Văn bản khác 79/KH-UBND

Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 79/KH-UBND chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Phú Yên, ngày 6 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 960/QĐ-BTP ngày 25/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về quyền của người khuyết tật.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này.

- Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, đảm bảo 100% người khuyết tật khi có nhu cầu đều được trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án “Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2012-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh; lựa chọn các hoạt động cần thiết, triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật.

- Các hoạt động cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, lồng ghép với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

1.1. Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động…) tại các huyện, thị xã, thành phố.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý III.

1.2. Tổ chức trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp cho các dạng tật (khuyết tật nghe, nhìn, nói, vận động…) tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (các xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật…), trong đó chú trọng vụ việc tham gia tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu, đảm bảo đạt 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

2.1. Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý).

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 6.

2.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý).

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong quý II.

2.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về việc nhận diện đối tượng trợ giúp pháp lý là người khuyết tật cho các cán bộ tiến hành tố tụng.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: Cơ quan tiến hành tố tụng.

Thời gian thực hiện: Trong quý II.

3. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

3.1. Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình,…) với nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (tổ chức chương trình gặp gỡ khách mời trên đài phát thanh, truyền hình để nói chuyện chuyên đề, trao đổi về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; đăng tải thông tin nội dung một số vụ việc trợ giúp pháp lý điển hình cho người khuyết tật trên báo, đài phát thanh, truyền hình …).

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV.

3.2. Biên soạn, in và phát hành tờ gấp pháp luật, các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp vướng mắc pháp luật của người khuyết tật; kịp thời đăng tải tin, bài về hoạt động trợ giúp pháp lý liên quan đến người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã, các tổ chức của người khuyết tật, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

3.3. Xây dựng và lắp đặt bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại các địa điểm: Trụ sở Hội cứu trợ Người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà Nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

3.4. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật: tại Hội cứu trợ Người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh, các nơi bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các tổ chức của người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn kinh phí giao cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, STP, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu79/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2016
Ngày hiệu lực06/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 79/KH-UBND chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 79/KH-UBND chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu79/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành06/06/2016
        Ngày hiệu lực06/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 79/KH-UBND chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Phú Yên 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 79/KH-UBND chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Phú Yên 2016

             • 06/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực