Văn bản khác 78/KH-UBND

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 78/KH-UBND 2018 tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH, THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015” ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 ban hành theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn II (2018 - 2020);

b) Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; xây dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện;

c) Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh, thiếu niên tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Thanh niên và Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện; bám sát mục tiêu tại Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; không trùng lắp với các chương trình, đề án khác; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị;

c) Bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác để sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Mục tiêu cthể

a) Phấn đấu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên;

b) Đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh, thiếu niên đặc thù (nông thôn, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân...) được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn;

c) Phấn đấu từ 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn; phấn đấu từ 70% trở lên thanh niên lao động ở nước ngoài được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc;

d) Giảm từ 10% đến 20% số vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên;

đ) Nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020, Kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện năm 2018, Kế hoạch và văn bản hướng dẫn các năm tiếp theo của giai đoạn;

d) Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, công văn hướng dẫn.

2. Đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020;

d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm.

3. Triển khai thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên

a) Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang:

- Thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm;

+ Kết quả, sản phẩm: Chương trình được phát sóng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên; cuộc thi về giải pháp tăng cường công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa hoặc hình thức thi khác phù hợp với đối tượng và địa bàn:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020;

+ Kết quả, sản phẩm: Cuộc thi, hội thi được tổ chức.

- Khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp tham gia phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về cơ sở:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm;

+ Kết quả, sản phẩm: Các chương trình, hoạt động tình nguyện.

- Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm;

+ Kết quả, sản phẩm: Sổ tay, tờ gấp pháp luật, tình huống pháp luật.

b) Thực hiện PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”:

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục Đào tạo; cơ quan, đơn vị liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm;

+ Kết quả, sản phẩm: Các cuộc thi được tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Kế hoạch;

+ Kết quả, sản phẩm: Phù hợp với từng hoạt động trong Kế hoạch.

c) Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Kế hoạch;

- Kết quả, sản phẩm: Phù hợp với từng hoạt động trong Kế hoạch.

4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại, trao đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; đồng thời, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm;

d) Kết quả, sản phẩm: Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại được tổ chức.

5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm;

d) Kết quả, sản phẩm: Các lớp tập huấn được tổ chức, báo cáo kết quả.

6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên là học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức phù hợp

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên thông qua các hình thức như: Lồng ghép sinh hoạt pháp luật với sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp; thông qua các nội dung tích hợp Chương trình giáo dục địa phương với các bộ môn (Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); Thi tìm hiểu pháp luật, Đố vui; phổ biến, giáo dục pháp luật qua hình thức chuyên đề như: Trường em xanh, sạch, đẹp, an toàn”, Chương trình giao lưu ý thức công dân “Khi tôi 18”, tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm;

d) Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện.

7. Thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm;

d) Kết quả, sản phẩm: Mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên được chỉ đạo điểm, nhân rộng; báo cáo rà soát, đề xuất.

8. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố;

- Thời gian thực hiện:

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả: Hàng năm;

+ Tổng kết, khen thưởng: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn, bằng khen.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, Sở Tư pháp, sở, ban ngành, đoàn thể thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện nội dung Đề án theo Kế hoạch đề ra, có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn và phối hợp với cơ quan, đơn vịliên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, nhiệm vụ PBGDPL cho thanh, thiếu niên trong trường học theo Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù.

4. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức khảo sát, đánh giá, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn tham gia PBGDPL, chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép PBGDPL với thực hiện các cuộc vận động, phong trào, chương trình, kế hoạch, tháng hành động của đoàn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và tham gia tổ chức PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng thời lượng phát sóng, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

6. Sở Nội vụ thực hiện công tác quản lý về thanh niên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thanh niên làm công tác quản lý Nhà nước; triển khai thực hiện lồng ghép nội dung về PBGDPL trong chương trình phát triển thanh niên của thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp thực hiện các nội dung đề ra của Kế hoạch.

8. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo ngân sách Nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp.

10. Về chế độ thông tin báo cáo, định kỳ hằng năm, sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 11 cùng với Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Tư pháp để được hướng dẫn./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu78/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2018
Ngày hiệu lực27/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 78/KH-UBND 2018 tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 78/KH-UBND 2018 tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu78/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành27/04/2018
        Ngày hiệu lực27/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 78/KH-UBND 2018 tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 78/KH-UBND 2018 tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên Cần Thơ

           • 27/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực