Văn bản khác 79/KH-UBND

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2017 thực hiện biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 79/KH-UBND 2017 thực hiện biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG, DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG.

Căn cứ Khoản 2, Điều 11 Luật Quản lý thuế năm 2006; Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện tốt chủ trương của Bộ Tài chính tại Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016.

- Tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; đảm bảo cơ quan thuế quản lý được 100% người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

- Nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc xuất hóa đơn cho người tiêu dùng khi bán hàng hóa.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; tuân thủ nghiêm minh của pháp luật về thuế. Không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu; đặc biệt, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, chi phí, không gây phiền hà cho người nộp thuế, dễ thực hiện, kiểm tra và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan thuế, các cơ quan chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu tự giác hợp tác để thực hiện chủ trương chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Rà soát, thống kê các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hiện đang kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đcung cấp cho Cục Thuế tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật và cung cấp thông tin kịp thời cho Cục Thuế tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu mới thành lập và ngưng nghỉ, để tiến hành kiểm tra thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với các trường hợp ngưng nghỉ và thực hiện việc lắp đặt, niêm phong đồng hồ tổng đối với các trường hợp mới thành lập.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường) và UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn công tác liên ngành để lắp đặt đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (lập kế hoạch cụ thể, chi tiết các bước để Đoàn công tác liên ngành triển khai thực hiện việc lắp đặt đồng hồ tng).

b) Lập kế hoạch mua đồng hồ tổng, in tem, các dụng cụ cần thiết và các chi phí khác phục vụ cho việc lp đặt đng h(lập kế hoạch cụ thể đối với các khoản chi phí cần thiết để phục vụ cho việc lắp đặt đồng hồ). Chọn mua loại đồng hồ tổng phù hợp, đảm bảo chất lượng, dễ kiểm tra, quản lý; thiết kế mẫu tem niêm phong, đặt in tem và các dụng cụ cần thiết để tiến hành lắp đặt và niêm phong đồng hồ tng trên các phương tiện đo xăng dầu tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cử cán bộ có chuyên môn trực tiếp thực hiện việc lắp đặt đồng hồ tng và niêm phong.

Nguồn kinh phí thực hiện (chi phí mua đồng hồ, in tem, các dụng cụ cần thiết và các chi phí khác phục vụ cho việc gắn đồng hồ tổng): Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ năm 2017 đã giao cho đơn vị là 301.095.000 đồng (kèm theo Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày 18/5/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ).

Phương tiện phục vụ cho Đoàn công tác liên ngành: Sử dụng xe ô tô của Chi cục Thuế địa phương để phục vụ Đoàn công tác liên ngành (xe từ Chi cục Thuế địa phương, đưa và đón Đoàn công tác liên ngành tại thành phố Rạch Giá). Ngoài ra, trường hợp đột xuất, Đoàn công tác liên ngành có thể hợp đồng thuê xe bên ngoài. Những địa bàn mà phương tiện xe ô tô không thđến được thì Đoàn công tác liên ngành sẽ thuê mướn các phương tiện công cộng khác.

c) Thông báo cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh biết phối hợp thực hiện về giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua biện pháp lắp đặt, niêm phong đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu đkiểm soát lượng xăng dầu tiêu thụ. Trường hợp các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu không phối hợp trong quá trình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Thuế xử lý theo quy định pháp luật.

d) Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành chậm nhất là ngày 10/6/2017. Tiến hành lắp đặt và niêm phong đồng hồ tng trên các phương tiện đo xăng dầu tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; lập biên bản bàn giao cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh quản lý đồng hồ tng và đối chiếu doanh thu, hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu tại thời điểm niêm phong, thời gian hoàn thành trong quý III/2017.

Lưu ý, trong biên bản bàn giao phải đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm quản lý; khi đồng hồ tổng hư hỏng phải báo ngay cho Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) để khắc phục hoặc thay thế.

e) Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt và niêm phong đồng hồ tổng, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý công tơ tổng thông qua các cuộc thanh, kiểm tra nhằm nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định chung.

3. Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

a) Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, tổ chức đối thoại và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp niêm phong đồng hồ tng trên các phương tiện đo lường xăng dầu. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 10/6/2017.

b) Phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để đưa vào đối tượng quản lý thu thuế bằng biện pháp niêm phong đồng hồ tổng trên phương tiện đo lường xăng dầu.

c) Sau khi Đoàn công tác liên ngành hoàn thành công tác lắp đặt và niêm phong đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm soát lượng tiêu thụ xăng dầu, đối chiếu với số hóa đơn bán hàng của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế.

d) Giao Cục Thuế tỉnh theo dõi, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ ngày 10 hàng tháng (bắt đầu từ tháng 7/2017) gửi báo cáo kết quả thực hiện của tháng trước về Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

e) Trưng hợp sau khi lắp đặt đồng hồ tổng mà bị hư hỏng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo ngay cho cơ quan thuế biết. Cơ quan thuế có trách nhiệm cử cán bộ đến ghi nhận số liệu trên đồng hồ tổng, đồng thời phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ khắc phục hoặc lắp đặt thay thế (doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu chịu chi phí mua công tơ thay thế).

Thi gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, thông qua biện pháp niêm phong đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu, để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết và phối hợp thực hiện; đồng thời góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý thuế của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn công tác liên ngành thực hiện niêm phong đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu tại địa phương; tuyên truyền, hỗ trợ và có biện pháp tác động đối với những trường hợp không hợp tác với Đoàn công tác liên ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế t
nh;
- Các Sở: KH&CN, CT, TC, TT&TT;
- Chi cục Quản lý thị trường;
- Đài Phát thanh và Truyền hình;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, P.KTTH;
- Lưu: VT, hthanh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Minh Phụng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu79/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2017
Ngày hiệu lực06/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 79/KH-UBND 2017 thực hiện biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 79/KH-UBND 2017 thực hiện biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu79/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLê Thị Minh Phụng
        Ngày ban hành06/06/2017
        Ngày hiệu lực06/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 79/KH-UBND 2017 thực hiện biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 79/KH-UBND 2017 thực hiện biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Kiên Giang

            • 06/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực