Kế hoạch 7753/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7753/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP bảo đảm trật tự giao thông Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7753/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 11 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 149/NQ-CP NGÀY 21/9/2023 CỦA CHÍNH PHỦ; CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 40-CTR/TU NGÀY 09/10/2023 CỦA TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 09/10/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 09/10/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 23-CT/TW) đến các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (viết tắt là TTATGT) trong tình hình mới.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật về giao thông; tiếp tục kiên trì làm giảm tai nạn giao thông bền vững, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhất quán, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

3. Gắn trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền đối với công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo TTATGT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm TTATGT; gắn trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

5. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghiên cứu tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ và chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức quản lý trong công tác bảo đảm TTATGT; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT; hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT

a) Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm TTATGT, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và được xác định rõ trong chương trình công tác hằng năm và dài hạn của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Siết chặt trật tự, kỷ cương, chấp hành quy định pháp luật về giao thông, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Kịp thời khởi tố các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, điều tra, xử lý nghiêm minh; đồng thời, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

- Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động, tiếp nhận can thiệp vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

- Thay đổi tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm TTATGT. Xác định bảo đảm TTATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là thành tố quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

b) Phân công trách nhiệm

- Các Sở, Ban, ngành, cơ quan tổ chức:

+ Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đối với công tác bảo đảm TTATGT, tiếp tục làm giảm tai nạn và hạn chế ùn tắc giao thông; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm TTATGT, đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm TTATGT; đưa việc chấp hành pháp luật về TTATGT là một tiêu chuẩn đánh giá kết quả công tác hằng năm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức;

+ Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT;

+ Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo TTATGT;

+ Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng chuyên trách, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tham mưu cấp ủy cùng cấp chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương quán triệt, cụ thể hoá chủ trương của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông hoặc không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Ban An toàn giao thông tỉnh:

+ Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT của các Sở, ngành, cơ quan của tỉnh, các đoàn thể có lãnh đạo là thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp huyện tại các cuộc họp, Hội nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh.

+ Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo để chỉ đạo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp liên ngành về bảo đảm TTATGT; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương đánh giá, biểu dương, nhân rộng các mô hình tự quản về bảo đảm TTATGT; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các địa phương làm tốt; phê bình, kiểm điểm các địa phương để tình hình TTATGT diễn biến phức tạp, gia tăng tai nạn giao thông hoặc không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Công an tỉnh:

Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông hoặc không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông

a) Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Rà soát, góp ý bổ sung, sửa đổi, thay thế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm TTATGT gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa các Sở, Ban, ngành với chính quyền địa phương, giữa trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý. Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về TTATGT.

b) Phân công trách nhiệm

- Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất hướng xử lý Nghị quyết số 54/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định hiện hành.

- Sở Giao thông vận tải:

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về cơ chế, chính sách về TTATGT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời đề xuất báo cáo các cơ quan Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, thống nhất hệ thống pháp luật quy định về TTATGT;

+ Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn, tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định trách nhiệm trong đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông từ cấp tỉnh tới các địa phương; tham mưu đề xuất giao UBND cấp huyện quyết định đầu tư bằng ngân sách địa phương, đầu tư đối với các tuyến đường theo quy hoạch; đầu tư mở rộng các tuyến đường trên địa bàn theo quy hoạch và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết hợp bảo đảm TTATGT; phân cấp, phân quyền trong tổ chức giao thông thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhằm đảm bảo tổ chức khoa học, hợp lý, phù hợp với thực tế, khắc phục kịp thời các bất hợp lý trong tổ chức, khai thác, sử dụng công trình giao thông.

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục hoàn thiện các quy định để phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn và hành lang bảo vệ công trình giao thông phù hợp quy định của Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Xây dựng, các luật chuyên ngành và các quy định khác của pháp luật để quy định rõ trách nhiệm của cơ quan được giao quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trong việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm, thông báo cho chính quyền địa phương các vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Tiếp nhận, quản lý các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn theo phân cấp để chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, hạn chế tai nạn giao thông đối với các công trình cầu trên các tuyến giao thông thủy;

+ Chịu trách nhiệm tổ chức giao thông, điều chỉnh tổ chức giao thông các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, nhằm bảo đảm tính khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục kịp thời các bất cập về giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư, quản lý, tổ chức giao thông đối với các đường thuộc hệ thống đường giao thông nông thôn, nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trong công tác xây dựng, quản lý, bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

- Công an tỉnh:

+ Tham gia hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chỉ đạo của Bộ Công an; kịp thời kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi hoàn thiện chính sách pháp luật để phân định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT. Tham mưu cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương trong cung cấp thông tin để xác định điểm đen tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn bất cập nguy cơ mất ATGT trên địa bàn tỉnh.

+ Tham gia nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật để phân định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông; cơ chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để xác định và xử lý điểm đen tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; việc phân cấp, phân quyền cho lực lượng Công an trong việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống đường quốc lộ;

- Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT, chủ động đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa Sở, Ban, ngành với chính quyền địa phương, giữa trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân; huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm TTATGT, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho công tác bảo đảm TTATGT và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong tình hình mới. Các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về TTATGT.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

a) Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Đa dạng hoá nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học, nội dung tuyên truyền phải có chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến tâm lý, ý thức của người tham gia giao thông, quyết tâm hình thành thói quen, văn hóa chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trng và các cơ quan, đoàn thể giáo dục cho thanh, thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hoá trong tham gia giao thông.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm TTATGT; tích cực, chủ động phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

b) Phân công trách nhiệm

- Ban An toàn giao thông tỉnh:

+ Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT qua các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng kỹ thuật số, các ứng dụng trên các thiết bị thông minh, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, các ứng dụng trò chơi về an toàn giao thông; tổ chức vận động xây dựng văn hóa giao thông trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các Sở, Ban, ngành không phải là thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh để xây dựng và cùng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình về truyền thông chính sách, pháp luật bảo đảm TTATGT;

+ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phát động, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng văn hoá giao thông xanh, sạch, an toàn” và các phong trào vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về TTATGT.

- Công an tỉnh:

+ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm TTATGT, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, tuần tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Nghiên cứu, chủ động tuyên truyền theo nhóm đối tượng, nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp từng năm. Phối hợp với Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm TTATGT trong đoàn viên người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp với Mặt trận, hội, đoàn thể tuyên truyền về bảo đảm TTATGT, đấu tranh phòng chống tội phạm; công tác tuyên truyền được lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn bản văn hóa”; lồng ghép nội dung thực hiện quy định về TTATGT và các phong trào thi đua của các hội, đoàn thể...Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo đảm TTATGT như: “Khu dân cư không có người vi phạm TTATGT”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đoạn đường tự quản, an toàn”... phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT”, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm thông tin được đến với mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, chú trọng thông tin trên các trang thông tin báo chí, mạng xã hội; tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức tôn giáo, khu dân cư, tổ dân phố…Nội dung tuyên truyền phải có chiều sâu, tác động đến tâm lý, nhận thức của người dân, hình thành thói quen, văn hóa giao thông; lên án các hành vi vi phạm.

+ Phối hợp với Sở Giáo dục – đào tạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1046/KH-CAT-PC08, ngày 17/3/2023 của Công an tỉnh - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Chương trình số 11/CTrPH-BCA- BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 -2025.

+ Triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo TTATGT giai đoạn 2023-2026.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó lồng ghép tuyên truyền văn hóa giao thông và các nội dung khác, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: kịch bản tuyên truyền, panô, băng rôn, phướn, bản tin văn hóa, đẩy mạnh sử dụng hình thức văn hóa truyền thống.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, biểu dương gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán các hành vi cố ý vi phạm TTATGT, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện; phối hợp phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông.

- Các cơ quan báo, đài của tỉnh và địa phương đa dạng hoá nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; đổi mới chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT và văn hóa giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, biểu dương gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán các hành vi cố ý vi phạm TTATGT, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện; phối hợp phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGT cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp trong giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT cho học sinh, sinh viên các cấp học, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan trong công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên, học viên ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hoá khi tham gia giao thông.

- Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về TTATGT. Tiếp tục đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền trực quan tại hiện trường (qua bảng thông tin giao thông điện tử, biển báo, trạm dừng, nhà chờ xe buýt, biển quảng cáo...)

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, phản biện và phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là tiêu chí để bình xét thi đua trong các tổ chức, đoàn thể.

4. Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông

a) Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lồng ghép nội dung về bảo đảm TTATGT trong quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến giao thông bảo đảm khả thi, an toàn, phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong nước, quốc tế để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, các tuyến giao thông huyết mạch, đường vành đai, các trục giao thông hướng tâm. Kết nối có hiệu quả các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, đường biển, đường hàng không để giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Đầu tư nâng cấp bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thống nhất kết nối mạng lưới quốc lộ, cao tốc trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Cải cách thủ tục hành chính và đổi mới mạnh mẽ phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông.

- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, nhất là những nước phát triển, những nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, vận dụng phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển, quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

b) Phân công trách nhiệm

- Công an tỉnh

+ Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm thống nhất, tối ưu, thuận tiện cho việc quản lý phương tiện giao thông xuyên suốt từ nhập khẩu, sản xuất trong nước, đăng ký, đăng kiểm đến quá trình hoạt động của phương tiện và quản lý người điều khiển phương tiện xuyên suốt từ đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép đến quá trình chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an;

+ Ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mạnh mẽ, căn bản phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông, tiến tới chủ yếu phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh thu nhận bằng các phương tiện kỹ thuật gắn với việc nộp tiền phạt qua tài khoản ngân hàng. Tiến tới cơ bản các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông được thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Sở Giao thông vận tải

+ Phối hợp với các Sở, Ban, ngành tham mưu đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tập trung ưu tiên đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh về giao thông đường bộ kết nối vùng, liên vùng;

+ Nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư các dự án về giao thông trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn mang tính đồng bộ; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công công trình, dự án, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng;

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình, xử lý kịp thời những tồn tại về chất lượng, sự cố công trình đối với dự án về giao thông;

+ Tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến quản lý của địa phương tại các dự án giao thông do Trung ương đầu tư; tham mưu chỉ đạo địa phương thực hiện nhanh GPMB các dự án giao thông do tỉnh và Trung ương đầu tư để sớm bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư;

+ Tăng cường, phối hợp và đề xuất Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình ô tô cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để ứng dụng hiệu quả hơn công tác nghiên cứu tổ chức giao thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn lưu thông trực tuyến, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông;

+ Phối hợp với các ngành liên quan trong quá trình lập, thẩm định và thực hiện các quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành liên quan bảo đảm các mục tiêu về an toàn giao thông;

- Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, bảo đảm các mục tiêu về an toàn giao thông trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

- Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn việc lồng ghép các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các giai đoạn quy hoạch, quản lý quy hoạch, công tác phát triển đô thị, đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị, bảo đảm TTATGT, kết nối giao thông, công trình giao thông tiếp cận..., không gây gia tăng ùn tắc, tai nạn giao thông.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công công trình đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn quản lý, đặc biệt các dự án trọng điểm của tỉnh và Trung ương đầu tư.

+ Quản lý hành lang an toàn giao thông theo Quyết định số 2117/QĐ- UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Phối hợp xử lý vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, khi xây dựng các tuyến đường địa phương có đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ thì phải thực hiện các thủ tục về đấu nối đúng quy định trước khi phê duyệt dự án, nhằm đảm bảo TTATGT.

- Các Ban quản lý dự án trực thuộc tỉnh:

+ Đẩy mạnh thực hiện thi công công trình đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân các dự án đã được bố trí vốn.

+ Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.

+ Tăng cường công tác đảm bảo ATGT trên các dự án giao thông, đặc biệt các dự án trên tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

5. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

a) Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Đổi mới, nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông. Quản lý chặt chẽ việc cấp biển số phương tiện giao thông;

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh gắn với lộ trình hạn chế dần phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn. Tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, thực hiện nghiêm quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập trong tổ chức giao thông và “điểm đen” trên các tuyến giao thông.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT thông từ tỉnh đến huyện theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

- Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng chuyên trách, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

b) Phân công trách nhiệm

- Sở Giao thông vận tải:

+ Tăng cường quản lý hoạt động vận tải: Tiếp tục duy trì kiểm soát tải trọng phương tiện, “xe dù, bến cóc”, chú trọng sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát phương tiện từ khâu xếp hàng, đón khách nhằm ngăn chặn các vi phạm từ gốc; giám sát, xử phạt nghiêm các vi phạm về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tích cực tuyên truyền về công tác tăng cường quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện;

+ Đổi mới, nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông (trừ việc đăng ký phương tiện cơ giới giao thông đường bộ), bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông, bảo đảm người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch trong việc thực hiện quy định pháp luật về đào tạo, sát hạch cáp phép lái xe, nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra việc cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe để điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông;

+ Tiếp tục kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin phản ánh của người dân và lực lượng thực thi công vụ (Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông...) nhằm kịp thời phát hiện những bất cập về kết cấu hạ tầng và hệ thống tổ chức giao thông thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế và đề xuất các giải pháp để xử lý xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông nếu có;

+ Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, cơi nới kích thước thành thùng xe; nhất là tập trung các địa bàn, tuyến đường có lưu lượng lớn xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa; kiểm soát ngay từ đầu mối nguồn hàng. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách có quy mô phương tiện lớn, hoạt động nhiều loại hình vận tải và các đơn vị để xảy ra tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với các Sở, Ban, ngành rà soát hạ tầng giao thông tại các tuyến đường ra, vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo TTATGT.

- Công an tỉnh:

+ Quản lý chặt chẽ việc cấp biển số phương tiện giao thông; nghiên cứu, đề xuất kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy định quản lý nhà nước đối với biển số phương tiện giao thông;

+ Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, huy động các lực lượng cảnh sát khác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh, tổ chức các tổ công tác phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát khác để kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập, gây mất TTATGT, phòng chống đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu và trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông, nhất là các quốc lộ trọng điểm và các đô thị. Trên đường thủy, tăng cường kiểm tra các cảng, bến thủy hoạt động không phép, sai phép; hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng; hoạt động khai thác cát trái phép, khai thác và nuôi trồng thủy sản, hải sản gây cản trở giao thông; xử lý nghiêm các vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, các vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, trang bị phao cứu sinh, thiết bị an toàn kỹ thuật...;

+ Phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 08/12/202 của HĐND tỉnh khóa X. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an thực hiện Đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính theo Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị, địa phương về tình hình vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên để có hình thức tuyên truyền, giáo dục, xử lý vi phạm theo quy định;

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an nghiên cứu, khảo sát, xây dựng cảng, bến thủy Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh và tiếp nhận tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát đường thủy do Bộ Công an trang bị để bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cứu nạn, cứu hộ trên các tuyến đường thủy nội địa;

+ Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, quá trình điều tra, phải xác định nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện giao thông; ngoài xác định nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông phải xác định, làm rõ nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ trong vụ tai nạn giao thông, phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý tai nạn giao thông chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật; các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông, vận tải như sản xuất, mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả của phương tiện và người điều khiển phương tiện; vi phạm xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; sửa chữa các thông số kỹ thuật để kiểm định cho các phương tiện giao thông vận tải không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đưa phương tiện không bảo đảm an toàn vào hoạt động; các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Sở Kế hoạch đầu tư:

Trên cơ sở đề xuất của các Sở, Ban, ngành và các địa phương liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn chi đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, bảo đảm các mục tiêu về ATGT trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

- Sở Y tế:

+ Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng chuyên trách, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

+ Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, xây dựng các mới các Trung tâm cấp cứu 115 và nâng cao năng lực các cơ sở y tế hiện có, bảo đảm khả năng cấp cứu tai nạn giao thông theo quy định, đáp ứng trực cấp cứu 24/24 giờ tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở y tế, bảo đảm bán kính phục vụ 50 Km;

+ Xây dựng mạng lưới thông tin hiện đại, bảo đảm khả năng tiếp cận nạn nhân tai nạn giao thông trong thời gian không quá 30 phút kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu cấp cứu;

+ Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống cấp cứu y tế 115 trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát triển mô hình đội, nhóm sơ cứu tai nạn giao thông;

+ Tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, lái xe, nhân viên Hội Chữ thập đỏ, các tình nguyện viên và người dân sống dọc các tuyến đường.

- Sở Xây dựng:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông; kinh phí bảo đảm TTATGT theo hướng tập trung đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành, giám sát giao thông của các lực lượng chức năng.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, công tác phát triển đô thị tại các địa phương; kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch và xây dựng trên hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chú trọng tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ:

+ Tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ bảo đảm đúng tiêu chuẩn theo quy định trong thực thi các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

+ Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý kết cấu hạ tầng và quản lý chất lượng công trình giao thông; kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông;

+ Kịp thời khen thưởng, đề nghị các trường hợp có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội:

+ Tích cực tham gia công tác bảo đảm TTATGT, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, phản biện và phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về TTATGT là tiêu chí để bình xét thi đua trong các tổ chức, đoàn thể.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Tăng cường quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn, ưu tiên đầu tư vận tải hành khách công cộng, tập trung phát triển vận tải hành khách công cộng lưu lượng lớn. Tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, thực hiện nghiêm quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập trong tổ chức giao thông và “điểm đen” trên các tuyến giao thông;

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp. Tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” TNGT trên địa bàn; xem xét, xử lý, kiến nghị xử lý trách nhiệm các đơn vị đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” để xảy ra ùn tắc giao thông, TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và trách nhiệm của các đơn vị được giao kiểm soát tải trọng xe tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu... để xe quá tải trọng hoạt động phức tạp trên địa bàn.

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

+ Tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn; yêu cầu các doanh nghiệp tại địa phương tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT: (1) Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa phải chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện, tải trọng của hạ tầng giao thông; (2) đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải chấp hành nghiêm về số người theo quy định, chạy đúng tuyến đăng ký; (3) đối với doanh nghiệp quản lý đông người lao động phải tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch và xây dựng trên hành lang ATGT đường bộ; cưỡng chế vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: (1) Triển khai, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý. (2) Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông, nhất là “Đã uống rượu, bia - Không điều khiển phương tiện giao thông”. Tăng cường công tác quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến Nhân dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ; tuyên truyền, cảnh giới, bảo đảm ATGT tại những tuyến đường nguy hiểm ảnh hưởng bất lợi đến việc lái xe an toàn; làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội đô, đường giao thông nông thôn.

+ Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý kịp thời các vị trí “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các hư hỏng về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cụ thể hóa nội dung Kế hoạch này để triển khai nghiêm túc, hiệu quả ở đơn vị, địa phương mình, đồng thời gửi kế hoạch về UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) trước ngày 25/11/2023; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn mình phụ trách, quản lý; định kỳ (hằng năm trước 15/11 hoặc đột xuất) báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Công tỉnh); xem xét đưa nội dung chấp hành pháp luật về TTATGT là một tiêu chuẩn đánh giá kết quả công tác hằng năm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác bảo đảm TTATGT, vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, HCTC, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7753/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu7753/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(20/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7753/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7753/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP bảo đảm trật tự giao thông Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7753/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP bảo đảm trật tự giao thông Quảng Nam
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu7753/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành13/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (20/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 7753/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP bảo đảm trật tự giao thông Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7753/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP bảo đảm trật tự giao thông Quảng Nam

              • 13/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực