Văn bản khác 77/KH-TANDTC

Kế hoạch 77/KH-TANDTC năm 2016 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân và triển khai hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về thành lập các Tòa chuyên trách trong các Tòa án

Nội dung toàn văn Kế hoạch 77/KH-TANDTC cải cách thủ tục hành chính tư pháp thành lập Tòa chuyên trách 2016


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ THÀNH LẬP CÁC TÒA CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC TÒA ÁN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tchức Hội nghị trực tuyến tng kết công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân và triển khai hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về thành lập các Tòa chuyên trách trong các Tòa án, với các nội dung cụ th như sau:

I. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân trong thời gian qua từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đtriển khai thực hiện tốt hơn nội dung này trong thời gian tới; nghe quán triệt hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập các Tòa chuyên trách trong Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Hình thức tổ chức Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

2. Thi gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

- Thi gian: Hội nghị được tổ chức trong 01 ngày 18/3/2016, bắt đầu từ 8h00.

- Địa điểm: Hội nghị được tổ chức tại 66 điểm cầu, gồm:

+ Điểm cầu Tòa án nhân dân ti cao;

+ Điểm cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng;

+ Điểm cầu tại Học viện Tòa án;

+ Các điểm cầu tại trụ sở 63 Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Trong đó, 02 điểm cầu Trung tâm là đim cầu tại Tòa án nhân dân tối cao và điểm cầu tại Tòa án nhân dân thành ph H Chí Minh)

3. Thành phần tham dự Hội nghị

3.1. Tại điểm cầu Tòa án nhân dân tối cao

- Một số đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao (Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân ti cao chủ trì Hội nghị);

- Một s đng chí Thm phán Tòa án nhân dân ti cao;

- Các đng chí lãnh đạo Tòa án quân sự Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

- Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Văn phòng và các Phòng giám đốc, kiểm tra của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

- Đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Văn phòng và các Phòng chức năng thuộc Tòa án quân sự Trung ương;

- Phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí.

3.2. Tại điểm cầu tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Một số đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao (Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân ti cao chủ trì Hội nghị);

- Một số đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Các đồng chí lãnh đạo Vụ Công tác phía Nam;

- Các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Văn phòng và các Phòng giám đốc, kiểm tra của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành ph H Chí Minh;

- Các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách, các phòng chức năng thuộc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, quận của thành phố Hồ Chí Minh.

- Phóng viên một số cơ quan thông tn, báo chí.

3.3. Tại điểm cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng

- Các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng;

- Đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách; Văn phòng và các Phòng giám đc, kiểm tra của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng.

3.4. Tại điểm cầu Học viện Tòa án

- Tập thể lãnh đạo Học viện Tòa án;

- Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng, Khoa chức năng thuộc Học viện Tòa án.

3.5. Tại 62 điểm cầu tại trụ sở Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách, các phòng chức năng thuộc Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện của tỉnh, thành phố;

- Ngoài ra, tại điểm cầu các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở các Tòa án quân sự quân khu và Tòa án quân sự khu vực, thì ngoài các đại biu nói trên còn có các đại biu là đại diện lãnh đạo các Tòa án quân sự cấp quân khu và tương đương đóng trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Vụ Tng hp xây dựng nội dung, chương trình Hội nghị;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị hữu quan dự thảo Báo cáo tổng kết công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân;

- Chủ trì dự thảo bài phát biểu khai mạc và kết luận Hội nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Tham mưu đề xuất danh sách các tham luận và đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị;

- Phối hp với Vụ Tổng hp, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học đ tng hp các ý kiến thảo luận tại Hội nghị;

- Thông báo Chương trình, Kế hoạch tổ chức Hội nghị cho lãnh đạo các đơn vị tại các điểm cầu để triệu tập các đại biểu dự Hội nghị;

- Phối hp vi các điểm cầu đchuẩn bị tài liệu cho các đại biu dự Hội nghị;

- Chuẩn bị và phát hành giấy mời phóng viên báo chí tham dự và đưa tin về Hội nghị tại điểm cầu Tòa án nhân dân tối cao;

- Chuẩn bị các công việc liên quan đến tchức Hội nghị tại đim cu Tòa án nhân dân tối cao như: bố trí Hội trường, tổ chức đón tiếp đại biểu;

2. Vụ Tng hợp

- Đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật cho việc tổ chức Hội nghị trực tuyến diễn ra thành công;

- Phối hp với Văn phòng, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng và Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tchức các điểm cầu tổ chức họp trù bị để thống nhất chương trình hội nghị (Dự kiến cuộc họp trù bị được t chức trực tuyến vào 14h30 17/3/2016);

- Phối hp vi Văn phòng, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học tổng hp các ý kiến thảo luận tại Hội nghị.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính

Đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức Hội nghị.

4. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao

Có trách nhiệm chuẩn bị tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

5. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng, Học viện Tòa án, các Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt các đim cầu

- Phối hp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Văn phòng và Vụ Tổng hp) tổ chức và thực hiện Hội nghị trực tuyến ở đim cầu tại đơn vị mình;

- Phối hp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao trong việc tchức in ấn, phát hành tài liệu cho các đại biểu tại điểm cầu tương ứng;

- Mời cơ quan báo chí địa phương tham dự và đưa tin Hội nghị ở đim cầu tại đơn vị mình;

- Phối hp với Vụ Tổng hp tổ chức cuộc họp trù bị đthống nhất chương trình hội nghị;

- Phân công cán bộ kỹ thuật tại các điểm cu tương ứng phối hp với cán bộ của Trung tâm tin học thuộc Vụ Tổng hp để xử lý các vấn đề về kỹ thuật, đảm bảo chương trình Hội nghị trực tuyến diễn ra thành công;

- Tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự Hội nghị ở điểm cầu tại đơn vị mình.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

- Kinh phí tổ chức Hội nghị tại các điểm cầu được thực hiện bằng kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị;

- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ của các đại biểu dự Hội nghị (các đơn vị Tòa án) thực hiện bằng nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị;

- Chi phí tổ chức Hội nghị theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Căn cứ vào kế hoạch này, các đơn vị nơi tổ chức các điểm cầu có trách nhiệm thông báo và triệu tập các Đại biu dự Hội nghị tại đim cầu thuộc đơn vị mình. Đ nghị các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân ti cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp nghiên cứu kỹ nội dung Kế hoạch này, cử cán bộ tham dự đúng thời gian, thành phần và địa đim đ Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TAND tối cao (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để phối hp chỉ đạo);
- Các đ/c TP TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- TAQSTW và TAQS quân khu và tương đương;
- Các TAND cấp cao;
- TAND tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Lưu: VP TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Bùi Ngọc Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/KH-TANDTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu77/KH-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2016
Ngày hiệu lực09/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/KH-TANDTC

Lược đồ Kế hoạch 77/KH-TANDTC cải cách thủ tục hành chính tư pháp thành lập Tòa chuyên trách 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 77/KH-TANDTC cải cách thủ tục hành chính tư pháp thành lập Tòa chuyên trách 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu77/KH-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýBùi Ngọc Hòa
        Ngày ban hành09/03/2016
        Ngày hiệu lực09/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 77/KH-TANDTC cải cách thủ tục hành chính tư pháp thành lập Tòa chuyên trách 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 77/KH-TANDTC cải cách thủ tục hành chính tư pháp thành lập Tòa chuyên trách 2016

              • 09/03/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/03/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực