Văn bản khác 77/KH-UBND

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 77/KH-UBND 2019 Dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (PCMT) tại xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã)”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Huy động hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia công tác PCMT; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong PCMT.

- Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự cấp cơ sở trong quản lý đối tượng, quản lý địa bàn và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Đổi mới, nâng chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia PCMT ở cơ sở, phát hiện tố giác tội phạm.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu kéo giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy theo từng năm; đến hết năm 2020, giảm ít nhất 10 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn so với giai đoạn 2012 - 2015.

- Duy trì, không để phát sinh mới số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.

- 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCMT; phấn đấu kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy.

- Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện và giáo dục, cảm hóa.

- Tổ chức triệt xóa các điểm, tụ điểm về ma túy bị phát hiện, không để hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố hàng năm xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm về PCMT tại xã, phường, thị trấn.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; không để phát sinh hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công an Tỉnh

- Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

- Tổ chức rà soát, thống kê người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện và triệt xóa các tụ điểm, đường dây hoạt động phạm tội về ma túy; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tại các địa bàn trọng điểm về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh ma túy; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan,… kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, tuần tra biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân lựa chọn các vụ án điểm để tổ chức xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung sau:

- Thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cấp xã (quy định tại Điều 5 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng); bố trí các điểm cắt cơn, tư vấn cai nghiện tại cộng đồng; nghiên cứu nhân rộng các mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả; tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện ở cơ sở về cách thức tư vấn, quản lý người nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Hướng dẫn địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Rà soát, lập danh sách xem xét, đánh giá về tình trạng nghiện, hoàn cảnh gia đình, nhân thân của người nghiện ma túy để lập kế hoạch cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp; quản lý, theo dõi và hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại gia đình.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội để phòng ngừa tái nghiện; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng các mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy.

3. Sở Y tế

Tập huấn, cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện cho lực lượng y tế cấp xã; sơ kết rút kinh nghiệm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone tại 3 điểm (thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự); tổ chức và quản lý chặt công tác điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone; chỉ đạo các cơ sở y tế, nhất là ở cấp xã phối hợp thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện; tham gia nghiên cứu, triển khai phát đồ điều trị nghiện và cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh

Phối hợp với lực lương Công an, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp xây dựng các xã biên giới không có tệ nạn ma túy; tổ chức triệt xóa các tụ điểm ma túy trên địa bàn quản lý; xây dựng mô hình điểm Biên phòng tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp cai nghiện ma túy tại cộng đồng, tại các xã biên giới.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, định hướng cho cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, pháp luật về PCMT, tác hại của ma túy đến với mọi người dân; tăng cường quản lý, kịp thời nắm thông tin và trao đổi với lực lượng Công an để phối hợp xử lý các trường hợp lợi dụng các trang mạng xã hội để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCMT thông qua các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí nhằm giúp người nghiện ma túy cải thiện về thể chất và tinh thần, từng bước thực hiện cai nghiện ma túy hiệu quả.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền tác hại của ma túy cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhà trường để nâng cao ý thức phòng ngừa; tổ chức các hoạt PCMT trong trường học, kịp thời thông tin cho lực lượng Công an các trường hợp nghi vấn học sinh sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng trái phép chất ma túy.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, vận động người dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tiến hành khảo sát, phát hiện, tiêu hủy cây có chứa chất ma túy.

9. Sở Tài chính

Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về kinh phí thực hiện.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Tổ chức các đợt hành quân dã ngoại giúp dân để phối hợp với địa bàn cơ sở quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy tại cộng đồng; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác PCMT tại địa bàn cơ sở.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

Tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; xây dựng phóng sự tuyên truyền người thật, việc thật về cai nghiện ma túy thành công.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh

Phối hợp mở các phiên họp giải quyết đưa người vào Cơ sở điều trị nghiện bắt buộc; tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại các xã, phường, thị trấn xảy ra vụ án ma túy để răn đe, phòng ngừa chung.

13. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên

Tiếp tục củng cố phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCMT. Chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và Nhân dân tự giác tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và người nghiện ma túy; phân công cán bộ phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư; phát huy vai trò các chi, tổ hội, câu lạc bộ, tổ Nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy.

14. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCMT tại địa bàn cơ sở; mỗi năm kéo giảm ít nhất 01 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.

- Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự cấp cơ sở; xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ PCMT cho cán bộ làm công tác PCMT cấp xã; tổ chức tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên cấp xã.

- Tổ chức phân loại tình trạng ma túy tại cấp xã (theo Hướng dẫn số 96/HD-BCĐ138.ĐP, ngày 28/3/2013 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP) và chỉ đạo việc tổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy. Hàng năm tổ chức bình xét, cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Chỉ đạo thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy (quy định tại Điều 5, Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và bám sát các mục tiêu đã đề ra. Định kỳ 6 tháng và năm, báo cáo kết quả thực hiện về Công an Tỉnh (báo cáo 6 tháng trước ngày 20/5; báo cáo năm 2019 trước ngày 20/11/2019; báo cáo tổng kết trước ngày 25/11/2020).

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020; từ nguồn kinh phí giao trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Giao Công an Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu77/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 77/KH-UBND 2019 Dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 77/KH-UBND 2019 Dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu77/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành01/04/2019
        Ngày hiệu lực01/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 77/KH-UBND 2019 Dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tỉnh Đồng Tháp

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 77/KH-UBND 2019 Dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tỉnh Đồng Tháp

             • 01/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực