Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch 77/KH-UBND 2023 Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 77/KH-UBND 2023 Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO NĂM 2023

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; củng cố, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ; Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục nhiệm vụ trọng tâm giao các sở, ban, ngành trong năm 2023; các nhiệm vụ trọng tâm khác, phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tạo phong trào, khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các phòng, ban, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực của từng cán bộ, công chức, từng cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực trên phạm vi toàn tỉnh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định ngay từ đầu năm 2023.

- Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

- Tổ chức đánh giá đúng thực chất, khách quan kết quả thực hiện Phong trào; kịp thời khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có).

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng: Các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính trong tỉnh và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

2. Thời gian: Từ nay đến hết năm 2023, trong đó chia thành 02 đợt:

- Đợt I: Từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

- Đợt II: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến này 31 tháng 12 năm 2023.

3. Hình thức tổ chức

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy điều kiện thực tế quyết định việc triển khai thực hiện, có thể lồng ghép chung với các Hội nghị của đơn vị hoặc với hình thức khác phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả. Việc tổ chức phát động phong trào thi đua phải hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Phương châm “ba có, ba không” trong thực hiện nhiệm vụ được giao: Có kỷ cương - Có trách nhiệm - Có hiệu quả; Không chậm - Không sai - Không sót việc.

2. Thực hiện có hiệu quả 05 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, xử lý các vụ việc còn tồn đọng của những năm trước. Rà soát, thực hiện toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là nhiệm vụ cụ thể hóa, chính sách mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng và triển khai hiệu quả các quy hoạch của tỉnh, gồm: Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch các đô thị lớn, đô thị động lực và các khu chức năng; quy hoạch nông thôn, kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là Đề án xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn nông thôn mới; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tỉnh.

- Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

3. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng

- Tập thể: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các phòng, ban, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, các phòng, ban, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng

2.7. Khen thưởng sơ kết, tổng kết

a) Xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

* Khen thưởng sơ kết 6 tháng đầu năm:

- Đối với tập thể, được xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Thực hiện tốt Phương châm “ba có, ba không”.

+ Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định các nhiệm vụ được giao tính đến thời điểm 30/6/2023. Riêng đối với các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2023, đơn vị đã triển khai được tối thiểu 50% khối lượng công việc hoặc thực hiện đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu được giao.

Trong những cơ quan, đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên, cơ quan, đơn vị nào đạt tối thiểu 15% nhiệm vụ thực hiện vượt tiến độ hoặc vượt chỉ tiêu được giao sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thư khen ngợi (bên cạnh Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Đối với cá nhân: Các cơ quan, đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lựa chọn không quá 02 cá nhân tiêu biểu của cơ quan, đơn vị đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

* Khen thưởng tổng kết:

- Đối với tập thể, được xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Thực hiện tốt Phương châm “ba có, ba không”.

+ Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định 100% nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Trong những cơ quan, đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên, cơ quan, đơn vị nào đạt tối thiểu 30% nhiệm vụ thực hiện vượt tiến độ hoặc vượt chỉ tiêu được giao sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thư khen ngợi (bên cạnh Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Đối với cá nhân: Các cơ quan, đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lựa chọn không quá 04 cá nhân tiêu biểu của cơ quan, đơn vị đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tiến hành sơ kết, tổng kết và xét khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

2.2. Khen thưởng đột xuất

a) Về biểu dương, khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thư biểu dương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến giúp đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến đem lại hiệu quả cao, thiết thực, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; có phạm vi ảnh hưởng ngoài cơ quan, đơn vị; là những tấm gương tiêu biểu để các tập thể, cá nhân khác noi theo và thực hiện.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xem xét biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến mới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đem lại hiệu quả cao, thiết thực, giảm chi phí, rút ngắn thời trong thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, kịp thời lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân khen thưởng, biểu dương.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tập trung, chỉ đạo quyết liệt bảo đảm thực hiện nghiêm, có hiệu quả Phương châm hành động “ba có, ba không”; hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định các nhiệm vụ được giao.

- Phân công, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên, từng ngành, lĩnh vực có liên quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế (nếu có).

- Phát động phong trào thi đua đến từng phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị phân công trách nhiệm cho các thành viên, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào.

- Khen thưởng, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

2. Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Tăng cường đưa tin, bài, dành thời lượng thỏa đáng vào thời điểm thích hợp để thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung được nêu tại Kế hoạch này.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Phong trào; đình kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của từng sở, ban, ngành, địa phương (lồng ghép với báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết Phong trào theo quy định.

4. Sở Nội vụ: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quy trình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào; tham mưu phê bình, nhắc nhở đối với tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Phong trào thi đua bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để phối hợp, xử lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.


Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cơ quan Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Chuyên viên Khối NC-TH, NC (Đ);
- Lưu: VT, TH02/3.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Quốc Việt

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu77/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 77/KH-UBND 2023 Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 77/KH-UBND 2023 Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Cà Mau
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu77/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýHuỳnh Quốc Việt
        Ngày ban hành31/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 77/KH-UBND 2023 Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 77/KH-UBND 2023 Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Cà Mau

              • 31/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực