Văn bản khác 77/KH-UBND

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2013 thực hiện xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 843/QĐ-TTg năm 2013

Nội dung toàn văn Kế hoạch 77/KH-UBND 2013 xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 843/QĐ-TTG NGÀY 31/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý; cải thiện thanh khoản và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả trong hoạt động; phấn đấu đến cuối năm 2015 xử lý được cơ bản nợ xấu, kiểm soát có hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng.

- Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ cá thể, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư thương mại, tiêu dùng, hỗ trợ thị trường phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc phân loại nợ, đánh giá lại nợ xấu; đánh giá lại tài sản đảm bảo, nguồn gốc pháp lý, giá trị thị trường, khả năng thanh khoản của các loại tài sản thế chấp để có giải pháp xử lý thu hồi nợ phù hợp với từng loại nợ xấu; phòng ngừa, hạn chế gia tăng nợ xấu trong tương lai.

- Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo việc mở rộng tín dụng phù hợp với khả năng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, chỉ tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ tiêu do Trụ sở chính giao. Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thống; chú trọng cho vay đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường và góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, và các quy định khác của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, về mua bán ngoại tệ, niêm yết tỷ giá, quản lý ngoại hối.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền để tạo sự ủng hộ thống nhất cao trong xã hội và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, chính sách, giải pháp xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc chấp hành các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình xử lý nợ xấu, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của tổ chức tín dụng.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp tình hình và có biện pháp xử lý phù hợp, dứt điểm đối với các khoản nợ giữa ngân sách với các doanh nghiệp, nợ đọng xây dựng cơ bản; xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tiến hành rà soát, phân loại các công trình, dự án và các khoản nợ đọng; xây dựng phương án và lộ trình xử lý xong toàn bộ nợ đọng trong xây dựng cơ bản đến năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai phương án xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn trong quá trình thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012.

- Phối hợp các sở, ngành có liên quan sớm xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra, quyết định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho các dự án và số vốn được phép ứng trước trong kế hoạch hàng năm. Đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân cho các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, nhà ở xã hội, đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung: hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Tăng cường công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, sau cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trên cơ sở đó, đề xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Sở Xây dựng

- Thực hiện rà soát các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đang triển khai và đã giao dự án nhưng chưa triển khai; trên cơ sở đó, tiến hành phân loại các dự án tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu loại hình nhà ở cho phù hợp với nhu cầu thị trường và nguồn lực xã hội, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dừng triển khai các dự án đã giao cho chủ đầu tư nhưng không phù hợp với kế hoạch phát triển của tỉnh, chỉ xem xét cho phép tiếp tục triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư các công trình quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn của địa phương; cho phép điều chỉnh cơ cấu nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của đại bộ phận người mua đối với các công trình nhà ở đã hoàn thành nhưng chưa bán được do chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường; cho phép chuyển các dự án nhà ở thương mại sang làm nhà xã hội để cho thuê hoặc thuê mua các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở cho cán bộ, công chức, công nhân, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên hoặc chuyển các công trình thành bệnh viện, trường học, khách sạn dịch vụ thương mại đang có nhu cầu nhưng phải phù hợp với kế hoạch và điều kiện cơ sở hạ tầng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp thông qua các biện pháp giảm giá bán, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường, áp dụng các phương pháp bán hàng linh hoạt, khuyến khích chuyển sang hình thức cho thuê, thuê mua hoặc chuyển sang nhà ở xã hội, sử dụng đúng mục đích các khoản vay và huy động vốn từ khách hàng, thực hiện công khai minh bạch, đúng cam kết tiến độ, tạo niềm tin với khách hàng.

- Rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch và đặc biệt là giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho phép điều chỉnh cơ cấu dự án đang tồn kho thi công dở dang cho phù hợp với nhu cầu thị trường, thủ tục chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Sở xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình, cách thức thu hồi đất, dự án không đủ điều kiện tiếp tục đầu tư để có căn cứ pháp luật triển khai thực hiện; tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, hướng dẫn giải quyết nhanh các trường hợp xin gia hạn thời gian sử dụng đất, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Tiến hành nhanh chóng các thủ tục nhà, đất khi các tổ chức tín dụng xử lý tài sản để thu hồi nợ vay.

6. Sở Công Thương:

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa thị trường trong nước. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo mối liên kết chặt chẽ với các bộ ... định về hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm xuất khẩu; có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ có uy tín trong và ngoài nước theo ngành hàng, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng thương mại điện tử trong giao dịch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ngành liên quan, hiệp hội ngành nghề, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân tích, đánh giá, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

7. Cục Thuế tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai và thực hiện các chính sách, quy định về miễn, giảm thuế liên quan đến mua, bán tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá tác động của việc giảm, gia hạn thời gian nộp thuế; tính toán các khoản giảm thu có ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách của tỉnh, dự báo tình hình và khả năng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm 2013 sau khi thực hiện các chính sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

8. Các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng và thi hành các vụ án dân sự để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu và mở rộng tín dụng cho nền kinh tế. Hạn chế hình sự hóa các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng, ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý về mặt kinh tế, dân sự để khắc phục hậu quả và thu hồi tối đa vốn, tài sản cho ngân hàng. Xử lý nghiêm theo pháp luật những trường hợp chây ỳ trả nợ ngân hàng, cố ý làm trái và gây nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cho các tổ chức tín dụng.

9. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn:

Chủ động thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng theo Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tăng cường việc phân loại nợ, trích lập và xử lý nợ xấu bằng nguồn dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật; thực hiện đánh giá, xác định các khoản nợ xấu đủ điều kiện để bán cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc Bộ Tài chính và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10. Chế độ báo cáo:

a) Các sở, ban, ngành và tổ chức tín dụng trên địa bàn định kỳ gửi báo cáo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (qua Thanh tra giám sát ngân hàng) trước ngày 10 tháng 6 và 10 tháng 12 hàng năm về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Đề án và đề xuất giải pháp để đạt được mục tiêu xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng làm đầu mối tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Ngân hàng Nhà nước Trung ương trước ngày 01 tháng 7 và ngày 31 tháng 12 hàng năm; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhành tỉnh làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐB QH tỉnh;
- TT HĐND Tỉnh;
- NHNN Việt Nam;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- UBND thành phố, huyện, thị xã;
- NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Các TCTD trên địa bàn;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu77/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 77/KH-UBND 2013 xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 77/KH-UBND 2013 xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu77/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Thành Nghiệp
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực06/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 77/KH-UBND 2013 xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 77/KH-UBND 2013 xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng tỉnh Sóc Trăng

           • 06/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực