vụ

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

7

Tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Tháng 02 năm 2023

Sở Nội vụ

Văn phòng Ủy ban nhân dân tinh

3. Phương án điều tra

a) Đối tượng và phương án điều tra theo hình thức trực tuyến

- Đối tượng:

TT

Đối tượng điều tra

Mã phiếu

1

Công chức các sở, ban, ngành,

CC-CT

2

Công chức cơ quan ngành dọc cấp tỉnh

CC-ND

3

Công chức cấp huyện

CC-CH

4

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá Sở, ngành chủ quản

LĐ-CP

5

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đánh giá công tác cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

LĐX-CH

- Phương án điều tra: Tất cả cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trả lời phiếu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: cchc.quangnam.gov.vn.

b) Đối tượng và phương án điều tra theo hình thức trực tiếp

- Đối tượng:

TT

Đối tượng điều tra

Mã phiếu

Số lượng phiếu điều tra

1

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đánh giá công tác cải cách hành chính của Sở, huyện và cơ quan ngành dọc

HĐ-CT

30

2

Lãnh đạo Sở, ngành đánh giá công tác cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện (2 phiếu*20 sở, ngành)

LĐS-CT

40

3

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá công tác cải cách hành chính đối với cấp Sở, cơ quan ngành dọc (2 phiếu*18 huyện, thị xã, thành phố)

LĐH-CH

36

TỔNG SỐ PHIẾU

 

106

- Phương án điều tra: Bưu điện tỉnh gửi/thu phiếu điều tra trực tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xác định Chỉ số cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thực hiện tự đánh giá và chấm điểm kết quả nhiệm vụ cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và đảm bảo thời gian theo quy định.

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi lên Phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính đảm bảo thời gian quy định.

- Riêng đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: tổ chức đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thời gian quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

3. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh;
- Báo Quảng Nam; Đài PTTH tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- CPVP;
- Lưu VT, HCTC, TTPVHCC, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7692/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu7692/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(26/11/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7692/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7692/KH-UBND 2022 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7692/KH-UBND 2022 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Quảng Nam
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu7692/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHồ Quang Bửu
        Ngày ban hành22/11/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (26/11/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 7692/KH-UBND 2022 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7692/KH-UBND 2022 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Quảng Nam

              • 22/11/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực