Văn bản khác 78/KH-UBND

Kế hoạch 78/KH-UBND tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính năm 2017, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (sau đây gọi tắt là DVCTT) năm 2017 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được sở, ban, ngành và địa phương triển khai phục vụ.

2. Góp phần tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính của thành phố.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính (hiện đại hóa hành chính) để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

2. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

3. Kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay.

4. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tuyên truyền cần nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào cơ quan, đơn vị.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN

1. Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

2. Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2015 - 2020.

3. Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính năm 2017, trong đó trọng tâm là nội dung Hiện đại hóa hành chính.

4. Kết hợp với nội dung Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

5. Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2017.

6. Hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng.

IV. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN

1. Tích hợp các trang một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và xây dựng cổng chung về dịch vụ công trực tuyến toàn thành phố, là đầu mối chính thức và tạo đường dẫn đến các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan để tổ chức và công dân dễ dàng truy cập, khai thác sử dụng; đồng thời, là cổng thông tin cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính và các thông tin có liên quan về thủ tục hành chính và DVCTT.

a) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

2. Xây dựng, biên tập các tài liệu phục vụ các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn.

a) Xây dựng phóng sự tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của việc sử dụng DVCTT, một số mô hình mẫu trong triển khai, khai thác và sử dụng DVCTT hiệu quả:

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017;

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ;

- Số lượng: 01 phóng sự (10 phút);

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Xây dựng video clip về giới thiệu và hướng dẫn sử dụng DVCTT để tuyên truyền trên các kênh trực tuyến (Cổng thông tin điện tử, Youtube, Facebook…):

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017;

- Số lượng: 01 video clip (10 phút);

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

c) Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động trong việc thiết kế tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn hình thức t gấp để gửi trực tiếp cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung chung để các cơ quan, địa phương thiết kế tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn DVCTT).

3. Đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các cổng thành phần của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, trên Báo Cần Thơ và Báo điện tử Cần Thơ.

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2017;

b) Cơ quan chủ trì: Ban biên tập: Cổng thông tin điện tử thành phố; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Báo Cần Thơ;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông;

d) Sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn, phóng sự tuyên truyền, các bản tin tuyên truyền…

4. Tuyên truyền thông qua việc sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố (@cantho.gov.vn) bằng cách gắn liên kết cổng một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến vào nội dung thư điện tử khi gửi cho tổ chức và công dân.

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2017;

b) Cơ quan chủ trì: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Xây dựng các kênh tuyên truyền trực tuyến về DVCTT.

a) Xây dựng các kênh tuyên truyền:

- Xây dựng Fanpage về DVCTT thành phố Cần Thơ trên mạng xã hội Facebook để có thể thường xuyên cập nhật các tin tức, tài liệu, hướng dẫn về DVCTT;

- Xây dựng kênh tuyên truyền trên Youtube chính thức về DVCTT thành phố Cần Thơ để đăng tải các phóng sự tuyên truyền, các video clip tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng DVCTT;

- Tuyên truyền qua hệ thống tổng đài nhắn tin của thành phố;

- Tuyên truyền thông qua các màn hình LED, điểm truy cập Wifi miễn phí công cộng của thành phố.

b) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017;

c) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

d) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

6. Tích hợp vào nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong việc thực hiện các chuyên đề trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ để thực hiện các nội dung tuyên truyền DVCTT và hiện đại hóa hành chính (Nội dung tại khoản 1 phần IV của Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017).

a) Thời gian thực hiện: Quý II, IV năm 2017 (thực hiện 01 Chuyên đề “Cải cách hành chính” và 01 Chuyên đề “Gặp gỡ và đối thoại”);

b) Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

7. Đưa nội dung tuyên truyền DVCTT vào Chuyên trang cải cách hành chính và Diễn đàn trao đổi ý kiến trên Báo Cần Thơ.

a) Số lượng: Mỗi tháng 01 chuyên đề;

b) Cơ quan chủ trì: Báo Cần Thơ;

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

8. Tổ chức hội thảo về DVCTT cấp thành phố cho đối tượng cơ quan nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

a) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

9. Phối hợp với Bưu điện thành phố Cần Thơ trong việc nghiên cứu thực hiện DVCTT trên địa bàn thành phố.

a) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

10. Đưa nội dung tuyên truyền, hướng dẫn DVCTT về cơ sở cho các đối tượng người lao động, người dân tiếp cận và sử dụng DVCTT.

Đối với cấp xã, sắp xếp bố trí nơi đặt máy vi tính và các thiết bị hỗ trợ (máy scan, kết nối internet) tại Nhà văn hóa hoặc Bưu điện văn hóa để hỗ trợ cho người dân thực hiện DVCTT.

a) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III, quý IV năm 2017;

b) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông.

11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai tuyên truyền các nội dung phù hợp với đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

12. Đề nghị Hội Nông dân thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân về khai thác, sử dụng DVCTT.

13. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên và cộng đồng doanh nghiệp về khai thác, sử dụng DVCTT.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phố bảo đảm kinh phí đối với các nội dung công việc do s, ban, ngành, cơ quan cấp thành phố thực hiện.

2. Ngân sách quận, huyện bảo đảm kinh phí đối với các nội dung công việc do các cơ quan thuộc quận, huyện thực hiện.

3. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trong việc theo dõi quá trình thực hiện Kế hoạch này;

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí ở địa phương trong việc thực hiện các nội dung có liên quan;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Nội vụ:

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc theo dõi quá trình thực hiện Kế hoạch này;

b) Lồng ghép các nội dung của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính với việc thực hiện Kế hoạch này;

c) Đưa việc thực hiện Kế hoạch vào chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị.

3. Sở Tài chính:

a) Tham mưu cân đối bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố để triển khai các nhiệm vụ theo quy định;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Đài truyền thanh quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan:

a) Chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch này;

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị khi có yêu cầu hỗ trợ tuyên truyền về các nội dung liên quan;

c) Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quán triệt trong cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 và tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu78/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2017
Ngày hiệu lực17/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu78/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành17/05/2017
        Ngày hiệu lực17/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 78/KH-UBND 2017 tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến Cần Thơ

           • 17/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực