Văn bản khác 78/KH-UBND

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2017 về triển khai việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI VIỆC ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

Thực hiện Kế hoạch số 1797/KH-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình sâu, rộng tới các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Xác định giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình.

2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị, địa phương.

3. Triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; trong đó, nhấn mạnh nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống.

4. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả:

- Quyết định số 725/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”;

- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

5. Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, tham mưu, theo dõi và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg trong các hội nghị, hội thảo của các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong các tổ chức Đảng.

- Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản đã được ban hành; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép công tác tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt của các ấp, khu vực.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường thực hiện nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Sở Tư pháp: phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí phối hợp với các ngành liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

5. Sở Tài chính: hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm chi cho sự nghiệp gia đình, ưu tiên đảm bảo các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

6. Công an tỉnh: phối hợp cùng các ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp tình hình mới.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào … của đơn vị mình; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân.

10. Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị.

11. UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg tại địa phương; bố trí nguồn lực cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương, đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện các đề án, chương trình, chỉ thị … về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo công tác gia đình) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Vụ Gia đình (BVHTTDL);
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX. HN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu78/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2017
Ngày hiệu lực26/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Hậu Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu78/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành26/07/2017
        Ngày hiệu lực26/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Hậu Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Hậu Giang

         • 26/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực